Claudiu Zamfir

Finanțări de max. 500.000 lei de la stat pentru firme românești, prin Programul de accelerare IMM - procedura din Monitorul Oficial

bani-lei-dreamstime

Firmele românești eligibile, din Construcții, IT, Sănătate sau Turism, vor putea obține finanțări de la stat, de maximum 500.000 lei (100.000 EUR) fiecare, ca primă de capital în cadrul unor credite bancare, prin Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, procedura de implementare fiind publicată în Monitorul Oficial, de către Ministerul Economiei.

Am mai scris despre acest program pe StartupCafe, dar acum avem și procedura oficială, iar mecanismul de acordare a banilor este ușor modificat, revenindu-se la sistemul centralizat în care firmele solicitante se vor înscrie pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), într-o sesiune de 5 zile lucrătoare.  Ministerul Economiei nu a anunățat încă perioada de înscrieri în programul bugetat pe anul 2023, deși a mai rămas mai puțin de o lună și jumătate din  acest an.

„Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră” - susține MEAT, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Bugetul alocat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 54.115.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 108. Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în intervalul 2024-2026 este de 77.286.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă fiind de 153.

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat o bancă  parteneră în program. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Mecanismul de acordare a sprijinului financiar

 • a) MEAT, în calitate de furnizor al Programului, va semna cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate în cadrul procesului de selecție competitivă, deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și îndelung promovată, o convenție de colaborare în conformitate cu legislația schemelor de ajutor de minimis și prezentei proceduri de implementare;
 • b) MEAT împreună cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate vor asigura publicitatea programului;
 • c) Cererile tip de acord de principiu la creditare și finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic, ce va fi disponibil pe site-ul MEAT o perioadă de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin;
 • d) Pe toată perioada de înscriere, pe site-ul MEAT va fi afișată, transparent și în timp real, lista aplicanților în ordinea transmiterii formularelor, iar la finalul perioadei de înscriere, în maxim 1 zi lucrătoare, MEAT va afișa o listă finală a cererilor înregistrate, în ordinea înscrierii, evidențiind înscrierile în limita bugetului alocat programului, precum și cele aflate în lista de așteptare;
 • e) MEAT va posta pe site-ul instituției un anunț prin care vor fi înștiințați aplicanții ce urmează, în termen de 10 zile lucrătoare, să se prezinte la banca parteneră pentru care au optat în formularul de înscriere, cu documentația necesară etapei de preverificare a bancabilității solicitată de instituția de credit, însoțită de următoarele documente:

- Anexa 1 – Cerere tip de acord de principiu la creditare și finanțare / Formular de înscriere;
- Anexa 5 – Declarație proprie răspundere;
- Anexa 6 - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
- Anexa 7 – Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate;
- Pentru lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante se va prezenta dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea.

 • f) În termen de 1 zi lucrătoare de la publicarea pe site a anunțului specificat la punctul d), MEAT va transmite în mod oficial, cu adresă de înaintare, către instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate, lista aplicanților înștiințați să se prezinte la sediul acestora, conform opțiunii exprimate în formularul de înscriere;
 • g) Banca va face o preverificare a bancabilității aplicanților în ordinea comunicată de către MEAT și va transmite în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la punctul e), lista aplicanților care au obținut un acord de principiu la creditare, împreună cu documentele necesare verificărilor administrative și de eligibilitate de către AIMM, precum și lista aplicanților respinși în etapa de preverificare bancară;
 • h)

(1) MEAT/AIMM va verifica din punct de vedere administrativ și al eligibilității aplicanții admiși de principiu la creditare de către instituțiile de credit conform art. 8 și va emite către aceștia, notificarea de principiu la finanțare sau după caz notificarea privind respingerea solicitării, pe adresa de email asumată de către aplicant prin formularul de înscriere, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului specificat la punctul g).

(2) MEAT/AIMM va transmite instituției/instituțiilor de credit partenere listele aplicanților notificați de principiu la finanțare.

 • i) Pentru aplicanții care au obținut de la Agenția IMM (AIMM) notificarea de principiu la finanțare, banca va proceda la analiza finală a bancabilității și va încheia contractul de credit în maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea listei specificate la punctul h) alin.(2).;
 • j) Banca va transmite MEAT/AIMM lista contractelor de credit semnate precum și o copie a acestora și lista aplicanților respinși la creditare, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului specificat la punctul i);
 • k) În baza contractelor de credit semnate cu instituția/instituțiile de credit partenere, agenția IMM din subordinea ministerului va semna acordurile de finanțare.
 • l) În maxim 12 luni de la semnarea acordului de finanțare, dar nu mai mult de termenele specificate în acord, beneficiarii au obligația efectuării cheltuielilor pentru care au obținut credit de investiții prin intermediul prezentului program și a depunerii documentației de decont la instituția de credit parteneră,
 • m) După efectuarea cheltuielilor aferente investiției, banca parteneră va transmite cu adresă oficială de înaintare decontul complet, către MEAT/AIMM în vederea verificării acestuia;
 • n) După verificarea decontului, MEAT/AIMM va face vizite de certificare la fața locului și/sau online și va emite acordul de plată a ajutorului financiar nerambursabil (AFN) către instituția de credit;
 • o) MEAT/AIMM va transfera sumele aferente plății AFN în contul distinct analitic deschis la banca parteneră pe numele agenției IMM;
 • p) Toate operațiunile aferente implementării proiectului vor fi realizate printr-un cont distinct deschis de beneficiar la una din băncile partenere, facturile emise de către furnizori fiind achitate doar cu acordul băncii;
 • q) În baza acordului de plată emis de agenția IMM, banca parteneră va diminua creditele de investiții acordate cu valorile primelor de capital, conform prezentei proceduri de implementare și a prevederilor convenției de colaborare încheiate cu MEAT și va transmite agenției IMM extrasul de cont sau alt document care atestă diminuarea creditului.

Ajutoare IMM - beneficiari eligibili

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 1. pot beneficia de prevederile Programului microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 2. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SRL-D)
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
 4. persoanele care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program,
 6. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN rev. 2;
 7. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 8. menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată.

Domeniile CAEN eligibile la ajutoarele de accelerare IMM

În cadrul Programului sunt eligibile societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni:

 •     41 Construcții de clădiri ;
 •     63 Activități de servicii informatice;
 •     74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
 •     79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 •     86 Activități referitoare la sănătatea umană.

Măsura de sprijin este complementară programelor de Microindustrializare și Comerț -Servicii, acoperind astfel finanțarea tuturor activitătilor eligibile din economia natională și oferind șanse de dezvoltare egale tuturor întreprinderilor românești care își propun să acceseze schemele de ajutor dedicate lor.

Cheltuieli eligibile în programul de accelerare IMM 2023

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe 4 descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);
 • b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor aflate în proprietatea societății aplicante. Dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea de lucrări de eficientizare energetică se va face la momentul depunerii documentației la banca pentru care a optat în vederea obținerii creditului de investiții. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de închiriere, comodat, sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință a spațiului de producție;
 • c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • d) site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • e) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;

f)
(1) Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție.
(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

 • g) garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;
 • h) două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

- una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
- una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
6402
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri