Claudiu Zamfir

Finanțări IMM 2023: Procedura oficială și lista domeniilor CAEN eligibile în programul Comerț, cu ajutoare de câte 100.000 EUR pentru firmele din România

Programul Comert 2023

Ministerul Economiei a publicat, vineri, 27 octombrie 2023, în Monitorul Oficial, Procedura oficială, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele relevante, pentru Programul de finanțare Comerț 2023, prin care firmele românești pot obține de la stat ajutoare de minimis de maximum 500.000 de lei (100.000 euro) fiecare.

Procedura Comerț 2023 s-a aprobat prin Ordinul ministrului economiei 603/2023.

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață are alocat în anul 2023 un buget de 74.500.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 149.

Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține o alocație financiară nerambursabilă de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Cererile tip de acord de principiu la creditare și finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic ce va fi disponibil pe site-ul MEAT o perioadă de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin, conform Procedurii programului Comerț, în forma finală.

Aceasta este una dintre principalele modificări făcute în procedura finală, față de proiectul de procedură propus în august de Ministerul Economiei. În acel draft mecanismul propus prevedea că firmele depuneau cereri la băncile partenere în program, dar iată că în Procedura oficială s-a revenit la înscrierile online, pe site-ul ministerului.

Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului primul venit – primul servit, conform procedurii finale, în continuare.

O altă modificare în program este creșterea cu un an a vârstei minime a firmelor eligibile.

Programul Comerț 2023: Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Firmele eligibile în Programul Comerț 2023 trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 2. sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv.
 4. persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. contractează un credit de investiții la banca parteneră, în condițiile băncii și ale prezentului program.
 6. mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată. Registrul salariaților din Revisal va fi depus la momentul decontului trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentația de decont. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanțare.
 7. activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2;

Domeniile CAEN eligibile la fondurile IMM Comerț 2023

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a
 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 Legătorie și servicii conexe
 • 1820 Reproducerea înregistrărilor
 • 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
 • 36 Captarea, tratarea și distribuția apei
 • 37 Colectarea și epurarea apelor uzate
 • 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
 • 39 Activități și servicii de decontaminare
 • 42 Lucrări de geniu civil
 • 43 Lucrări speciale de construcții
 • 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
 • 46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
 • 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
 • 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
 • 50 Transporturi pe apă
 • 51 Transporturi aeriene
 • 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
 • 53 Activități de poștă și de curier
 • 55 Hoteluri și alte facilități de cazare
 • 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
 • 58 Activități de editare
 • 59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
 • 60 Activități de difuzare și transmitere de programe
 • 61 Telecomunicații
 • 62 Activități de servicii în tehnologia informației
 • 65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 • 66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
 • 68 Tranzacții imobiliare
 • 69 Activități juridice și de contabilitate
 • 70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
 • 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
 • 72 Cercetare-dezvoltare
 • 73 Publicitate și activități de studiere a pieței
 • 75 Activități veterinare
 • 77 Activități de închiriere și leasing
 • 78 Activități de servicii privind forța de muncă
 • 80 Activități de investigații și protecție
 • 81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
 • 82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
 • 85 Învățământ
 • 87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
 • 88 Activități de asistență socială, fără cazare
 • 90 Activități de creație și interpretare artistică
 • 91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
 • 93 Activități sportive, recreative și distractive
 • 95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
 • 96 Alte activități de servicii
 • 97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

NU beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:

a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 3 :

 • 031 - Pescuitul
 • 032 - Acvacultura

b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 ;

c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

 • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;
 • când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

e) producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing

f) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

g) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

h) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

Investiții eligibile la ajutoarele din Programul Comerț 2023

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe 4 descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x- body și de forță.

În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);

b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare.

Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene.

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

f) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;

g)

 • (1) Achiziționarea de spații de comerț și spații de prestări servicii. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de comerț/ prestări servicii.
 • (2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.
 • (3) În categoria spații mobile de comerț/prestări servicii sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de comerț/prestări servicii nu este necesar raport ANEVAR.

h) Garanțiile și comisioanele acordate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;

i) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activității codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanțare.

Activele achiziționate trebuie să fie noi și puse în funcțiune la locația implementării la momentul certificării acestora, iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

NU se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finanțări.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
16871
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri