Claudiu Zamfir

Noile programe Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023: Atenție la „Primul venit-primul servit”. Listele domeniilor CAEN eligibile la finanțările IMM de max. 500.000 lei (proceduri propuse)

bani-lei-romania-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține ajutoare de maximum 500.000 de lei fiecare, prin noile programe Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023, modificate de Ministerul Economiei față de anii trecuți, conform unor proiecte de procedură publicate miercuri.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat, miercuri, în consultare, proiectele de procedură de implementare a progarmelor Microindustrializare 2023 și Comerț-Servicii 2023, propunând anumite modificări față de edițiile anterioare.

În anul 2023, programul Microindistrializare are un buget alocat de 85 de milioane de lei, iar programul Comerț-Servicii, 74,5 milioane de lei. Statul estimează că va finanța 170 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) prin programul de Microindustrializare și 149 prin schema Comerț-Servicii.

Față de edițiile anterioare ale programelor, noutatea principală constă în faptul că acum beneficiarii vor accesa credite bancare și vor primi de la stat o primă de capital de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestui împrumut.

Valoarea unei finanțări acordate va fi de maximum 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la o bancă parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Reamintim că în varianta de anul trecut a progarmelor propuse erau prevăzute granturi cu intensitate de până la 85% din cheltuielile eligibile. La programul vechi de Microindustrializare valoarea maximă a finanțării era tot de 500.000 de lei, dar la vechiul program Comerț-Servicii era de max. 300.000 de lei.

O altă noutate importantă adusă de programele Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023 este modalitatea de înscriere a firmelor la finanțare: solicitanții vor aplica la băncile partenere pentru creditare și finanțare, iar la finalul perioadei de înscriere, băncile vor transmite către Ministerul Economiei listele finale ale solicitanților ordonate conform principiului primul venit – primul servit pe fiecare bancă.

Iată pașii mecanismului de finanțare din proiectele de procedură Microindustrializare și Comerț-Servicii:

 1. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), în calitate de furnizor al Programului, va semna cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate în cadrul procesului de selecție, o convenție de colaborare în conformitate cu legislația schemelor de ajutor de minimis și prezentei proceduri de implementare;
 2. MEAT împreună cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate vor asigura publicitatea programului;
 3. Cererile de creditare și finanțare vor fi depuse de către aplicanți la sediul instituției de credit partenere, într-o perioadă de înscriere de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pînă la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin;
 4. Banca va emite tuturor aplicanților înscriși un număr de înregistrare al cererii de creditare și finanțare care va conține data și coordonatele depunerii (ora, minutul, secunda depunerii) și va afișa într-un registru de înregistrare on-line, pe site-ul instituției, lista aplicanților în ordinea înscrierii, în timp real;
 5. La finalul perioadei de înscriere, băncile partenere vor transmite către MEAT listele finale ale solicitanților ordonate conform principiului primul venit – primul servit pe fiecare bancă. În termen de 10 zile lucrătoare, MEAT va face publică pe site-ul instituției, lista finală și ordinea la finanțare a solicitanților în funcție de coordonatele depunerii și criteriilor de departajare din cadrul Anexei nr. 1 la prezenta procedură de implementare.
 6. Banca va face o analiză a bancabilității aplicanților în ordinea la finanțare și în limita bugetului  programului și va transmite către MEAT/AIMM, în termenele specificate în convenția de colaborare, documentele aplicanților aprobați la creditare, în vederea verificărilor administrative și de eligibilitate în cadrul programului de către MEAT/AIMM, însoțite de acordul de principiu al creditului bancar și al documentației specificate în convenția de colaborare;
 7. MEAT/AIMM va verifica din punct de vedere administrativ și al eligibilității aplicanții admiși de principiu la creditare de către instituțiile de credit și va emite către acestea, notificarea de principiu la finanțare sau după caz notificarea privind respingerea solicitării;
 8. Banca va încheia cu aplicanții acceptați la creditare și la finanțare contractul de credit și AFN în maxim 30 de zile de la primirea notificării de principiu la finanțare, sub sancțiunea respingerii în cazul nesemnării acestuia, și îl va transmite MEAT/AIMM în vederea semnării.
 9. După efectuarea cheltuielilor aferente investiției, banca parteneră va transmite cu adresă oficială de înaintare decontul complet, însoțit de documentele aferente, către MEAT/AIMM în vederea verificării eligibilității acestuia.
 10. Termenul maxim de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de credit și AFN, dar nu mai târziu de 10 noiembrie 2024.
 11. După verificarea decontului, MEAT/AIMM va face vizite de certificare la fața locului și/sau online și va emite acordul de plată a primei de capital către instituția de credit;
 12. MEAT va transfera sumele aferente plății primelor de capital în contul distinct de tranzit deschis la banca parteneră pe numele AIMM.
 13. Toate operațiunile aferente implementării proiectului vor fi realizate printr-un cont distinct deschis de beneficiar la una din băncile partenere, facturile emise de către furnizori fiind achitate doar cu acordul băncii.
 14. Banca parteneră va acorda creditele din resurse proprii, conform procedurilor și normelor interne proprii, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație de minimum 6 luni pentru rambursarea creditului, la solicitarea beneficiarului.

Microindusrializare 2023: Domenii CAEN eligibile propuse

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Comerț-Servicii 2023: Domenii CAEN eligibile propuse

 • 18        Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • 33    Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor    
 • 36    Captarea, tratarea și distribuția apei    
 • 37    Colectarea și epurarea apelor uzate    
 • 38    Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor  reciclabile    
 • 39    Activități și servicii de decontaminare    
 • 42    Lucrări de geniu civil    
 • 43    Lucrări speciale de construcții    
 • 45    Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor    
 • 46    Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete    
 • 47    Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor    
 • 49    Transporturi terestre și transporturi prin conducte    
 • 50    Transporturi pe apă    
 • 51    Transporturi aeriene    
 • 52    Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi    
 • 53    Activități de poștă și de curier    
 • 55    Hoteluri și alte facilități de cazare    
 • 56    Restaurante și alte activități de servicii de alimentație    
 • 58    Activități de editare    
 • 59    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală    
 • 60    Activități de difuzare și transmitere de programe    
 • 61    Telecomunicații    
 • 62    Activități de servicii în tehnologia informației    
 • 65    Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din   sistemul public de asigurări sociale)    
 • 66    Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare  și fonduri de pensii
 • 68    Tranzacții imobiliare    
 • 69    Activități juridice și de contabilitate    
 • 70    Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management    
 • 71    Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică    
 • 72    Cercetare-dezvoltare    
 • 73    Publicitate și activități de studiere a pieței    
 • 75    Activități veterinare    
 • 77    Activități de închiriere și leasing    
 • 78    Activități de servicii privind forța de muncă    
 • 80    Activități de investigații și protecție    
 • 81    Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri    
 • 82    Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate  în principal întreprinderilor    
 • 85     Învățământ    
 • 87    Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare    
 • 88    Activități de asistență socială, fără cazare    
 • 90    Activități de creație și interpretare artistică    
 • 91    Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale    
 • 93    Activități sportive, recreative și distractive    
 • 95    Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc    
 • 96    Alte activități de servicii    
 • 97  Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Alte condiții de eligibilitate a beneficiarilor, în programe

Firmele beneficiare ale ajutoarelor de minimis vor trebui să respecte, în plus, o serie de condiții, printre care:

 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2020;
 • persoanele care au calitatea de asociaţi sau acţionari și care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului.

Cheltuieli eligibile:

 1. echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 2. echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz,sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante. (La Microindustrializare, se menționează că dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea  de lucrări de eficientizare energetică, se va face la momentul înscrierii. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de închiriere, comodat, sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință a spațiului de producție).
 3. tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 4. Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 5. autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.
 6. Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Ministrul Economiei, Radu Oprea, susține că valoarea infuziei investiționale generate de programele Microindustrializare, Comerț-Servicii și noul program de Accelerare a Dezvoltării IMM va fi de 600 de milioane de lei, combinat.

„Valoarea estimată a infuziei investiționale în economie este de aproximativ trei ori mai mare decât bugetele inițiale alocate, depășind 600 de milioane de lei în toată perioada de implementare și monitorizare a măsurilor de sprijin, dat fiind faptul că investițiile în retehnologizarea companiilor, digitalizarea acestora, eficientizarea energetică a activității și modernizarea fluxurilor tehnologice conduc atât la dezvoltarea întreprinderilor, cât și la crearea de noi locuri de muncă și menținerea acestora în economie”, a declarat Oprea.

Poți transmite propuneri și sugestii privind acest program, până luni, 28 august 2023, prin acest formular online.  

Parallax

Vizualizari
16890
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri