Claudiu Zamfir

Fonduri de la stat pentru firme vechi: Câte 100.000 EUR prin programul Microindustrializare 2022. Punctaj și procedură propuse

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România, care au deja o anumită vechime, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 500.000 de lei (circa 100.000 euro) pe plan de afaceri , prin viitorul Program Microindustrializare 2022, pentru care s-au publicat marți propunerea oficială de procedură de implementare și grila de punctaj.

Vorbim despre programul Microindustrializare „Fabricat în România”, după cum a fost redenumit acum de guvernanți.

Conform proiectului de procedură publicat marți în consultare de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), prin viitorul Program de Microindustrializare, firmele câștigătoare vor putea obține alocații financiare nerambursabile de câte 500.000 de lei, ceea ce reprezintă maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Restul, de minimum 15%, plus cheltuielile neeligibile, vor trebui suportate de beneficiar. În schimb, antreprenorii vor putea obșine și credite pentru a-și asigura această cofinanțare, de la băncile partenere care vor fi selectate în program. Aceste bănci partenere vor acorda și credite-punte, care să ajute antreprenorii să-și implementeze planurile de afaceri după ce semnează contractele și până primesc finanțarea.

De menționat să finanțarea ar urma să se facă prin cerere de rambursare sau cerere de plată.

Pe anul 2022, MAT propune un buget de 50 de milioane de lei (de la bugetul de stat) pentru această schemă, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro. Așadar, 100 de beneficiari estimează ministerul că va finanța.

Înscrierile se vor face pe platforma de granturi IMM, conform proiectului de procedură MAT.

Schema ar urma să fie valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis ar urma să fie efectuate până la 31 decembrie 2028.

Microindustrializare 2022 - condiții, domenii eligibile și punctaj

Pentru a putea intra în program, firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții eliminatorii, printre care:

  • să fi fost înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv. Din start, sunt excluse de la finanțare firmele deschise din anul 2020 încoace.
  • să angajeze până la plata decontului minimum 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului. La tipul locurilor de muncă se vor permite modificări în perioada  de implementare, monitorizare sau raportare între absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina.
  • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Nici solicitanţii cu datorii eşalonate nu vor fi eligibili.
  • să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  • vor fi excluse de la finanțarea Microindustrializare firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Ca domenii, vor fi eligibile la aceste ajutoare de minimis firmele care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

-    10 Industria alimentară
-    11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
-    13 Fabricarea produselor textile;
-    14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
-    15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
-    16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
-    17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
-    1811 Tipărirea ziarelor;
-    1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
-    20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
-    21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
-    22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
-    23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
-    24 Industria metalurgică;
-    25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
-    26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-    27 Fabricarea echipamentelor electrice;
-    28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
-    29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
-    30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
-    31 Fabricarea de mobilă;
-    32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Grila de punctaj favorizează firmele care vin cu aport propriu mare la finanțare, care fac angajări multe prin program și care au avut vechime, profit, cifră de afaceri mari și angajați la data de 31 decembrie 2021. În grila propusă, se punctează cu 20 de puncte firmele care angajează cel puțin 3 persoane prin program, dar la punctaje egale departajarea nu ține cont de angajările care se fac prin program, ci de numărul de angajați existenți în firmă la data de 31 decembrie 2021. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de Start-Up Nation 2018, antreprenorii nu vor fi nevoiți să se mai lanseze într-o cursă a angajărilor fără bază reală în business.

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
- punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
- punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare:
- numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
- valoarea exactă a aportului propriu;
- data şi ora înscrierii în program.

După aceste criterii, dacă balotajul apare la firmele cu 100 de puncte, vor câștiga firmele care au avut un număr cât mai mare de angajați la data de 31.12.2021.

(clic pt. a extinde foto)

Thumbnail

Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

Microindustrializare 2022: cheltueli eligibile

Antreprenorii care vor fi selectați la finanțare prin programul Microinustrializare 2022 vor putea să facă o serie de cheltuieli eligibile cu banii de la stat:

a)    Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare.

b)    Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii NU trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.  Pentru spații mobile de lucru / producţie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

c)    Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. NU se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

d)    Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e)    Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.

  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă.
  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă;

f)    Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25.000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

g)    Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

h)    Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel:

  • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
  • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc);

Modelul și formatul plăcuțelor informative vor fi afișate pe site-ul ministerului și al AIMMAIPE.

i)    Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de procedură de implementare se primesc în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.

Descarcă de AICI proiectul de procedură și grila de punctaj propusă la Microindustrializare 2022.

PROIECT Procedura Microindustrializare2022 by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
51889
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Delia
Burca
Buna, imi puteti confirma va rog daca o firma are un asociat care pe alta firma a beneficat de Masura 1.1 - 2000 euro poate sau nu aplica pe masura "Industrializare"?Multumesc
poza de profil
George
IVAN
Mai bine ar folosi banii pentru apelurile pe care le-au deschis deja si unde sunt sute de proiecte depuse, iar bugetul este insuficient (vezi 411 si 411bis). Altfel, parca vad ca iar vom vedea in contract ca MAT nu isi asuma nicio responsabilitate daca nu sunt bani la buget. La urma urmei echipa actuala e la MAT deschide orice, pentru e clar ca nu va mai fi caolo cand se vor face deconturile. Sa te gandesti ca faci plati pana in 2028 inseamna ca deja preeditezi nebunia de la penultima sesiune Start-UP.
poza de profil
George
IVAN
Ah, si incepe iar nebunia cu achizitia de spatii.
MAT ori nu are nicio viziune despre ce inseamna dezvoltare economica locala si infrastructura ori ...

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri