Claudiu Zamfir

Ajutoare IMM 2023: Primul venit-primul servit. Procedura oficială Microindustrializare, finanțări de max. 500.000 lei pe firmă. Lista domeniilor CAEN eligibile

Microindustrializare 2023

Ministerul Economiei a publicat, joi, în Monitorul Oficial, forma finală a Procedurii de implementare, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele aferente, pentru programul Microindustrializare 2023, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține ajutoare de max. 500.000 de lei (100.000 EUR) pe proiect, pentru investiții, în anumite condiții.

Procedura Microindustrializare 2023 a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 598/2023, noutatea din acest an a programului fiind reprezentată de implicarea băncilor partenere în întregul proces de acordare a finanțării, așa cum am mai arătat pe StartupCafe. Totuși, s-a revenit la depunerea cererilor pe site-ul ministerului (nu la bănci, cum era propus în draftul de procedură din august).

Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 85.000.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 170.

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Cererile tip de acord de principiu la creditare și finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic, ce va fi disponibil pe site-ul MEAT o perioadă de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin.

„Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit-primul servit” - se arată în procedură.

Microindustrializare 2023: Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Firmele beneficiare de ajutor de minimis în cadrul Programului Microindustrializare 2023 trebuie să întrumească o serie de condiții cumulate, printre care:

 1. Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 2. Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
 4. Persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. Contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program.
 6. Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată. Registrul salariaților din Revisal care va fi depus la momentul decontului trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentația de decont. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanțare.
 7. Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2;

Finanțare IMM: Lista domeniilor CAEN eligibile și neeligibile la Microindustrializare 2023

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații (cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției);
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a.

NU beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:

 • a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/20133:

- 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura

 • b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 ;
 • c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

-când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;
-când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

 • d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
 • e) producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing
 • f) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • g) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
 • h) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

Investiții eligibile la fondurile pentru Microindustralizare 2023

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe 4 descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);
 • b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante.
 • c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • d) Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • e) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;
 • f)

(1) Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție.

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

 • g) Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;
 • h) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

- una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
- una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activității codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanțare.

---

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
21667
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri