Claudiu Zamfir

Noi investiții de 63,7 milioane Euro în viitorii muncitori români, într-o linie de fonduri europene. Descarcă Ghidul propus

Thumbnail

Elevii din învățământul tehnic vor beneficia de formare profesională, inclusiv prin parteneriate cu firmele private din România și mecanisme de subvenționare a acestor operatori economici, în vederea creării viitoarei generații a forței de muncă, printr-o nouă linie de finanțare de 63,7 milioane de euro, susținută din banii Politicii de coeziune a Uniunii Europene. Apelul de proiecte este în pregătire, iar Ghidul solicitantului încă în dezbatere publică.

Vorbim despre o nouă linie de finanțare din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020: Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local. Ministerul Fondurilor Europene a scos în dezbatere publică, până pe 29 octombrie, Ghidul solicitantului pentru acest apel de proiecte.

În total, în viitorul apel de proiecte vor fi puși la bătaie 63,726 milioane de euro, din care 85% din Fondul Social European (parte a Politicii de coeziune a UE), iar restul de la bugetul de stat. Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în aproape toată țara, în afară de București și județul Ilfov.

În această fază a dezbaterii publice nu au fost stabilite încă valorile maximă și minimă ale proiectelor care vor fi finanțate.

Cine va putea cere banii europeni și de la stat

Proiectele vor fi derulate de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de  structură subordonată Ministerului Educației, cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale inițiale.

Centrul va putea lua ca parteneri instituții de stat (Ministerul Muncii, Ministerul Educației etc), dar și patronate, camere de comerț, sindicate, asociații profesionale, furnizori de formare profesională privați și publici etc.

Beneficiarii finali ai acestor proiecte - adică membrii așa-numitului grup-țintă - vor fi

 • Elevi;
 • Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4), înmatriculați în unitățile de învățământ profesional și tehnic
 • Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/ de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ),
 • Personalul didactic din învățământul secundar şi terțiar  non universitar;
 • Formatori;
 • Personalul  operatorilor economici  cu atribuții in învățarea la locul de muncă;
 • Evaluatori de competențe profesionale;
 • și alții.

Ce se va putea face cu banii europeni și de la stat

Printre altele, aceste fonduri europene vor putea finanța acțiuni ca:

 • Sprijin pentru participarea la programele de formare profesională inițială (FPI), în special pentru copiii și tinerii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma, precum: burse de studii, sprijin financiar pentru cazare şi masă în internatele școlare, mobilități, constituirea de rețele şi comunități virtuale de studii de la distanță etc.

 

 • Sprijinirea, prin adoptarea de măsuri-suport, a încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) şi din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, prin organizarea de programe de internship/traineeship etc., inclusiv prin sprijinirea  implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă;

 

 • Organizarea și derularea unor programe de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin învățământ dual, formare de competențe antreprenoriale prin firma de exercițiu și alte activități pentru dezvoltare antreprenorială, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii, inclusiv consiliere şi orientare antreprenorială. Crearea unui sistem de informare coordonată,  în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;

 

 • Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic (inclusiv prin stagii de pregătire în parteneriat cu personalul operatorilor  economici), a formatorilor din FPI, a tutorilor din întreprinderi, maiștrilor de ucenicie, a evaluatorilor de competențe profesionale, în special pentru dezvoltarea și implementarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin stagii la agenții economici  (la nivel sectorial, regional etc.), cu accent pe activități inovative de formare în echipe alcătuite din cadre didactice şi operatori economici, parteneri de practică, cu scopul de a spori calitatea formării şi a coerenței dintre pregătirea teoretică cu cea practică;

 

 • Susținerea participării la competiții profesionale regionale, naționale şi internaționale, cu scopul asigurării schimbului de know-how și experiențe didactice relevante;

 

 • Elaborarea şi implementarea de măsuri şi acțiuni pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin: activități de consiliere şi orientare în antreprenoriat, activități în ateliere antreprenoriale, competiții, târguri naționale/internaționale ale firmelor de exercițiu;

 

 • Revizuirea calificărilor și a curriculei, precum și elaborarea de calificări noi (cu accent pe competențele antreprenoriale și  sectoarele economice prioritare identificate prin SNC), adaptarea, dezvoltarea/îmbunătățirea standardelor de pregatire profesională, inclusiv introducerea unor standarde ocupaționale noi relevante pentru piața muncii, elaborarea de auxiliare curriculare;

 

 • Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a competențelor și calificărilor dobândite în context non-formal și informal, pentru sistemul de formare profesională (formare profesională inițială și formare profesională continuă);

 

 • Elaborarea si implementarea unui mecanism de asigurare a calității la nivelul sistemului de învățământ profesional și tehnic, care să asigure monitorizarea, evaluarea si revizuirea sistematica a calității formarii profesionale inițiale a unui mecanism de asigurare a calității  învățării la locul de muncă, precum și a unui mecanism de recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesionale inițiale;

 

 • Elaborarea şi implementare unui mecanism de stimulare a operatorilor economici pentru implicarea în formarea profesională inițială prin învățământul profesional, prin alocarea de subvenții destinate derulării instruirii practice şi a stagiilor de pregătire practică la operatorii economici în scopul îmbunătățirii calității formării, cu efect asupra creșterii ocupării absolvenților de învățământ profesional.  Mecanismul de alocare a subvențiilor operatorilor economici precum şi procedurile de implementare a acestuia vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;

 

 • Elaborarea şi implementare unui mecanism de alocarea de subvenții destinate derulării instruirii practice din unitatea de învățământ şi organizării şi desfășurării examenelor de certificare a competentelor profesionale, în scopul îmbunătățirii calității formării, cu efect asupra creșterii ocupării absolvenților de învățământ profesional. Mecanismul de alocare a subvențiilor unităților de învățământ precum şi procedurile de implementare a acestuia vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Propunere Ghid invatamant by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
838
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri