Claudiu Zamfir

Acțiunea 4.1.1-POC (noua Măsură 3): webinar StartupCafe

Thumbnail

Statul ar urma să deschidă, probabil pe 21 martie 2022, linia de finanțare prin care antreprenorii vor putea obține fonduri europene de până la 1 milion de euro pe proiect, pentru investiții. StartupCafe.ro a organizat luni, 28 februarie, un webinar în care doi experți au adus explicații utile în baza Ghidului consolidat al solicitantului.

Am primit lămuriri de la Alexandru Picioruș, CEO al startup-ului românesc SMIS.ro, care a realizat aplicația POC Sketch, de suport în scrierea proiectelor – POC 4.1.1.

De asemenea, ne-a ajutat cu explicații și expertul în fonduri nerambursabile Răzvan Gălățan, Director Operațional al Goodwill Consulting România.

Reamintim că pe 18 februarie 2022 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunea consolidată a Ghidului solicitantului, urmând ca versiunea finală să apară în urma avizului Comisiei Europene, însă MIPE a apreciat că nu vor mai fi efectuate modificări substanțiale.

Consultă AICI Ghidul consolidat pentru Acțiunea 4.1.1-POC.

În aceste condiții, MIPE estimează că va lansa apelul pe această măsură în data de 21 martie, iar perioada de depunere a dosarelor se va închide în 25 martie.

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de deschidere a apelului în cadrul aplicației IMMRECOVER. Apelul va fi deschis timp de 5 zile calendaristice până la ora 23:59:59, conform proiectului consolidat de ghid.

Conform documentului consolidat, solicitanții urmează să aplice în aplicația IMM RECOVER (portalul de granturi IMM adminstrată de STS și Ministerul Economiei). Ulterior, proiectele declarate câștigătoare vor fi transferate de beneficiari, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către autoritatea de management a POC,  în sistemul MySMIS-2014, de gestionare a fondurilor europene.

Cei care vor dori să se înscrie au la dispoziție și aplicația electronică realizată de startup-ul românesc SMIS.ro, prin care se pot genera o serie de documente. Scrierea proiectului în această aplicație, POCSketch, se poate face gratuit, iar generarea documentelor se face prin achizitia unei licente, preturile incepand de la 700 lei.

Descarcă de AICI versiunea consolidată a Ghidului solicitantului pe Acțiunea 4.1.1-POC.

Principalele prevederi ale Ghidului consolidat:

1. Bugetul apelului va fi de 358 milioane euro, la care se va aplica o limită de supracontractare de 120%, ceea ce înseamnă că valoarea cumulată a proiectelor finanțate va putea ajunge la 430 milioane euro (360 milioane euro fonduri europene și 70 milioane euro de la bugetul de stat).

2. Proiectele parcurg fluxul automat și vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de evaluare până la un punctaj de max. 55 puncte, a precizat MIPE

3. Pentru proiectele cu același punctaj se va aplica criteriul de departajare privind scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, potrivit datelor confirmate de sistemul informatic al ANAF. În cazul puțin probabil al unui nou balotaj, va putea fi aplicabil criteriul de departajare privind ordinea transmiterii proiectului.

4. În a doua etapă de evaluare, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi ierarhizate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din punctaj). Criteriile de departajare pentru punctaje egale sunt similare etapei de preselectare.

5. Un proiect trebuie să obțină min. 70 puncte pentru a fi eligibil pentru finanțare. Proiectele vor fi evaluate până la epuizarea plafonului alocat.

6. Vor putea contracta finanțare și firmele care au avut cifră de afaceri 0 lei în anul 2020.

7. În 15 zile de la semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a demarat solicitarea avizelor de mediu necesare în implementarea proiectului, în condițiile legilor în vigoare. Această dovadă poate fi: Dovada depunerii solicitării avizelor, „Clasarea notificării”, când nu sunt necesare avize de mediu sau „Decizie inițială”, ceea ce atestă faptul că solicitantul a demarat procedura de obținere a avizelor și documentației necesare în vederea implementării proiectului - a menționat MIPE.

8. Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

9. Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

10. Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
·    95% pentru micro întreprinderi;
·    90% pentru întreprinderi mici;
·    85% pentru întreprinderi mijlocii.

Restul valorii cheltuielilor eligibile trebuie suportat de firmele beneficiare.

11. Se finanțează activități productive de următoaree tipuri:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Modernizarea  spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului. Nu se permite modernizarea de sedii de birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare. În sensul acestui apel, prin birouri se înțelege: sedii ale întreprinderilor, sedii administrative centralizate, sedii corporative, sedii zonale si regionale, sedii administrative ale filialelor.

12. Principalele condiții pentru solicitanți:

 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;
 • Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res-judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a     Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil     cu piața internă;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.
 • Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

13. Proiectele trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice. Se verifică în cadrul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 • Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
 • Mărimea/valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în prezentul apel de proiecte;
 • Prin proiect se vor asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR).
 • Autoritățile finanțatoare se vor asigura că proiectul respectă principiul egalității de șanse și că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va ține seama și de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

14. NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezentul ghid următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:

 • activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

15. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

16. Clase CAEN eligibile:
·    Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
·    Clasa F – Construcții;
·    Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
·    Clasa H – Transport și depozitare;
·    Clasa I – Hoteluri și restaurante;
·    Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
·    Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
·    Clasa P– Învățământ;
·    Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
·    Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
·    Clasa S – Alte activități de servicii.

Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

17. Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare NU sunt eligibile.

18. În cadrul Planului de afaceri, solictantul trebuie să demonstreze că modernizarea spațiului de producție/servicii contribuie la obiectivele de mediu, dacă este cazul.

Grila de punctaj

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 5.2 la prezentul ghid. Evaluarea propunerilor se corelează cu procedura utilizată de IMM RECOVER.
Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 70 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

a)    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -  40 puncte
·    ≥30% - 40 puncte;
·    ≥25 < 30% - 35 puncte
·    ≥20 < 25% - 30 puncte;
·    ≥15 < 20% - 25 puncte;
·    ≥10 < 15% - 20 puncte;
·    ≥5 < 10%  - 15 puncte;
·    < 5%  - 0 puncte (proiect respins).
b)    Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu - 40 puncte:
·    ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
·    ≥80 < 90% - 35 puncte;
·    ≥70 < 80% - 30 puncte;
·    ≥60 < 70% - 25 puncte;
·    ≥50 < 60% - 20 puncte;
·    ≥40 < 50% - 15 puncte;
·    ≥30 < 40% - 10 puncte;
·    ≥20 < 30% - 5 puncte;
·    < 20% - 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) - 5 puncte:
·    Sold negativ - 5 puncte;
·    Sold pozitiv - 0 puncte

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
·    DA - 5 puncte;
·    NU – 0 puncte

e)    Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (așa cum a fost declarat în bilanț - anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
·    ≥15% – 10 puncte;
·    ≥10% < 15% - 5 puncte;
·    < 10%  0 puncte;

Notă: criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Atenție!!! Proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv cel privind scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 precum și citeriului de departajare privind ordinea transmiterii proiectului.

Parallax

Vizualizari
5145
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Mihai
Balan
La pct.2.3,incadrarea cheltuielilor-ex. pt modernizare-ce inseamna cifrele 20/63,in ce act legal se regasesc?
In P.A.,la rubrica "bugetul ptoiectului",exista un formular tipizat pt.completare?
In cererea de finantare,pct.25-Buget,se refera la perioada de implementare(2022 si 2023)?
In Nota de fundamentare,ce se completeaza la rubrica "cod",fiind vorba de cheltuiala?
In Nota de fundamentare , Denumire cheltuiala",unde se gaseste acel tabel 8.1 ?
La criteriul verde,cum se gaseste corespondentul din Anexa 1/Reg.852 cu cheltuielile propuse,codurile CAEN
fiind altele in Romania(ex.-industria prelucratoare-38 in Reg.852,iar la noi altul)?
Cu respect,BM
poza de profil
Miron
Panaitescu
Bună ziua. Am următoarele neclarități.
Trebuie să am punct de lucru la locul implementării?   
Dacă activitatea se desfășoară la terți, ce condiții trebuie să îndeplinească locul implementării și care este el?
Trebuie depusă cofinanțarea într-un cont la momentul contractării?   
De ce trebuie încărcate ultimele 2 situații financiare, dacă oricum aplicația face interogarea bazei de date a ANAF?   
Ce caziere (fiscal și judiciar) prezintă un cetățean străin care este reprezentant legal?   
Expresia Investiții în imobile se referă la amplasarea unor echipamente într-un imobil, sau la cheltuieli care vizează construcția în sine? Imobilul trebuie să fie liber de sarcini doar în cazul modernizării, sau și în cazul în care adăpostește echipamentele care vor fi folosite?   
Pentru a fi prietenos cu mediul, un echipament trebuie să se încadreze la toate Apendicele, sau doar la unul din ele?    
Împuternicirea dată de reprezentantul legal către cel care înscrie proiectele în IMM RECOVER și MYSMIS trebuie să fie notarială, sau sub semnătură privată?   
Avînd în vedere că în luna martie situațiile financiare pot fi întocmite, dar nu este obligatoriu a fi întocmite, atunci anul N din proiecțiile financiare este 2020, sau devine 2021?   
Cîte cereri de rambursare pot fi depuse?
O ofertă de la un furnizor din străinătate trebuie tradusă obligatoriu? Dacă da, atunci trebuie traducător autorizat?
Numărul de angajați din proiecțiile financiare reprezintă o obligație asumată, care trebuie îndeplinită în anii de implementare?
În cazul în care societatea are datorii la terți, aceștia pot urmări bunurile achiziționate prin proiect? Aceeași întrebare și referitor la contul special deschis pentru proiect.
Mulțumesc mult.
poza de profil
adina
arsene
poza de profil
Anamaria
HUZU
Cum ne putem loga la webinar?
Claudiu
Zamfir
La ora 15.00 intram in transmisiune live pe Facebook - StartupCafe si Youtube-StartupCafe. Va invitam sa ne adresati intrebari sub forma de comentarii, aici, precum si pe Facebook, la transmisiune. Multumim pentru atentie
poza de profil
Catalin
Pop
Buna ziua!
Legat de punctajul aferent balanței comerciale a României, codul Caen 5510, aferent structurilor de cazare hoteliera, acestea au o balanța pozitivă sau negativă conform ultimilor raportări INS - după cum apare in ghidul consolidat, anexa 10, cap. 55?
In ceea ce privește realizarea unei parti din proiect pentru protecția mediului, se face distincție între achiziția realizată (utilaje “verzi”) sau activitatea rezultata in urma investiției sa fie încadrată in obținerea punctajului aferent acestei cerințe?
Oare se poate detalia putin terminologia de inovativ ce apare in cadrul proiectului? Sa se realizeze ceva inovator pentru tine ca entitate economică, sau ceva nou in industria in care se activeaza?
Dacă am primit deja o aprobare pentru electric up, încă nefinanțat, in cadrul acestei măsuri se mai poate aplica pentru achiziționarea de panouri foto-voltaice?
Mulțumim!
poza de profil
ALEXANDRU
MARINESCU
1 Declaraţia că imobilul nu face obiectul unui litigiu , ANEXA 2.3 , are in final urmatoarea exprimare „În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura /clădirea) necesară implementării va fi liberă de orice sarcini.” Se subintelege de aici ca si in cazul achizitiei de dotari , este necesar ca locatia de implementare sa nu aiba sarcini ? In aceasta situatie si spatiile inchiriate etc s-ar supune acelorasi reguli !
2 . Poate fi interpretarea grilei de punctare in sensul de mai jos ?
- Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 70 de puncte , dupa care criteriul urmator ar fi scaderea cifrei de afaceri ( adica nu ar mai conta punctajul total 70 sau 100 puncte spre exemplu )
poza de profil
Mihai
Grosu
Buna . Multumim pentru informatii . Imi puteti comunica in ce masura pot fi considerate achizitii verzi cele din categoria de ex a utilajelor de ridicare ? ( daca ecasta folosesc tehnologii de eficienta energetica)

Ma refeream la Utilaje de ridicare fixa . Gen Macara
poza de profil
Viorel
Cirjan
poza de profil
Mihai
Grosu
1. In cadrul capitolului de achizitii verzi , activitatea ce urmeaza sa fie implementata trebuie sa fie conform regulamentului ( Anexei 1 ) sau furnizorul/producatorul activelor verzi care se achizitioneaza trebuie sa fie conform cu Anexa 1 ?
2. Ce inseamna mai exact Proces/produs inovativ?

Multumesc
poza de profil
Vlad
Dersidan
Buna ziua, daca un solicitant a avut in 2019 o activitate pe un cod CAEN X si a obtinut o CA de 100.000 euro, iar prin proiect solicita finantare pentru un alt cod CAEN- CAEN Y autorizat in prezent, atunci cresterea din noul cod CAEN Y este suficient sa fie min 15.000 euro sau trebuie sa fie de 115.000 euro( adica toata CA sa fie din noul cod CAEN)? Mai conrect, poti face 100.000 euro din vechiul cod CAEN X si doar 15.000 euro din noul cod CAEN Y pentru care se solicita finantare?
poza de profil
Vlad
Dersidan
Buna ziua, daca un solicitant a avut in 2019 o activitate pe un cod CAEN X si a obtinut o CA de 100.000 euro, iar prin proiect solicita finantare pentru un alt cod CAEN- CAEN Y autorizat in prezent, atunci cresterea din noul cod CAEN Y este suficient sa fie min 15.000 euro sau trebuie sa fie de 115.000 euro( adica toata CA sa fie din noul cod CAEN)? Mai conrect, poti face 100.000 euro din vechiul cod CAEN X si doar 15.000 euro din noul cod CAEN Y pentru care se solicita finantare?
poza de profil
Anamaria
HUZU
Un buldoexcavator electric, o barcuta electrica de plimbare pe apa, o bicicleta electrica pot fi considerate achizitii care contribuie la obiectivele de mediu?
poza de profil
Anamaria
HUZU
Statiile de incarcare sunt eligibile in cadrul 4.1.1?
poza de profil
tudor
ana
Buna ziua! Justificarea achizitiei - contributia la obiectivele de mediu etc-trebuie sa se regaseasca si in ofertele primite de la furnizori sau doar in explicatiile date in planul de afaceri etc? Va multumesc
poza de profil
Anamaria
HUZU
In cazul unei activitati derulate de societate pt cod CAEN 9320- Alte activități recreative si distractive n.c.a., in ce masura un serviciu care nu a mai fost prestat de societate pan la momentul investitiei poate fi considerat inovativ sau nu? In ce masura serviciile prestate de companii pot fi punctate in cadrul criteriului d) Proiectul propune un produs/proces inovativ?
poza de profil
Liana
Mesaros
In cazul panourilor fotovoltaice oferta se poate primi sub forma: instalatie fotovoltaica de 50 kw sau trebuie defalcat?
poza de profil
Viorel
Cirjan

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri