Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2022: Max. 1 milion Euro pentru firme românești - Ghidul consolidat, Acțiunea 4.1.1 POC-investiții („noua Măsură 3”)

Thumbnail

A apărut versiunea consolidată a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1 - „Investiții în activități productive” din Programul Operațional Competitivitate (POC), prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România (IMM) vor putea obține fonduri europene de până la 1 milion de euro pe proiect, în anumite condiții.

Vorbim despre Acțiunea 4.1.1-POC, care are un buget total de aproape 360 milioane de euro, linie de finanțare care ar trebui să înlocuiască fosta „Măsură 3”, de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri, anulată de guvernanți.

Acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat oficial versiunea consolidată de ghid al solicitantului, în urma comentariilor primite în timpul consultării publice.

Termenul estimativ de lansare este începutul lunii martie 2022.

Aplicanții vor avea la dispoziție o peroadă de 5 zile calendaristice pentru înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor).

Conform documentului consolidat, solicitanții urmează să aplice în aplicația IMM RECOVER (portalul de granturi IMM adminstrată de STS și Ministerul Economiei). Ulterior, proiectele declarate câștigătoare vor fi transferate de beneficiari, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către autoritatea de management a POC,  în sistemul MySMIS-2014, de gestionare a fondurilor europene.

Cei care vor dori să se înscrie au la dispoziție și aplicația electronică realizată de startup-ul românesc SMIS.ro, prin care se pot genera o serie de documente. Scrierea proiectului în această aplicație, POCSketch, se poate face gratuit, iar generarea documentelor se face prin achizitia unei licente, preturile incepand de la 700 lei.

Descarcă de AICI versiunea consolidată a Ghidului solicitantului pe Acțiunea 4.1.1-POC sau consultă mai jos documentul:

Ghid Actiunea 4.1.1 Versiunea Consolidata_18.02.2022 by claus_44 on Scribd

Măsura 4.1.1- Principalele prevederi, pe scurt:

1. Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

2. Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

3. Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
·    95% pentru micro întreprinderi;
·    90% pentru întreprinderi mici;
·    85% pentru întreprinderi mijlocii.

Restul valorii cheltuielilor eligibile trebuie suportat de firmele beneficiare.

4. Se finanțează activități productive de următoaree tipuri:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Modernizarea  spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului. Nu se permite modernizarea de sedii de birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare. În sensul acestui apel, prin birouri se înțelege: sedii ale întreprinderilor, sedii administrative centralizate, sedii corporative, sedii zonale si regionale, sedii administrative ale filialelor.

5. Principalele condiții pentru solicitanți:

 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;
 • Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res-judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a     Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil     cu piața internă;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.
 • Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

6. Proiectele trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice. Se verifică în cadrul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 • Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
 • Mărimea/valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în prezentul apel de proiecte;
 • Prin proiect se vor asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR).
 • Autoritățile finanțatoare se vor asigura că proiectul respectă principiul egalității de șanse și că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va ține seama și de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

7. NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezentul ghid următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:

 • activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

8. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

9. Clase CAEN eligibile:
·    Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
·    Clasa F – Construcții;
·    Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
·    Clasa H – Transport și depozitare;
·    Clasa I – Hoteluri și restaurante;
·    Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
·    Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
·    Clasa P– Învățământ;
·    Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
·    Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
·    Clasa S – Alte activități de servicii.

Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

10. Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare NU sunt eligibile.

11. În cadrul Planului de afaceri, solictantul trebuie să demonstreze că modernizarea spațiului de producție/servicii contribuie la obiectivele de mediu, dacă este cazul.

Grila de punctaj la Acțiunea 4.1.1-POC:

Thumbnail

Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect:

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 5.2 la prezentul ghid. Evaluarea propunerilor se corelează cu procedura utilizată de IMM RECOVER.
Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 70 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

a)    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -  40 puncte
·    ≥30% - 40 puncte;
·    ≥25 < 30% - 35 puncte
·    ≥20 < 25% - 30 puncte;
·    ≥15 < 20% - 25 puncte;
·    ≥10 < 15% - 20 puncte;
·    ≥5 < 10%  - 15 puncte;
·    < 5%  - 0 puncte (proiect respins).
b)    Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu - 40 puncte:
·    ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
·    ≥80 < 90% - 35 puncte;
·    ≥70 < 80% - 30 puncte;
·    ≥60 < 70% - 25 puncte;
·    ≥50 < 60% - 20 puncte;
·    ≥40 < 50% - 15 puncte;
·    ≥30 < 40% - 10 puncte;
·    ≥20 < 30% - 5 puncte;
·    < 20% - 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) - 5 puncte:
·    Sold negativ - 5 puncte;
·    Sold pozitiv - 0 puncte

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
·    DA - 5 puncte;
·    NU – 0 puncte

e)    Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (așa cum a fost declarat în bilanț - anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
·    ≥15% – 10 puncte;
·    ≥10% < 15% - 5 puncte;
·    < 10%  0 puncte;

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Atenție!!! Proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv cel privind scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 precum și citeriului de departajare privind ordinea transmiterii proiectului.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
29226
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Sorin
Varga
Masura 3 deturnata de smecheri, POC 411 ingropata de incompetenti !
Suntem cu totii de acord ca ca aceasta finantare are 2 idei fundamentale, generoase:
1.- Ajutorarea IMM-urilor care au avut de suferit de pe urma pandemiei
2.- Achizitiile facute in acest scop sa fie prietenoase cu mediul
Din pacate incompententa a facut praf ambele idei am sa va fac cunoscute parerile mele personale pt fiecare in parte:
1.1.- Pentru stabilirea descresterii economice s-au fixat doar criteriile cifrei de afaceri si a unui profit pozitiv la 2019 ceea ce este o generalizare grosolana si lipsita de obiectivitate
O firma putea sa o duca mult mai bine in 2020 cu o cifra de afaceri mai mica dar cu o profitabilitate mai mare si asta este valabil nu numai pentru firmele de servicii dar si pt comerciantii care puteau vinde mai putin si cu adausuri mai mari ! Ar fi trebuit sa se stabileasca un algoritm mai complet bazat tot pe cifrele de bilant dar si pe tipul activitatii economice pentru a se vedea ce firme au avut de suferit si mai ales daca prin acest ajutor ele isi pot cu adevarat reveni si chiar creste fata de 2019, asa cum se impune in proiect.
1.2.- Este greu de crezut ca o firma care in 2019 a avut cel putin 10000 euro cifra de afaceri si in 2020 nu a mai avut mai deloc activitate va reusi sa managerieze eficient aceasta finantare si sa renasca ca si pasarea Phoenix !
1.3.- Prin lipsa impunerii unor conditii de continuitate a proprietatii firmelor care sunt eligibile s-a creat o adevarata vanatoare de cesiuni si care nu va ajuta firmele cu adevarat afectate de pandemie ci firmele descurcarete si puternice, care vor profita de situatie asa cum au vrut sa profite si la Masura 3 cu coparticipari fabuloase
1.4.- Si daca oricum ghidul a fost scris asa era de bun simt sa nu punem o armata de consultanti si antreprenori sa munceasca si sa cheltuiasca timp si bani degeaba, asta prin stabilirea unei prime etape de selectie automata in care sa conteze doar criteriile a) b) si e), pana la sa zicem 200% din buget, ca mai apoi doar dintre ele sa se faca selectia calitativa pe criteriile b) si d) astfel nu mai trebuiau depuse o multime de documente laborioase pe care nu le va mai citi nimeni !
2.1.- Este clar ca cei care au scris ghidul nu au inteles mare lucru din noua legislatie UE referitoare la mediu, totul este un talmes balmes de copy paste si GoogleTranslate.
Citez din ghid:
Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică drept activitate carecontribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice SI pentru a stabili dacă activitateaeconomică respectiva aduce prejudicii semificative vreuneia dintre celelalte obiective de mediu.
COMENTARIU
A).- O achizitie poate fi neutra fata de mediu deci nu aduce prejudicii semnificative vreunuia din obiectivele de mediu (adica ceea ce cumperi nu face nici rau nici bine mediului, vezi textul de dupa SI)
B).- O achizitie poate sa contribuie in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau la adaptarea la schimbarile climatice (adica ceea ce cumperi face in mod dovedit bine mediului, vezi textul pana la SI)
Prin acel SI se intelege ca ambele criterii se aplica desi era normal sa fie acolo un SAU ca altfel nu mai putem cumpara decat echipamente specifice protectiei mediului si nu asta este scopul liniei de finantare !!!
EXEMPLE:
Daca achizitionez o masina electrica sau un laptop (din ala cu multe certificari si garantii), sau o aplicatie informatica , toate se vor incadra doar la A) ca e o achizitie neutra fata de mediu dar nu se poate afirma ca intruneste si criteriul B) ca doar nu reduce poluarea ci doar nu o influenteaza negativ !
Daca achizitionez o astatie de incarcare masini electrice pe baza de celule fotovoltaice este posibil sa ma incadrez la ambele criterii dar oare numai acest gen de achizitii sunt cele care pot ajuta firmele sa se refaca dupa pandemie in mod "verde" ? Oare numai de asa ceva avem nevoie ?
poza de profil
Daniel
Miu
poza de profil
Daniel
Miu
Mare dreptate ai. Dar dupa parerea mea ghidul a fost special creat pentru a finanta anumite persoane... si asta e penal.. sa vedem cine castiga sunt curios...pentru ca o sa vedem exact cine a cesionat/cumparat firme pentru a putea castiga...cine a stiut dinainte...cine cu cine e ruda...din ce partide....etc deabia astept sa reclam la parchetul european si la comisie poate mai scapam de niste hoti si smecheri care fura tara asta

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri