Smile Media

[P] Anunț de presă lansare achiziție competitivă FTF PLASTICS

Thumbnail

Achizitor: FTF PLASTICS SRL      

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitive conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

Denumirea contractului: Furnizare de utilaje și softuri, in cadrul proiectului „DOTAREA FTF PLASTICS S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 159265.

Obiectul contractului: livrarea,  montajul  si punerea  in  functiune  a utilajelor performante și instalarea/configurarea software-lor

Valoarea estimată a contractului: 2,356,122.77 lei fara TVA

Locul de livrare a utilajului: la sediul achizitorului/locul de implementare, respectiv: localitatea Filipeştii de Târg, Str. Republicii, nr. 63, Judetul Prahova.

Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor din documentatia de achizitie.

Durata contractului de achizitie: 2 luni, de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către FTF PLASTICS SRLe-mail : anatolii.ciaban@foxfittings.com sau pe site-ul www. fonduri-ue. ro

Oferta poate fi transmisa prin posta/curier sau depusa direct de catre ofertant la adresa:

FTF PLASTICS SRL – localitatea Filipeştii de Târg, Str. Republicii, nr. 63, Judetul Prahova.

Oferta va fi depusa intr-un exemplar original.Orice alte documente emise in tara de origine vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertele alternative: interzise

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28.07.2023 ora 12:00 la adresa: FTF PLASTICS SRL – localitatea Filipeştii de Târg, Str. Republicii, nr. 63, Judetul Prahova

Data si locul de deschidere a ofertelor:28.07.2023 ora 12:30 la adresa: FTF PLASTICS SRL – localitatea Filipeştii de Târg, Str. Republicii, nr. 63, Judetul Prahova

Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa prezinte B.I./C.I./pasaport in copie conform cu originalul. De asemenea, in situatia in care participantul nu este reprezentantul legal se va prezenta o imputernicire, in original, din partea societatii pe care o reprezinta.

Clarificarile se accepta in forma scrisa depuse personal, prin posta/curier rapid la adresa FTF PLASTICS SRL – localitatea Filipeştii de Târg, Str. Republicii, nr. 63, Judetul Prahova sau prin e-mail: anatolii.ciaban@foxfittings.com,  cu confirmare de primire din partea FTF PLASTICS SRL, pana la data de 20.07.2023, inclusiv.

Raspunsurile la Solicitarile de clarificari primate de la operatori economici se posteaza pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro, in cadrul sectiunii “Specificatii” a anuntului de participare aferent acestei procedure de atribuire (fara dezvaluirea identitatii acestora) pana la 21.07.2023, inclusiv.

Raspunsurile se trimit si catre operatorii economici de la care au fost primIte respectivele solicitari de clarificari, prin fax/e-mail, etc.Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.

Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

Garantie de buna executie: nu se solicita.

Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016. 

Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: pretul cel mai scazut

Persoana de contact:

ANATOLII CIABAN – Manager Proiect

Adresa: anatolii.ciaban@foxfittings.com

Telefon: 0745674662

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”, APEL 2022.

 

Parallax

Vizualizari
141
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 389
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri