Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: Grila de punctaj oficială, la noile granturi IMM de 50.000-500.000 EUR pentru fotovoltaice, eoliene, anvelopări. OUG 112/2022

Thumbnail

Firmele românești vor putea obține noi granturi de câte 50.000-500.000 de euro, printr-o nouă schemă de ajutoare de stat și de minimis, să-și instaleze panouri solare, turbine eoliene și să-și anvelopeze termic clădirile, conform Ordonanței de urgență 112/2022, publicate în Monitorul Oficial, care conține și grila de punctaj.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre această linie de finanțare destinată firmelor micro, mici, mijlocii și mari.

Între timp, s-a publicat și OUG 112/2022 în Monitorul Oficial nr 721 din 18 iulie, prin care se stabilesc condițiile de finanțare și grila de punctaj la măsurile de „eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri”.

Înscrierile urmează să se deschidă, pe platforma de granturi IMM Recover, cel mai probabil în luna septembrie, după cum a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Ulterior, proiectele selectate la finanțare vor fi mutate pe platforma de fonduri UE MySMIS2014, pentru implementare.

Între timp, Autoritatea de Management (AM) a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), din subordinea MIPE, trebuie să facă schemele de ajutor de stat și de minimis și să publice ghidul solicitantului.

Conform ordonanței de urgență 112/2022 se vor acorda două tipuri de granturi:

 • ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 euro.
 • ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 euro.

Firmele beneficiare vor trebui să vină și ele cu cofinanțare proprie la investiție. De regulă, la ajutoarele de minimis cofinanțarea minimă este mai mică decât la ajutoarele de stat, dar vom vedea concret în scheme și în ghid, când se vor publica.

Un beneficiar va putea solicita un singur grant în cadrul apelului de proiecte, dar va putea include mai multe puncte de lucru. Firmele selectate la finanțare vor trebui să-și finalizeze proiectele de investiții până la data de 31 decembrie 2023.

Bugetul alocat pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie este de 350.000.000 euro asigurați din fonduri europene (prin programul POIM 2014-2020), la care se adaugă cofinanțare din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul MIPE.

Așadar, bugetul asigurat este de 411,7 milioane de euro, dar există și posibilitatea suplimentării acestuia, prin supracontractare. De altfel, MIPE a transmis, într-un comunicat oficial, că bugetul destinat firmelor va fi de 500 de milioane de euro.

Fonduri UE pentru eficientizare energetică: Beneficiari eligibili 2022

Microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii și companiile mari care vor vrea să ia granturile  de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cumulativ, printre care:

a) au fost înființate până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

b) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale sau curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

c) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat;

d) nu sunt întreprinderi în dificultate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

e) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;

f) au avut minimum 1 angajat la 31 decembrie 2021;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;

h) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/ superficiar/ administrator/ titular al unui drept de folosință/ concesionar/ locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul sau proprietar/ comodatar/ titular al dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de dobândire a proprietății, contract de concesiune, actul care atestă proprietatea/folosința/concesiunea/comodatul, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Aceste documente sunt însoțite de extrasul de carte funciară a respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului;

i) dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;

j) prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minimum 5 ani după expirarea datei de implementare a proiectului. În situația IMM-urilor sau întreprinderilor mari nou-înființate sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;

k) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în tep/an;

l) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;

m) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/ prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

Cheltuieli eligibile la ajutoarele de eficientizare energetică a firmelor

Beneficiarii selectați la finanțare prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie vor putea face o serie de cheltuieli eligibile, cum ar fi:

 • investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe,
 • intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe,
 • investiții în echipamente/ utilaje/ dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu de energie,
 • investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanțare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/ reabilitare/ creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie, cu excepția biomasei,
 • investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei — EMS — care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.
 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcțiilor anexe și a clădirilor/construcțiilor care sunt destinate activităților de producție/ servicii, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management energetic,
 • sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.
 • achiziționarea, realizarea, modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente, utilaje, dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile,
 • instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de — sisteme de monitorizare hardware și software: senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces; RTU — Remote Terminal Units — unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, stație etc.
 • motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații, echipamente, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire, răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare etc.

Fonduri UE pentru investiții în eficiența energetică: Grila de punctaj 2022

Criteriile de selecție sunt prezentate detaliat în grila de punctaj de la anexa 1 la OUG 112/2022. Acestea includ:

 • reducerea consumului de energie — RCE: TEP/an;
 • valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu — VSER: [Euro/kW instalat];
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră — RGES: tCo2;
 • modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 [%];
 • rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].

Grila de punctaj de la Anexa 1 (clic pentru a extinde):

Thumbnail

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din anexa nr. 1. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.

În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM POIM va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.

Finanțările se vor acorda în baza criteriilor de selecție din grilă, pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte vor fi respinse.

Parallax

Vizualizari
19642
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri