Claudiu Zamfir

Fonduri UE de 100.000 EUR pentru afaceri sociale neagricole la sate. Ghidul propus în 2023

casa-euro-bani-dreamstime.jpg

Antreprenorii aspiranți vor putea obține ajutoare nerambursabile de maximum 100.000 EUR și pentru întrepriunderi sociale în mediul rural, agricultura fiind însă exclusă de la finanțare, printr-o nouă schemă de fonduri euroene care urmează să înceapă în anul 2023, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a scos în dezbatere publică și proiectul de ghid al solicitantului pentru apelul  „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”,  din cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027.

Finanțarea este asemănătoare cu cea pentru mediul urban, din cadrul programului PEO, pe care am prezentat-o anterior pe StartupCafe.ro, dar aici, la mediul rural, apar și unele diferențe semnificative.

Pe scurt, dintr-un buget total de 109,46 milioane de euro se vor finanța proiecte mari, de minimum 201.000 euro fiecare, care vor fi derulate de o serie de organizații și instituții, ca administratori de schemă de grant. În cadrul acestor proiecte, ce vor dura până la 30 de luni, vor fi recrutați viitori antreoprenbori sociali, care vor trece prin cursuri de business și profesionale și în final doar o parte dintre ei vor primi granturi de maximum 100.000 EUR fiecare pentru a-și deschide afaceri sociale în mediul rural. Din proiectele mari, 70% din bugete trebuie să se împartă antreprenorilor sociali, sub forma subvențiilor de 100.000 EUR.

Banii vor fi disponibili în toată țara, în mediul rural, inclusiv în satele din județul Ilfov.

NU vor putea fi finanțate întreprinderi sociale agricole din aceste fonduri, deși se adresează mediului rural.

Până la data de 25.05.2023, puteți trimite propuneri de îmbunătățire a ghidului pe adresa de email:  consultare.poids@mfe.gov.ro . Ulterior, MIPE  va scoate ghidul final și va deschide apelul de proiecte în sistemul electronic MySMIS2021, pentru organizațiile care vor fi desemnate administratori de grant.

Proiectele mari, de minimum 201.000 EUR fiecare

Se preconizează că organizațiile și instituțiile eligibile pentru a deveni administratori de granturi vor putea depune proiecte în sistemul informatic MySMIS202 în perioada 10.06.2023, ora 16.00 - 10.08.2023, ora 16.00.

Alocarea financiară a acestui apelului de proiecte este de 109.467.647 euro din care:

 • 104.917.647 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru; Sud Muntenia; Sud Vest Oltenia; Sud Est; Nord Est; Nord Vest și Vest) cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 89.180.000 euro (85%) și o alocare din partea bugetului de stat de 15.737.647 euro (15%).
 • 4.550.000 euro aferenți regiunii mai dezoltate (București-Ilfov) cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 1.820.000 euro (40%) și o alocare din partea bugetului de stat de 2.730.000 euro (60%).

Din acești bani vor fi finanțate proiectele mari, de minimum 201.000 euro fiecare. Valoarea maximă a proiectelor nua  fost încă stabilită în prima variantă de proiect de ghid. Probabil că va fi tot de 3 milioane de euro, ca și la finanțarea PEO pentru mediul urban.

Minimum 70% din buget va fi folosit pentru granturile de câte 100.000 EUR care vor fi acordate ulterior antreprenorilor sociali, în cadrul proiectelor mari. Restul de 30% din buget va putea fi folosit pentru activități nesubsumate schemei de grant.

Și în acest caz, solicitanții eligibili, care vor depune și vor derula proiectele mari, ca administratori de grant vor putea fi:

 • a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
 • c) autoritati publice centrale sau locale, doar în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

Granturile de câte 100.000 EUR pentru grupul-țintă

După ce autoritatea de management de la MIPE va selecta organbizațiile câștigătoare, acestea vor trece la impementarea proiectelor lor și vor selecta așa-numitul grup țintă.

Grupul-țintă este format din:

 1. Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural. O parte dintre aceste persoane vor primi ajutoarele de minimis de maximum 100.000 EUR. Dacă la mediul urban antreprenorii erau condiționați să aibă vârsta peste 30 de ani, aici, la mediul rural, NU există astfel de condiție.
 2. Persoane vulnerabile din mediul rural. Acestea vor putea fi angajate în firmele înființate de antreprenorii sociali.

Viitorii antreprenori sociali vor trece prin cursuri de antreprenoriat, timp de cel puțin 12 luni, și vor fi ajutați să-și întocmească planurile de afaceri, în cadrul proiectelor mari.

Ulterior, administratorii de grant vor selecta antreprenorii sociali cărora le vor acorda granturile de maximum 100.000 de euro penru a-și finanța întreprinderile sociale în mediul rural. În total, MIPE preconizeazî că vor fi înființate 735 de afaceri sociale la sate.

Pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 100.000,00 Euro/întreprindere. Pentru fiecare întreprinderi socială înființată în cadrul proiectului, persoana din grupul țintă care înființează întreprinderea socială trebuie să asigure o cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea sprijinului financiar primit. Cofinanțarea poate fi asigurată în bani sau în natură.

Administratorul de schemă de antreprenoriat social va acorda punctaj suplimentar planurilor de afaceri care prevăd o cofinanțare proprie mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit.

Pentru a putea primi banii, antreprenorii sociali vor trebui să angajeze cel puțin 4 persoane vulnerabile în cadrul proiectelor.

Condiții pentru întreprinderile sociale

Ajutoarele de minimis NU se vor acorda următoarelor categorii de întreprinderi sociale:

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 • b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
 • c) întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
 • - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
 • - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către producători primari.
 • d) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
 • f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pot fi întreprinderi sociale:

 • a) societăţile cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
 • b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.

Atenție: deși legea economiei sociale prevede și societățile și cooperativele agricole, domeniile de activitate ale întreprinderilor sociale nou înfiintate finanțate prin schemă NU vor viza și domeniile agricole.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

- acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
- alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;
- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
- aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi şi administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
14673
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri