Claudiu Zamfir

Acțiunea 4.1.1-POC: 1844 depuse pentru ajutoarele de stat de 50.000-500.000 EUR până la finalul sesiunii

Thumbnail

Un număr de 1844 de proiecte au fost depuse în sistemul electronic de granturi IMM Recover pentru schema de ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro în perioada 23 -29 august 2022, cât a durat sesiunea pentru acest tip de granturi IMM din cadrul Acțiunii 4.1.1-POC - Investiții în activități productive.

Sesiunea pentru ajutoarele de stat s-a finalizat luni, 30 august 2022, la ora 23.59.59. Majoritatea proiectelor, 1.126 de aplicații, au fost depuse luni, în ultima zi de înscrieri.

Marți, 30 august 2022, la ora 23.59.59, urmează să se închidă și sesiunea de înscrieri la ajutoarele de minimis de câte 50.000-200.000 de euro din cadrul Acțiunii 4.1.1-POC. Până marți, la ora 00.45, s-au depus 323 de proiecte la ajutorul de minimis.

Alocarea indicativă pentru Acțiunea 4.1.1-POC – Investiții in activități productive este de 238.760.397 euro (echivalentul a 1.180.455.278,81 lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 RON). Din această sumă 200.000.000 euro provin din fonduri europene prin FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat.

Acest buget se împarte astfel pe cele două componente:

  • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor  necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și  9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului Operațional  Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități  productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare  prevăzut de art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu  modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în  retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare  prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul  Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de  supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările  ulterioare.

Prin mecanismul supracontractării, suma maximă până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 358.140.596 euro.

Proiectele care vor fi selectate la finanțare vor trebui mutate în sistemul electronic de fonduri UE MySMIS2014, pentru implementare.

Cele 2 tipuri de ajutoare care se acordă

1. Ajutoare de minimis de 50.000-200.000 EUR

Lista Codurilor CAEN eligibile pentu ajutoarele de minimis este la anexa 12 la Ghidul solicitantului. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu bani de acasă, cofinanțare la cheltuielile eligibile: 5% -microîntreprinderile, 10% - întreprinderile mici, 15% - întreprinderile mijlocii. Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care își desfășoară activitatea în:

  • clasa P — Învățământ, clasa Q — Sănătate și asistența socială, clasa S — Alte activități de servicii.

2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR

Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se acordă sub formă de ajutoare de stat cu o valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare la cheltuielile eligibile, procentul acesteia fiind cuprins între minimum 25% și minimum 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se face investiția și de dimensiunea firmei. Procentele exacte pe regiuni sunt prevăzute în 14 la Ghidul solicitantului.

Ajutoarele de stat NU includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor. Microîntreprinderile vor trebui să aibă cofinanțare proprie similară firmelor mici, conform anexei 14 la ghid.

Beneficiarii eligibili au activitate care se încadrează în:

  • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției);
  • secțiunea F — Construcții;
  • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • secțiunea H — Transport și depozitare;
  • secțiunea I — Hoteluri și restaurante.

Codurile CAEN eligibile sunt cuprinse în anexa 13 la Ghidul solicitantului Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Grila de punctaj 4.1.1-POC:

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară (click pentru a deschide).

Thumbnail

Criteriu suplimentar de selecție: în situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. În acest sens, solicitanții vor depune „Declaraţia pe propria răspundere privind tranzacționarea de părți sociale” – Anexa 16 la ghid.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

  • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
  • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2020, proiectul va fi respins.

În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2020, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis, schemei de ajutor de stat și prevederilor OUG nr. 82/2022, cu modificările ulterioare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.

Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Analiza DNSH și raportul de progres

Importantă în Ghidul solicitantului rămâne și analiza DNSH, prin care se evidențiază că achizițiile din implementare respectă principiul de protecție a mediului, Do no significant harm (DNSH).

Beneficiarul proiectului câștigător va transmite Rapoarte de Progres la fiecare Cerere de plată/ Cerere de rambursare, precum şi alte informații și date solicitate de Autoritatea de management a POC.

Rapoartele de progres conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, îndeplinirea de către serviciile, atestarea modului în care bunurile sau lucrările achiziționate îndeplinesc criterii care să ateste caracterul verde și DNSH, conform declarațiilor atașate la cererea de finanțare rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.

Granturi IMM: Anunțuri în mass-media relevante

Ghidul de finanțare precizează clar acum că la începutul și la finalizarea proiectelor beneficiarii trebuie să publice în mass-media (inclusiv media online) anunțuri/comunicate de presă:

„La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site) anunţuri sau comunicate de presă. Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.

Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile din grantul acordat, în limita a 5.000 lei fără TVA.

StartupCafe.ro, publicație cu experiență de 7 ani în presa economică, publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.

Preț: 150 EUR fără TVA/anunț publicat.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Oferta noastră completă, AICI.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
4071
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri