Claudiu Zamfir

Cei 44.000 Euro de la stat pentru mici afaceri: Cum va arata antreprenorul care va lua banii din Programul  Start-up Nation Romania 2017. Descarca propunerea de norme aippimm.ro

Imagine principala
Cei 44.000 Euro de la stat pentru mici afaceri: Cum va arata antreprenorul care va lua banii din Programul  Start-up Nation Romania 2017. Descarca propunerea de norme aippimm.ro
​Sa activeze in productie, sa fi urmat cursuri de antreprenoriat, sa angajeze cel putin 3 oameni cu norma intreaga din care macar 2 sa fie proaspeti absolventi - cam acesta ar fi portretul  antreprenorului care va avea cele mai mari sanse la fondurile nerambursabile de la stat de pana la 200.000 de lei (circa 44.000 euro) prin Programul Romania Start-up Nation. Aceasta reiese din punctajul propus prin proiectul de norme de implementare scos miercuri in dezbatere publica de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Directia Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat miercuri, spre dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Programului Romania Start-up Nation. Propuneri si observatii se transmit pana pe data de 03.03.2017 pe adresa directia.imm@imm.gov.ro .

Prin acest program, anumite intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor putea obtine fonduri nerambusabile de pana la 200.000 de lei (circa 44.000 euro) de la stat, pentru investitii. Ajutorul va avea o intensitate de 100%, ceea ce inseamna ca statul va putea acopei toata investitia in limita a 200.000 RON, cheltuilei eligibile. Antreprenorii vor primi rambursari de la stat in urma cheltuielilor efectuate de ei din fonduri proprii, iar TVA nu va fi cheltuiala eligibila.

Conditii de eligibilitate - ce firme vor putea lua banii

Microintreprinderile, intreprinderile mici si cele mijlocii vor putea accesa banii de la stat.

De asemenea, firmele beneficiare trebuie sa fie foarte noi, adica sa fi fost infiintate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta 10, care s-a publicat in Monitorul Oficial pe 30 ianuarie 2017.

Totodata, firmele vor trebui sa fi angajat cel putin 2 persoane cu norma intreaga, la momentul decontului ajutorului de la stat, sa sa pastreze acei salariati cel putin 3 ani.

In plus fata de aceste conditii, proiectul de hotarare de guvern detaliaza conditionalizarea. Astfel, vor putea beneficia de finanțare societăţile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Cine NU va putea obtine acesti bani de la stat - domenii neeligibile

Condor proiectului de HG, nu vor fi eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului IMM-urile care desfășoară activități din sectorul/ domeniul:

a) intermedieri financiare și asigurări:
1. 641 — Intermediere monetară;
2. 642 — Activități ale holdingurilor;
3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
5. 651 — Activități de asigurări;
6. 652 — Activități de reasigurare;
7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:
1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
4. 2051 — Fabricarea explozivilor;
5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;

e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:

- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20001;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
- activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
 • 1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 • 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari.

Ce isi vor putea cumpara firmele de banii de la stat


Ar urma sa fie considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente achizitionării de corporale și/ sau necorporale:

 • a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • c)  Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 • d) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea planului de afaceri, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 • e) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • f) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • g) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • h) Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate).  Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;
 • i) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;
 • j) Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;  
 • l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

Cum se va putea face inscrierea

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, beneficiarul trebuie să se înregistreze în aplicaţia online care va fi disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro.

Data la care se va activa înregistrarea online se va comunica pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

Inscrierea on-line se va desfăşura în sesiuni de 30 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului.

Fiecare solicitant trebuie va trebui sa se inregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, întreprinderea va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului.

Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea Oficiului Teritorial din raza teritorială a întreprinderii. Întreprinderile pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată.

Planul de afaceri corect şi integral completat de solicitant va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi întreprinderi.

Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri online.

TABEL: Punctajul de evaluare a planurilor de afaceri (clic pt a extinde):


Criteriile de evaluare a planurilor de afaceri in baza carora se va face selectia vor favoriza in primul rand firmele din domeniul productiei, care vor rea cel putin 3 locuri de munca in plus, din care 2 salariati vor fi proaspeti absolventi. De asemenea, vor fi avantajate firmele care vor cumpara echipamente tehnologice in proportie de cel putin 60% din valoarea planului de afaceri depus si care vor avea ca asoiat sau administrator o persoana care a urmat sa urmeaza un curs de antreprenoriat.

La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.


NOTA: Institutia responsabila pentru programul descris in acest articol de presa este Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Redactia
StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda
consultanta in domeniu. 


Citeste si:

Cei 44.000 Euro pentru romanii care vor deschide o afacere: OUG Start-up Nation Romania s-a publicat in Monitorul Oficial

Parallax

Vizualizari
3365
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Oferta colaborare pe START-UP NATION Salutare !ma intereseaza o colaborare pt dezvoltare proiecte inovative intr-o firma care sa indeplineasca conditiile de eligibilitate pentru programul START-UP NATION?PROIECTE:- Noi tipuri de vehicule cu actionare umana- Vehicul all-season cu actionare umana 3 in 1 - skateboard cu pedale ce se transforma in patine cu pedale sau in schiu cu pedale !!!https://www.facebook.com/laculiceanu.adrian/posts/1172142106188831?pnref=story- Dispozitive de propulsie nautica- Mecanisme de vaslire front-row- AmbarcatiuniO mare parte din proiecte sunt protejate prin cereri de brevet, brevete si modele industriale.Va astept cu propuneri concrete de colaborare, in special pentru zona Ploiesti, Paulesti, dar nu numai ...

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri