Claudiu Zamfir

Granturile 4.1.1-POC Bis: Perioada de înscrieri la ajutoarele de câte 50.000-500.000 EUR pentru firme de construcții, materiale, industrie alimentară. Noua OUG 113/2022 cu grila de punctaj

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat, marți, perioada în care firmele românești din industria alimentară, construcții, materiale de construcții și alte sectoare vor putea să se înscrie pentru noi granturi IMM de câte 50.000-500.000 de euro, în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC Bis, o extensie a schemei 4.1.1-POC - investiții.

Așa cum am arătat deja pe StartupCafe.ro, pe data de 16 august 2022 se deschide sesiunea de depunere a proiectelor pentru Acțiunea 4.1.1-POC - investiții, prin care se promit fonduri nerambursabile de câte 50.000-500.000 euro pentru IMM-uri din diferite domenii.

Noua Acțiunea 4.1.1-POC Bis reprezintă o extensie a celeilalte, dar cu buget separat, la care vor intra la finanțare firme dintr-o listă mai restrânsă de domenii CAEN.

Înscrierile la Acțiunea 4.1.1-POC Bis se vor face în sistemul de granturi IMM Recover în perioada 20 - 26 septembrie 2022 - a anunțat marți MIPE. Ulterior, proiectele selecatte vor fi mutate în sistemul de fonduri UE MySMIS2014, pentru implementare.

Calendarul complet pentru 4.1.1-POC Bis:

 • Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat: 26/07/2022,
 • Publicare ghid in consultare publică: 11/08/2022,
 • Perioada de consultare publică    11/08/2022 - 21/08/2022,
 • Ghid final publicat: 31/08/2022,
 • Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS): 26/07/2022 – 14/09/2022,
 • Lansare apel: 20/09/2022,
 • Apel deschis pentru depunere proiecte: 20/09/2022-26/09/2022,
 • Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare: 27/09 – 29/11/2022,
 • Semnare contracte finanțare: 30/09/2022-31/12/2022.

Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

OUG 113/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022, Partea I.

Pe scurt, se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

 • a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
 • b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

De asemenea, bugetul se poate suplimenta prin mecanismul de supracontractare, ajungând la 300 milioane euro în total.

Lista Codurilor CAEN eligibile se regăsește în anexa nr. 3 la OUG 113/2022. Se poate observa că aceleași firme sunt eligibile și la Acțiunea 4.1.1-POC, prin OUG 82/2022, însă acum, la schema Bis s-au eliminat anumite domenii CAEN, cum sunt cele de HoReCa.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

Spre deosebire de ajutoarele de stat de la Acțiunea 4.1.1-POC, la 4.1.1-POC Bis, Bucureștiul nu este eligibil. Județul Ilfov este eligibil parțial. În rest, toate județele intră la finanțare, cu procente diferite de cofinanțare care trebuie asigurate de beneficiari.

Anexa 4 la OUG 113/2022 detaliază cofinanțarea minimă pe județe și pe dimensiunea firmelor.

Fondurile UE 4.1.1-POC-Bis - condiții de eligibilitate a firmelor aplicante

IMM-uri aplicante trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
 • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
 • f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
 • g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
 • j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activității IMM-ului, sisteme integrate de hard și soft de automatizare a activității IMM-ului;
 • k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
 • l) nu a beneficiat de ajutor ilegal și nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Granturile IMM 4.1.1-POC Bis: Cheltuieli eligibile

Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiții inițiale.

Investițiile în retehnologizare sunt investiții în active corporale și necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare și sunt necesare pentru asigurarea capacității de producție pentru refacerea capacității de reziliență.

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri.

Grila de punctaj la schema de finanțare 4.1.1-Bis

Grila de punctaj la Măsura  4.1.1-POC Bis este diferită de cea de la 4.1.1-POC originală.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 5 și includ:

 • a) rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021;
 • b) rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021;
 • c) rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021;
 • d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;
 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.

Grila de punctaj se regăsește la anexa 5 a OUG 113/2022 (clic pt a extinde foto):

Thumbnail

 

Acordarea finanțării se va face pe baza criteriilor de selecție prevăzute grilă pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte. Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.

Parallax

Vizualizari
24351
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri