Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2022, Măsura 2: Proiectul de procedură pentru fermierii și antreprenorii care vor granturile de 5.000-120.000 EUR prin OUG 61/2022

Thumbnail

Șase zile va vor avea la dispoziție fermierii și antreprenorii din sectorul agro-alimentar pentru a cere granturile de capital de lucru de câte 5.000-120.000 de euro, la sesiunea de înscrieri propriu-zise, conform proiectului de procedură pentru Măsura 2 a schemei de finanțare instituite prin Ordonanța de urgență 61/2022, dar bugetul mic se va termina probabil imediat. (Proiectul de procedură în format PDF este disponibil la finalul articolului).

Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover. În prima etapă, potențialii solicitanți își creează profil de utilizator cu parolă pe portal. Apoi urmează etapa a doua, prin care se cer granturile - aceasta este etapa de înscrieri propriu-zise.

Așa cum a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, pe data de 26 mai 2022 încep înscrierile propriu-zise la Măsura 2, granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii. Buget total: 250 milioane euro. Aproximativ 10.000 de beneficiari ar urma să aibă măsura.

6 zile va ține sesiunea de înscrieri propriu-zise, în care fermierii și antreprenorii din sectorul agro-alimentar vor putea cere ajutoarele de stat, dar bugetul de numai 250 milioane euro se va termina probabil imediat, pe sistemul primul venit-primul servit.

„Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii “ Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 6 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului” - se arată în proiectul de procedură de implementare, publicat, vineri, în consultare de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care implementează Măsura 2.

Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

De precizat că beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de  O.U.G nr. 61 / 06 mai 2022 va atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

MAT prin  agențiile IMM încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării  realizate prin platforma informatică IMM Recover și a existenței declarațiilor pe propria răspundere aferente  cererilor de finanțare (formularele de înscriere) depuse de beneficiari.

Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se plătesc după verificarea condițiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiția încadrării în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.

Măsura 2 - 2022: solicitanți eligibili

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu  următoarele categorii de beneficiari:

 • IMM-uri,
 • societăți agricole,
 • cooperative agricole,
 • grupuri de producători,
 • organizații de producători.

Solicitanții eligibili activează în domeniile agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, iar activitatea lor curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID -19. Lista completă a codurilor CAEN eligibile se găsește în anexa la OUG 61/2022.

Condiții de eligibilitate a solicitanților de granturi prin OUG 61/2022, Măsura 2

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;
 • b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii (Registru salariatilor din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal), pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri;
 • d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale in vigoare la data de 31 decembrie 2019.
 • e) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
 • f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
 • g) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
 • h) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
 • i) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1- microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
 • j) au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.

Valoarea granturilor acordate la Măsura 2 din 2022

Prin Măsura 2 se finanțează cererile de finanțare (formularele de înscriere) în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții:

 • a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.
 • c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

Granturi de capital de lucru 2022: Cheltuielile eligibile la Măsura 2

Beneficiarii vor putea utiliza granturile pentru capital de lucru  de câte 5.000-120.000 euro pentru următoarele cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, doar dacă este nerecuperabilă.

Condiție: Cheltuielile efectuate din granturile pentru capital de lucru trebuie sa fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.

Granturi de capital de lucru 2022: Cheltuieli neeligibile la Măsura 2:

 • Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile.
 • NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale. Ca excepție, sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
 • NU sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel.

Anunțuri/comunicate de presă și la Măsura 2 din 2022

La fel ca beneficiarii de la Măsura 2 în baza OUG 130/2020 - granturi de capital de lucru de maximum 150.000 de euro, și acum, la granturile de capital de lucru de 5.000-120.000 euro noua Măsură 2, în baza OUG 61/2022, se prevede obligația beneficiarilor de a publica două comunicate de presă, unu la începerea proiectului și unu la finalizarea proiectului.

Proiectul de procedură de vineri face trimitere la  Manualul de identitate vizuală, care prevede publicarea anunțurilor /comuniatelor de presă în mass-media de către cei care primesc fonduri europene.

Astfel proiectul de procedură M2 stipulează:

Conform Manualului de identitate vizuală, obligațiile beneficiarului sunt:

 • Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului;
 • Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru proiectele de investiții pentru care valoarea contribuției publice este mai mică de 500.000 euro;
 • Utilizarea de autocolante și plăcuțe pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viață mai mare de un an.

StartupCafe.ro, site mass-media cu experiență de 7 ani în presa de business, va oferi și beneficiarilor de la Măsura 2 din 2022 serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor mass-media necesare în proiecte, în aceleași condiții de până acum.

Descarcă de AICI, în format PDF, proiectul de procedură pentru Măsura 2 a schemei de ajutoare de stat în baza OUG 61/2022.

Parallax

Vizualizari
14355
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri