Claudiu Zamfir

Vehiculele, buldoexcavatoarele și alte utilaje pe motorină sau benzină sunt excluse de la fondurile europene pentru IMM, din Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027

instructiunea 1-2023-ptj-vehicule-centrale-gaz

Vehiculele, buldoexcavatoarele și alte utilaje și echipamente care funcționează cu combustibili fosili, cum sunt motorina și benzina, precum și centralele pe gaz sunt excluse de la finanțare din fondurile europene de câte 200.000-8 milioane de euro destinate firmelor eligibile în Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, subliniază Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-o instrucțiune oficială.

Instrucțiunea 1/2023 a apărut pe data de 5 decembrie, cu două săptămâni înainte de lansarea apelului de proiecte  „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul PTJ 2021–2027.

Prin această linie de fonduri europene, în valoare totală de 775 de milioane de euro, vor putea fi finanțate microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) eligibile, în județele acoperite de mecanismul de tranziție justă:

 •     Gorj,
 •     Hunedoara,
 •     Dolj,
 •     Galați,
 •     Prahova,
 •     Mureș,
 •     la care se adaugă Investiţii teritoriale integrate (ITI) Valea Jiului.

Acum, MIPE susține că, prin instrucțiunea sa, emisă după publicarea Ghidului solicitantului, aduce clarificări la condițiile de eligibilitate. Din prevederile Instrucțiunii 1/2023 la PTJ reiese că acest document se aplică întregului program, nu doar finanțărilor de 200.000-8 milioane EUR pentru IMM. Astfel, instrucțiunea urmează să se aplice și granturilor de câte 50.000-200.000 de euro rezervate microîntreprinderilor eligibile, printr-o altă schemă, de ajutor de minimis, cu buget de peste 200 milioane EUR, care încă nu s-a lansat.

Semnată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, Instrucțiunea PTJ este motivată de MIPE invocând „poziția exprimată de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Politici Regionale şi Urbane (DG Regio), Unitatea pentru România și Croaţia, în data de 13.11.2023, conform căreia utilajele mobile non rutiere de tipul buldozere, excavatoare și alte utilaje autopropulsate, nu sunt eligibile, ca urmare a aplicării art. 9, lit. d) din Regulamentul 1056/2021, în cazul în care sunt propulsate de motoare care folosesc arderea combustibililor fosili, excludere care se aplică tuturor apelurilor de proiecte din cadrul Programului, inclusiv în contextul investiţiilor pentru IMM-uri”.

Instrucțiunea 1/2023 PTJ prevede următoarele:

 • Art. 1. Nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Programului „Tranziţie Justă" cheltuielile cu achiziţia de echipamente/utilaje/vehicule care funcţionează pe bază de combustibili fosili, inclusiv utilaje mobile non rutiere de tipul buldozere, excavatoare şi alte utilaje, autopropulsate de motoare care folosesc arderea combustibililor fosili.
 • Art. 2. Nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Programului „Tranziție Justă" cheltuielile cu investiţii legate de achiziția de sisteme noi /părți componente/ înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibill fosili şi achiziția de sisteme noi/părţi componente/ înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de gaz.
 • Art. 3. Referitor la secţiunea 5 Condiții de eligibilitate, criteriile de eligibilitate şi de selecţie, care privesc aspecte legate de anul de referință al situațiilor fiscale, se referă la anul fiscal anterior deschiderii apelului de depunere de proiecte (2022). În acest sens, dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare Intervine încheierea unui nou an fiscal (pentru proiectele depuse în anul 2024), solicitantul va da o declarație cu privire la menținerea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru anul fiscal 2023, privind numărul minim medlu de salariaţi, numărul mediu de salariaţi existent în anul fiscal 2022, precum şi profitul din exploatare. În cazul în care, Autoritatea de management (AMPTJ)/ Organismul intermediar (OIPTJ) constată pe baza documentelor justificative că pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în anul 2024, nu se păstrează numărul minim mediu de salariaţi, numărul mediu de salariaţi existent în anul fiscal 2022, profitul din exploatare și pentru anul fiscal 2023, neîncadrarea solicitantului în criteriul privind întreprinderile în dificultate, precum și nerespectarea altor criterii de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului, îşi rezervă dreptul să respingă cererea de finanţare.
 • Art. 4. Referitor la secţiunea 5.4.2 Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile, în categoria de cheltuieli Servicii de proiectare, nu sunt considerate eligibile subcategoria cheltuielilor legate de tema de proiectare şi studiu de prefezabilitate, acesta din urmă elaborându-se pentru prolecte majore de Investiţii, cu excepţiile de la art. 6 alin. (2) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/prolectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Precizăm că, dacă proiectul Include cheltuieli cu servicille de consultanță finanţabile prin ajutor de minimis valoarea eligibilă nu poate depăşi 7% din valoarea eligibilă totală a investiţiei.
 • Art. 5. În cadrul apelului de proiecte subcategoria cheltuielilor aferente activităților de transfer de abilităţi/competenţe/cunoștiințe de cercetare-dezvoltare sunt incluse în categoria cheltuielilor eligibile cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare - se includ cheltuieli pentru calificare, recalificare, formare continuă - perfecţionare sau specializare, pentru activitatea de producţie, comercializare și internaţionalizare, dezvoltare de competente privind managementul afaceril și tehnologice pentru angajaţii aferenţi locurilor de muncă nou create, în special pentru obţinerea de competenţe verzi sau competenţe în domeniile şi sectoarele emergente identificate conform ghidului solicitantului.
 • Art. 6. Referitor la criteriul D1 din Grila de evaluare tehnico-financiară pentru investiţii productive în IMM, inclusiv pentru apelul dedicat ITI Valea Jiului, cu privire la măsurile din cadrul proiectului care contribule în mod substanțial la obiectivele de mediu, facem următoarea clarificare: se acordă punctaj suplimentar măsurilor pentru minimizarea la sursă a deşeurilor rezultate din activitatea/activitatile proiectului de dezafectare/dezmembrare pentru creșterea gradului de recuperare, reutilizare și reciclare (nu se referă la introducerea acestora în fluxul de producţie).
 • Art. 7. Justificarea respectării condiției de eligibilitate din cadrul apelului de proiecte cu privire la faptul că proiectul nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea şi regularitatea cheltuielilor sau desfăşurarea acestuia, se va verifica în perioada de contractare de către AMPTJ sau OIPTJ, după caz, în baza avizelor motivate transmise de către MAE ca urmare a protocolului existent între MIPE ŞI MAE.
 • Art. 8. Referitor la criteriul B.1, pct. 2 din Grila de verificare în etapa de contractare se va verifica că societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depuneril cereril de finanţare, după caz (2023/2024) şi în anul fiscal anterior (2022/2023), în conformitate cu Informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC), întrucât, în cadrul apelului de proiecte, data până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 20.03.2024, ora 24:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. De asemenea, la pct. 3 se va verifica, după caz, că societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022/2023), după caz.
 • Art. 9. Pentru verificarea criteriului D2 din cadrul Grilei de evaluare tehnico-financiară pentru investiţii productive în IMM, inclusiv pentru apelul dedicat ITI Valea Jiului, cu privire la faptul că investiţia include măsuri suplimentare faţă de minimul legal cu privire la asigurarea egalităţil de şanse şi tratament sau a accesibilității pentru persoanele cu dizabilităţi, în ceea ce privește accesul acestora la infrastructură şi operarea de către acestea a echipamentelor şi utilajelor, AMPTJ/OIPTJ în procesul de evaluare tehnico-financiară va avea în vedere următoarele prevederi legislative în corelare cu cele din Ghidul Solicitantului, astfel Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, art. 9 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Normele metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Capitolul III, Secţiunea a 5-a, transpunerea în legislația Internă a cerinţelor europene de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor (pentru transpunerea Directivel (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor).
 • Art. 10. În cazul criteriului C din cadrul Grilei de evaluare tehnico-financiară pentru investiţii productive în IMM, inclusiv pentru apelul dedicat ITI Valea Jiului, viabilitatea proiectului şi calitatea planului de afaceri se corelează cu perioada de durabilitate a proiectului (3/5 ani, după caz), prevăzută în Ghidul Solicitantului (proiectele cu o valoare a finanţării nerambursabile cuprinsă între 5.000.000 Euro 8.000.000 Euro, caracterul durabil va fi asigurat pentru o perioadă de 5 ani calculată de la plata finală în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel), astfel raportarea se face la indicatorii financiari la 3/5 ani de la finalizarea investiție. De asemenea, la criteriul C1, lit a), b) se va avea în vedere rata lichidității curente, pentru obţinerea punctajului suplimentar.
 • Art. 11. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul va da o Declarație privind eligibilitatea TVA pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, dacă legislația cu privire la TVA nu prevede un model standard. În cazul în care, pe parcursul procesului de contractare și implementare a prolectului vor intra în vigoare prevederile legale cu privire la completarea și transmiterea de către solicitant a Declarațiel privind eligibilitatea TVA, model standard, solicitantul va actualiza declarația TVA conform modelului prevăzut.
 • Art. 12. În cadrul apelului de proiecte drepturile reale principale asupra imobilului identificat ca loc de implementare al proiectului sunt interpretate şi identificate în raport cu criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului, a hotărârilor CM PTJ, a prevederilor legale în vigoare, respectiv OUG 23/2023, la data deschiderii apelului de proiecte.
 • Art. 13. Prevederile prezentei instrucţiuni nu sunt de natură să modifice/completeze prevederile Ghidului solicitantului pentru acţiunea „Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului" - componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă şi crearea de locuri de muncă" din cadrul programului tranziţie justă 2021-2027, aprobat prin ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 4003/20.10.2023, ci sunt de natură să asigure clarificarea unor prevederi ale acestuia prin raportare la prevederile ghidulul menţionat, inclusiv ale anexelor acestuia, a schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis aplicabile şi respectiv ale prevederilor legale în vigoare și ale hotărârii CMPTJ de aprobare a criteriilor asociate acţiunii, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă de AICI Instrucțiune privind clarificarea unor aspecte din Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
2477
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri