Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023-2024: Perioada de înscrieri la granturile IMM de 200.000-8 milioane EUR în 6 județe. Ghidul oficial pe Tranziție Justă

bani-euro-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de câte 200.000-8 milioane de euro pe proiect, prin noua schemă pentru IMM-urile din 6 județe, finanțată din Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, fiind stabilite oficial perioada de înscrieri, Ghidul solicitantului, Grila de evaluare tehnico-financiară și alte anexe relevante.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat oficial Ghidul solicitantului cu anexe pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

Firmele micro, mici și mijlocii eligibile se vor putea înscrie la finanțare în perioada 20 decembrie 2023, ora 11:00 – 20 martie 2024, ora 24:00, prin portalul online MySMIS2021.

În cadrul apelurilor de proiecte se aplică un prag de calitate de 50 de puncte a cărui neatingere determină respingerea de la finanțare a proiectelor. De asemenea, se aplică un prag de excelență a cărui atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare. Pragul de excelență este de 75 de puncte pentru toate apelurile de proiecte lansate prin prezentul ghid.

Sunt vizate IMM-urile din județele eligibile pentru Programul de Tranziție Justă, prin care se finanțează trecerea de la industria poluantă la activitățile mai puțin poluante:

 • Gorj,
 • Hunedoara,
 • Dolj,
 • Galați,
 • Prahova,
 • Mureș,
 • la care se adaugă Investiţii teritoriale integrate (ITI) Valea Jiului.

Astfel, vor fi deschise 7 apeluri de proiecte în sistemul MySMIS2021, în perioada menționată.

Bugetul total al pentru cele 7 apeluri este de 775 de milioane de euro, împărțit astfel pe fiecare apel de proiecte:

 •     PTJ/P1/1.1/1.A/Gorj (investiții productive IMM)    184.898.599 euro.
 •     PTJ/P2/1.1/1.A/Hunedoara (investiții productive IMM) 131.969.559 euro.
 •     PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI VJ (investiții productive IMM ITI Valea Jiului) 48.965.578 euro.
 •     PTJ/P3/1.1/1.A/Dolj (investiții productive IMM)    136.673.075 euro.
 •     PTJ/P4/1.1/1.A/Galați (investiții productive IMM): 84,633,938 euro.
 •     PTJ/P5/1.1/1.A/Prahova (investiții productive IMM): 104.525.370 euro.
 •     PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș (investiții productive IMM): 83.903.737 euro.

Se observă că, față de precedenta formă a proiectului de ghid care a fost în consultare, s-au luat bani de la apelul pentru județul Hunedoara și s-au mai pus la apelul separat pentru ITI Valea Jilului.

Din acest buget, firmele eligibile vor putea obține granturi de câte 200.000-8 milioane de euro pe proiect, sub formă de ajutor regional de stat și ajutor de minimis.

În lei, plafonul minim este de 995.080 lei iar plafonul maxim este de  39.803.200 lei (la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte). Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Se observă că valorea maximă a finanțării a crescut în ghidul final, la 8 milioane de euro, de la 5 milioane de euro, cât era în ultimul proiect de ghid în consultare publică.

Partea de ajutor de minimis este de maximum 200.000 de euro, iar restul este ajutor de stat. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Antreprenorii vor trebui să vină și ei cu bani de acasă. Aportul propriu la cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis este de minimum 10%.

La ajutorul de stat, cofinanțarea proprie diferă în funcție de dimensiunea firmei (micro, mică, mijlocie) și de județ, de la 25% până la 40% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de stat, pe proiect.

Atenție, însă, că firmele care cer mai mulți bani trebuie să și creeze locuri de muncă mai multe. În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175.000 euro finanțare nerambursabilă solicitată, cu excepția proiectelor ce depășesc 5.000.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro. De asemenea, se punctează suplimentar crearea de noi locuri de muncă peste minimum obligatoriu, conform grilei de evaluare.

Domenii prioritizate în locul listei de coduri CAEN eligibile

O altă modificare importantă: în ghidul final nu apare anexa cu lista codurilor CAEN eligibile. Astfel, ghidul oficial oferă posibilități de finanțare mai lejere, din acest punct de vedere, pentru că folosește termenul mai lejer de „domenii”. Vechea listă a codurilor CAEN din prima formă a ghidurilor a fost înlocuită cu Lista domeniilor prioritizate și a domeniilor excluse de la finanțare. Noua listă valabilă se găsește ca anexă la Schema publicată în Monitorul oficial nr. 951 bis, din 20 octombrie 2023, partea I.

Investiția vizează domeniile identificate expres în cadrul fiecărei priorități PTJ 2021-2027 sau   corespunde unuia dintre sectoarele din strategiile regionale de specializare inteligentă, cu mențiunea să nu fie excluse de regulemantele europene relevante.

Fondurile europene PTJ vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Granturi IMM: Condiții de eligibilitate a solicitantului PTJ

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, cumulate, printre care:

1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

2. Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, dupa caz) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022), în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC).

3. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) și își asumă prin Declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.

4. Firma se încadrează ca IMM:

 • întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 • întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

5. Beneficiarul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.

6. Solicitantul se angajează și demonstrează că poate să suporte din surse proprii, sau din surse atrase care nu fac obiectul nici unui alt ajutor de stat/minimis, cofinanțarea prevăzută în prezentul ghid pentru cheltuielile eligibile, neeligibile, costurile suplimentare ce pot fi generate de proiect pe parcursul implementării, costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a  proiectului.

Ajutoare pentru firme: Activitățile eligibile în PTJ

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

a)    Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect și implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente și doar în limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional.
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.

b)    Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie legate de obiectul investiției inițiale.

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

a)    Activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă - perfecționare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte.

b)    Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).

c)    Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico - economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare;

d)    Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor  de construcții și instalații.

e)    Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative

f)    Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

g)    Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

h)    Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
19584
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri