Claudiu Zamfir

Granturi IMM 2023: Perioada de înscrieri la fondurile de 250.000-1,5 milioane de euro pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Ghidul oficial PR Centru

bani-euro-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține granturi de câte 250.000-1,5 milioane de euro pentru investii în afaceri ca service-uri și splătorii auto, hoteluri, cabinete medicale sau IT, în cadrul unui apel de proiecte pentru care s-au publicat perioada de înscrieri și ghidul oficial de finanțare.

UPDATE 02.11.2023: ADR Centru a modificat din nou Ghidul Solicitantului pentru Intervenția 1.4.1 – Investiții tehnologice in IMM-uri, prin corrigendumul 5:

 • Secțiunea 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte care se modifică astfelCursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiara a apelului de proiecte este cursul Inforeuro valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna decembrie 2023.
 • Secțiunea 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului – punctul 5.7.3. Proiectul respectă limitele minime și maxime ale finanțării nerambursabile după cum urmează – Cursul valutar la care se calculează aceste valori este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna decembrie 2023.
 • Secțiunea 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară se completează cu Mecanismul de selecție aplicabil acestui apel de proiecte
 • Secțiunea 8.6 Aplicarea pragului de excelență se completează cuNu se aplică
 • Anexa 4 – Grila ETF – Instrucțiuni de punctare.

Descarcă de AICI ghidul cu modificările din 2 noiembrie 2023.

UPDATE 19.10.2023: Perioada de depunere a proiectelor în cadrul  Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice in IMM-uri s-a amânat din nou: 11.12.2023 ora 12:00 - 12.02.2024 ora 12:00, conform unui nou corrigendum ADR Centru.

„Ne-am angajat sa răspundem nevoilor oamenilor și fiecărui tip de potențial solicitant de finanțare cu care lucrăm, fie că sunt autorități publice, reprezentanți ai societății civile sau ai mediului de afaceri din Regiunea Centru. Ca urmare a sesizărilor referitoare la apelurile de proiecte pentru mediul privat, pregătim procedura de convocare a Comitetului de Monitorizare al Regiunii Centru – singura entitate care poate aproba modificarea metodologiei de selecție a proiectelor – pentru a garanta o abordare corectă a competiției dintre firmele din regiune. Am analizat toate opțiunile și amânăm deschiderea apelului de proiecte pentru investiții în noi tehnologii pentru IMM-uri, în vederea modificării metodologiei de selecție a proiectelor. Considerăm că vom oferi astfel tuturor un răgaz pentru creșterea calității cererilor de finanțare pregătite. Vom reveni ulterior pentru a comunica soluțiile adoptate privind aplicarea mecanismului de selecție pe baza punctajului obținut de proiectele ce vor fi depuse în cadrul acestui apel”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

 

UPDATE: Perioada de depunere a proiectelor s-a amânat pentru: 20.10.2023 ora 12:00 20.12.2023 ora 12:00, printr-un corrigendum.

---

Stirea inițială:

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat Ghidul solicitantului 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

IMM-urile vor putea depune proiecte în sistemul MySMIS2021 în perioada 29.09.2023 ora 12:00 – 29.11.2023 ora 12:00. Codul MySMIS al apelului: PRC/110/PRC_P1/OP1

Beneficiarii dispozițiilor prezentei scheme sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea pe teritoriul Regiunii Centru (au sediul social sau sediul secundar/punct de lucru înregistrat în Regiunea Centru) sau care doresc să demareze o activitate sau să înființeze un sediu secundar/punct de lucru pe acest teritoriu, în mediul urban (în cazul microîntreprinderilor) sau în mediul urban sau rural (în cazul întreprinderilor mici și mijlocii).

Regiunea Centru cuprinde județele:

 • Alba,
 • Brașov,
 • Covasna,
 • Harghita,
 • Mureș,
 • Sibiu.

Fonduri UE în Regiunea Centru: Grantul acordat și cofinanțarea pe care trebuie să o asigure IMM-urile

Bugetul total estimat al schemei este de 81.016.706 euro (din care 68.864.200 euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat). Din bugetul total al schemei, minim 21.313.045 euro sunt alocați acțiunilor privind sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri, care se vor realiza prin intermediul ajutorului regional.

Firmele micro, mici și mijlocii eligibile vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 250.000 - 1,5 milioane de euro pe proiect, sub formă de ajutor de minimis și ajutor regional de stat.

Partea de ajutor de minimis este de maximum 200.000 de euro și nu poate depăși 20% din valoarea totală a grantului acordat. Ajutorul de minimis are intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că firma beneficiară nu este obligată să aducă deloc cofinanțare proprie aferentă cheltuielilor eligibile pentru partea de ajutor de minimis.

Partea de ajutor regional de stat are o intensitate de Intensitatea între 50% și 70% în funcție de dimensiunea firmei beneficiare și de județul de implementare a proiectului. Astfel, beneficiarul trebuie să asigure cofinanțare din surse proprii de minimum 30%-50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului regional de stat.

De asemenea, în ansamblul proiectului, beneficiarul trebuie să asigire contribuție proprie de cel puţin 25% din costurile eligibile, din resurse proprii sau printr-o finanțare externă, sub o formă care nu implică finanțare publică (surse proprii, credite bancare care nu implică sprijin public, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau alte surse private), declarată în Cererea de Finanțare.

Toate costurile neeligibile intră și ele în sarcina firmei beneficiare.

Ajutoare în Regiunea Centru: Codiții de eligibilitate a firmelor

Pe lângă criteriile enunțate mai sus, firmele beneficiare vor mai trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

1. au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare anuale ale solicitantului, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

2. se încadrează în categoria de IMM conform Legii 346/2004, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare:

 •     întreprindere mijlocie - are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 •     întreprindere mică - are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 •     microîntreprindere - are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. sunt înregistrate, cel mai devreme la momentul plății ajutorului, în baza Legii societăților nr. 31/1990 (SRL, SA) sau în baza Legii 1/2005 (cooperative).

4. (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun sau nu autorizării) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

5. au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin a unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019. O întreprindere care depune aplicația de finanţare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022);

Lista codurilor CAEN eligibile la finanțarea IMM din Programul Regional Centru

Lista anexată ghidului cuprinde 241 de coduri CAEN eligibile, dintre care menționăm:

 •  Intretinerea si repararea autovehiculelor 4520
 •  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar 5510
 •  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client) 6201
 • Activități fotografice 7420
 • Activităţi de întreţinere corporală 9604
 •  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511
 •  Activități ale bazelor sportive 9311
 •  Alte activități recreative și distractive n.c.a 9329
 •  Activități de creație artistică 9003
 •  Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891
 • Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810
 • Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690
 •  Activități de asistență medicală specializată 8622
 •   Activități de asistență medicală general 8621
 •   Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) 8552
 •   Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559
 • Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109
 • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413

La data lansării apelului de proiecte, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN), vizate de investiție, înscrise ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

De asemenea, la data lansării apelului de proiecte, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN), vizate de investiție, autorizate la locul de implementare identificat pe teritoriul Regiunii Centru.

Sunt eligibile și proiectele care vizează înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției. În acest caz, beneficiarii trebuie să facă dovada înființării sediului secundar (punctului de lucru) ori autorizarea codului CAEN vizat de investiție la locul de implementare cel mai devreme până la prima plată a ajutorului de stat regional pentru investiții, dar fără a depăși data finalizării implementării proiectului.

Cheltuieli eligibile din granturile IMM Centru

Categorii de investiții eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
 • investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, sau soluții tehnice ne-brevetate și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/ transfer tehnologic de către IMM-uri. Se vor avea în vedere inclusiv investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă).

În cadrul acestui apel se poate finanța achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri, cum ar fi, spre exemplu:

 •  crearea și realizarea de produse a căror durabilitate, posibilități de reparare, dereutilizare, de modernizare și reciclare, sunt crescute
 • proiectarea și realizarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consummai redus de energie, cu o durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri;
 • investiții în capacități menite să asigure recuperarea produselor în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării.
 • utilizarea în cadrul întreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional sau recuperarea și redirecționarea acestora pentru reutilizare către alte întreprinderi
 •  adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție coroborată cu implementarea unui sistem de management ecologic în oricare etapa din fluxul tehnologic și în procesul de aprovizionare cu materii prime și materiale
 • investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar;
 • investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; energia geotermală.
 • creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia, inclusiv prin implementarea sau îmbunătățirea sistemului de reciclare selectivă
 • instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului și controlului în materie de mediu și energie ale clădirii, în special pentru a spori gradul de pregătire pentru soluții inteligente, inclusiv cablajul intern pasiv sau cablajul structurat pentru rețelele de date și partea auxiliară a rețelei pasive de pe proprietatea căreia îi aparține clădirea, dar excluzând cablajul pentru rețelele de date din afara proprietății;
 • adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv pentru producerea de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de combustibili sintetici pe bază de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
 • digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin introducerea pașapoartelor sau etichetelor digitale care ar putea furniza informații cu privire la originea, compoziția produsului din care să rezulte conținutul de materiale reciclate, posibilitățile de repara

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Instruirea angajaților - vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Astfel, prin dobândirea competențelor ce fac obiectul programului de formare, participanții contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, la obiectivele afacerii și implicit a proiectului de finanțare.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
11068
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri