Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Max. 3 milioane EUR pe proiect pentru fabrici de bere sau de înghețată și max. 10 milioane EUR pentru brutării. Descarcă ghidul DR 23 propus de AFIR pentru procesarea produselor agricole

fabrica-bani-dreamstime.jpg

Antreprenorii români cu brutării, fabrici de bere, fabrici de înghețată și alte firme de procesare a produselor agricole vor putea obține fonduri europene de maximum 10 milioane de euro pe proiect, în anumite condiții, printr-o linie de finanțare scoasă în consultare publică de AFIR. 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în dezbatere proiectul de Ghid al solicitantului pentru DR 23 „Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a tratatului de funcţionare a Uniunii Europene”. 

Pe scurt, e vorba de fonduri europene pentru procesatorii de produse agricole care fabrică astfel produse alimentare neagricole. 

Descarcă de AICI propunerea oficială de ghid al solicitantului pentru intervenția DR 23. 

Poți transmite și tu propuneri de îmbunătățire a ghidului, până pe data de 1 iulie 2024, pe adresa de e-mail consultare@afir.info 

Granturi pentru procesatori: valoarea ajutoarelor și cofinanțarea proprie

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

1. maximum 10 milioane euro/proiect pentru proiectele de investiții de înființare în sectorul panificaţie. Sectorul de panificație cuprinde produsele obținute în cadrul grupei 107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, cu clasele CAEN aferente:

 • 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, 
 • 1072- Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie, 
 • 1073- Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare.

2. maximum 3 milioane euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții. Aici intră: 

 • 105 - Fabricarea produselor lactate. 1052 - Fabricarea îngheţatei - fabricarea îngheţatei şi altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul 
 • 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon. 1061- Fabricarea produselor de morărit, din care: fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau cozonac; fabricarea produselor din cereale pentru mic dejun. 1062- Fabricarea amidonului si a produselor din amidon. 
 • 108- Fabricarea altor produse alimentare. 1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase: fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată; fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă; fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile. 
 • 1084- Fabricarea condimentelor şi ingredientelor: maioneză, fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor,  făină şi pudră de muştar; muştar preparat etc.
 • 1085- Fabricarea de mâncăruri preparate: fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată. 
 • 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice: fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale; lapte praf pentru sugari; lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici; alimente pentru sugari; alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii; alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;  alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetică fără sodiu; alimente fără gluten; alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi; alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet). 
 • 1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a: fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă; fabricarea drojdiei de bere; fabricarea alimentelor perisabile-pizza proaspătă (necoaptă); fabricarea de supe și ciorbe; fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză; fabricarea adaosurilor alimentare și altor produse alimentare***
 • 110- Fabricarea băuturilor. 1105 - Fabricarea berii: fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră; fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool. 

Antreprenorii trebuie să asigure cofinanțare din surse proprii de cel puțin 35% din valoarea cheltuielilor eligibile. La un proiect cu 10 milioane EUR fonduri nerambursabile, beneficiarul trebuie să aducă de acasă 5,4 milioane de euro, cofinanțare. Plus toate cheltuielile neeligibile. 

Potrivit unui calendar mai vechi al AFIR, bugetul acestei linii de sprijin este de 150 de milioane de euro. 

Finanțări AFIR pentru procesatori: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Conform propunerii de Ghid DR 23, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care: 

1. Solicitanții eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile care realizează în mediul urban/ rural investiţii iniţiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice în active corporale şi/ sau necorporale, pentru procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile (prevăzute în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului și mai sus, în articol). 

2. Ca formă de organizare, beneficiarii pot fi: 

 • PFA - persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUGnr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • II- întreprindere individuală (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • IF - întreprindere familială (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 •   Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 •   Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. Grupurile și organizațiile de producători pot propune investiții care vizează doar produsul/produsele pentru care au obținut recunoaștere, excepție fac acele cooperative recunoscute ca grup care au membri ce nu fac parte din grupul de producători recunoscut și propun proiecte ce vizează produs/produse pentru care nu au recunoaștere, situație în care solicitantul este cooperativa, nu grupul de producători. 

3. Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice sub una din formele de organizare menționate anterior;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

4. Sprijinul va fi limitat la investiții în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în anexa dedicată, în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi obţinerii de produse non-Anexa I.  Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, in vederea obtinerii unor produse alimentare si produse transformate, altele decat cele prevazute in Anexa I a Tratatului de Functionare a Uniunii Europene Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor.  Atenție! În obținerea produsului finit, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul agricol (ex. făină).

5.Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice. Condiția de eligibilitate se verifică la momentul depunerii cererii de finanțare. Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv. În cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0).   
 • Pentru solicitanții de tip forme asociative a căror activitate agricolă a fost indirect afectată de calamități naturale, se vor atașa documente care demonstrează situația de calamitate/epizootii la nivelul propriilor membri. În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului se va verifica Declaraţia de inactivitate (conform legii) depusă la Administraţia Financiară  în anul anterior depunerii proiectului. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară bilanţul anului anterior depunerii proiectului, se verifică Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară din care rezultă că nu a înregistrat venituri din exploatare. 
 • Pentru solicitanții: persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, se va verifica DECLARAȚIA PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară.
 • Situațiile financiare precum și Declarațiile (de inactivitate/privind veniturile realizate) se vor descărca, de către verificator, din PATRIMVEN.
 • indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze obligatoriu în limitele menţionate, pentru anii 2, 3, 4 şi 5 de la data finalizării investiției. Pentru îndeplinirea criteriului, se detaliază obligatoriu  prezumţiile care au stat la baza întocmirii proiecţiilor financiare, respectiv Anexele B / Anexele C.

6. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției. Condiția de eligibilitate se verifică la momentul contractării. Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei aferentă cererii de finanţare-bifei şi în baza corelării informaţiilor din cererea de finanțare, bugetul indicativ propus și rezultat în urma evaluării. Documentele doveditoare se vor prezenta în etapa de contractare (documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare, documente de la bancă/trezorerie) în termenul de maxim 3 luni pentru proiecte care vizează achiziții simple, respectiv, de maxim 6 luni pentru proiecte care vizează achiziții complexe, de la transmiterea Notificării beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare și semnarea contractului de finanțare. Beneficiarul trebuie să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

Cheltuieli eligibile la finanțarea DR 23

Cheltuieli aferente investiţiilor corporale/, dupa cum urmează:

1.Înfiinţarea/dezvoltarea de capacităţi de procesare a produselor agricole (extinderea capacităţii de producţie, diversificarea activităţii, diversificarea producţiei, schimbare fundamentală);

 • Construcţia de clădiri,  instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate/Cererea de finanțare, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc
 • Cheltuieli  pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei,etc;  

2.Înfiinţarea/dezvoltarea de capacităţi de condiţionare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;

 • Construcţia de clădiri,  instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate/Cererea de finanțare, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului; ;
 • Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţile aferente capacităților de condiționare, depozitare, precum şi branşamente şi racorduri necesare;

3. Înfiinţarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului:
A) Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate. Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care  transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect, următoarele:

 • autocisterne, cisterne;
 • autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
 • autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
 • remorci și semiremorci  specializate;
 • rulote și autorulote alimentare.

B) Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor). Cheltuieli aferente comercializării produselor: 

 • magazine proprii (magazinele societății/formei asociative) în aceeași locație /locație diferită de locația unității de procesare, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare.
 • În magazinele proprii pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare sau alte tipuri de produse agroalimentare care nu fac obiectul proiectului. 
 • Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților/membrilor formei asociative obținute pe aceeași linie de procesareexistentă/vizată prin proiect de către solicitant.

4. Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții,; Cheltuieli legate de eficiența energetică a clădirilor (ex. materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc) în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției, în condițiile în care investiția nu poate exista de sine stătător și se înscrie în definiția investiției inițiale conform Reg. GBER.

5. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect. Cheltuieli generate de investițiile în soluții digitale pentru condiționare, depozitare, procesare, marketing și management de ex. sisteme de tip Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation (RPA), sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică. Aici pot intra sisteme de conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor / instalaţiilor / senzorilor cu sistemele de gestiune.

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale 

1. Cheltuielile eligibile referitoare la investiţiile iniţiale sau o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în active necorporale, identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate/Cererea de finanțare, se referă la următoarele:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului. 

2. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 100.000 euro sunt:

 •  înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
 •  etichetarea (crearea conceptului);
 •  creare de marcă înregistrată/ brand.

 

Activele necorporale sunt eligibile, daca îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care beneficiază de ajutor de stat, pentru activitatea care a beneficiat de finanțare;
 • să fie considerate imobilizări amortizabile;
 • să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/ 2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice];
 • respecta procedura de achiziții și principiul rezonabilității prețurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR și aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

Atenție! Costurile activelor necorporale , pentru toate tipurile de intreprinderi, sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale pe DR 23. 

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
7831
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Alex
Radu
se sesizeaza cineva ca AFIR e singura AM care publica ghidurile oficiale cu 5 zile inainte de depunere si apoi se depun in alte 5 zile de tot bugetul? nu cumva e pe acolo un grup infractional organizat care aranjeaza ghiduri, licitatii, etc?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri