CZ

50.000 RON pentru firme: Se cer banii de la stat în programul Internaționalizare

Imagine principala
programul internationalizare

Firmele mici și mijlocii din România pot cere, de luni, 31 iulie, ajutoare nerambursabile de la stat de până la 50.000 de lei, pentru realizarea de site-uri și aplicatii de promovare și participarea la targuri internaționale, în programul Internaționalizare 2017. Cine se înscrie mai repede are șanse mai mari, potrivit procedurii programului derulat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

Aplicațiile în program se pot depune de luni, 31 iulie, ora 10.00, până vineri 4 august, ora 20.00, pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, aippimm.ro, AICI .

Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului ”primul venit- primul servit”, în limita bugetului. Pentru perioada 2017-2020 este prevăzut un buget total de 71 milioane de lei, din care suma alocată anului 2017 este de 5 milioane lei.

Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 lei/ beneficiar, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA. Aceasta înseamnă că beneficiarul trebuie să suporte 10% din cheltuielile eligibile plus TVA în întregime (pe care și-o poate deduce daca are cod de TVA).

Datele de contact la care se pot obține informații suplimentare despre Program: 021 40 10 585 și 021 40 10 558 .

Email: internationalizare@imm.gov.ro

PROGRAMUL INTERNATIONALIZARE 2017: Cine poate lua banii de la stat

Pot beneficia de prevederile Programului IMM-urile care îndeplinesc cumulativ, la data completării cererii-tip pentru înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) sunt înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările  ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
 • b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • c)  sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice.
 • d) sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • e) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat la momentul înscrierii în Program, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • f) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere în Program.
 • g) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • h) nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lui;
 • i) nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;      
 • j) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente;
 • k) produsele/serviciile care vor fi promovate corespund cu profilul acțiunii la care se solicită participarea la târg/misiune economică;
 • l) produsele care vor fi promovate la târg/misiune economică sunt fabricate în România.

   
NU beneficiază de prevederile Programului Internaționalizare societățile cu:

 • a) activități de pescuit și acvacultură, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013: 031 - Pescuitul, 032 - Acvacultura;
 • b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt prevăzute în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene;
 • c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri: când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi; când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari.
 • d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înfiintarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
 • f) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau  contra cost.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate din cele prevăzute mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

PROGRAMUL INTERNATIONALIZARE 2017: Ce activități se finanțează

Prin Program se finanțează următoarele tipuri de activități în vederea internaționalizării IMM-urilor:

 • a) Max. 30.000 lei: participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările ulterioare;
 • b) Max. 15.000 lei: participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 ,republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările ulterioare;
 • c) Max. 10.000 lei: crearea identității vizuale a unui IMM – marcă și/sau siglă și/sau slogan;
 • d) Max. 10.000 lei: realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/ altă limbă de circulație internațională pieței căreia i se adresează;
 • e) Max. 10.000 lei: participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;
 • f) Max. 10.000 lei: analize și studii de piață;
 • g) Max. 10.000 lei: alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Pentru a putea beneficia de activitățile prevăzute la lit. c)-g), un IMM trebuie să efectueze obligatoriu cel puțin  una din activitățile prevăzute la a) sau b).

Resurse utile:

Descarca de AICI Normele meodologice, modelul cererii de finanțare și celelalte documente necesare în programul Internaționalizare 2017.

Parallax

Vizualizari
3768
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri