Claudiu Zamfir

Imobiliare: Cresc tarifele de onorarii minimale notariale. Ordinul 177/C/2024, în Monitorul Oficial

lista tarife notariale monitorul oficial 2024

Ordinul ministrului justiei nr.  177/C/2024, publicat recent în Monitorul Oficial, stabilește noile tarife de onorarii minimale notariale, în România, cu impact direct asupra tranzacțiilor imobiliare și altor afaceri care implică acte autentificate la notarii publici.

Noile norme privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiei nr.  177/C/2024, au atașate anexele cu tarifele minimale și scutirile aplicabile.

Consultantul imobiliar Georgian Marcu, ce deține agenția Green Angel, a semnalat creșterea taxelor notariale din 2024.

Conform vechiului Ordin 46/C din anul 2011, vechile tarife pentru acte translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile erau:

 •     a) până la 15.000 lei – 2,2%, dar nu mai puțin de 150 lei
 •     b) de la 15.001 lei la 30.000 lei – 330 lei + 1,6% pentru suma care depășește 15.001 lei
 •     c) de la 30.001 lei la 60.000 lei – 580 lei + 1,3% pentru suma care depășește 30.001 lei
 •     d) de la 60.001 lei la 300.000 lei – 970 lei + 0,9% pentru suma care depășește 60.001 lei
 •     e) de la 300.001 lei la 600.000 lei – 3.130 lei + 0,65% pentru suma care depășește 300.001 lei
 •     f) peste 600.001 lei – 5.080 lei + 0,44% pentru suma care depășește 600.001 lei.

Din 2024, conform noului Ordin 177/C/2024, onorariile pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile sunt:

 •     a) până la 20.000 lei – 2,2%, dar nu mai puțin de 230 lei
 •     b) de la 20.001 lei la 35.000 lei – 440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei
 •     c) de la 35.001 lei la 65.000 lei – 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei
 •     d) de la 65.001 lei la 100.000 lei – 1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei
 •     e) de la 100.001 lei la 200.000 lei – 1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei
 •     f) de la 200.001 lei la 600.000 lei – 2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei
 •     g) peste 600.001 lei – 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei.

În privința celor care fac credite imobiliare, pe vechiul ordin din 2011, actele de garanție mobiliară sau imobiliară aveau următoarele tarife notariale:
a) până la 50.000 lei – 0,65%, dar nu mai puțin de 100 lei

 • b) de la 50.000 lei la 100.000 lei – 325 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
 • c) de la 100.000 lei la 200.000 lei – 575 lei + 0,32% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
 • d) de la 200.000 lei la 500.000 lei  – 895 lei + 0,13% pentru ceea ce depășește 200.000 lei
 • e) peste 500.000 lei  – 1.285 lei + 0,07% pentru ceea ce depășește 500.000 lei.

Din 2024, pe noul ordin, tarifele pentru autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară au crescut la:

 •     a) până la 50.000 lei – 0,85%, dar nu mai puțin de 150 lei
 •     b) de la 50.001 lei la 100.000 lei – 425 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
 •     c) de la 100.001 lei la 200.000 lei – 750 lei + 0,46% pentru ceea ce depășește 100.001 lei
 •     d) de la 200.001 lei la 500.000 lei – 1.209 lei + 0,19% pentru ceea ce depășește 200.001 lei
 •     e) peste 500.001 lei – 1.778 lei + 0,10% pentru ceea ce depășește 500.001 lei.

Noile norme aprobate prin Ordinul ministrului justiei 177/C/2024 mai prevăd că se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare care se încheie în cadrul programului „Prima casă”. De asemenea, se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Onorariile minimale se stabilesc și se încasează în lei.

În onorariile stabilite prin Ordinul ministrului justiei nr.  177/C/2024 sunt incluse următoarele operațiuni notariale:

 • a) activitatea de consultație și informare pentru culegerea datelor necesare de la părți în vederea deslușirii voinței acestora;
 • b) tehnoredactarea actului;
 • c) multiplicarea actului în numărul de exemplare corespunzător numărului de părți din act;
 • d) procedura notarială îndeplinită: autentificare, legalizare de semnătură, dare de dată certă, certificare, legalizare etc.;
 • e) sigilarea actului notarial prin capsare, broșare și aplicarea sigiliului de legătură;
 • f) securizarea actului notarial prin aplicarea sigiliului și a timbrului sec;
 • g) deplasarea în afara sediului biroului notarial pentru instrumentarea actului sau procedurii notariale;
 • h) documentarea legislativă cu privire la legalitatea raporturilor juridice și a instrumentării actului sau procedurii notariale solicitate;
 • i) acordarea de lămuriri și explicații necesare părților asupra conținutului actelor sau procedurilor solicitate, pentru a se convinge că acestea le-au înțeles sensul și le-au acceptat efectele în vederea luării consimțământului;
 • j) stabilirea identității părților și, după caz, a reprezentării și încuviințării încheierii actului sau procedurii în cazul persoanelor juridice;
 • k) verificarea documentației și a înscrisurilor originale care stau la baza încheierii actului sau procedurii;
 • l) îndeplinirea formalităților de raportare a informațiilor din actul sau procedura notarială către organul fiscal competent;
 • m) obținerea extrasului de carte funciară pentru autentificare;
 • n) comunicarea actelor supuse publicității imobiliare la birourile de carte funciară competente;
 • o) verificarea competenței teritoriale în materie succesorală prin verificarea evidențelor ținute de camerele notarilor publici;
 • p) calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a impozitului pe transferul dreptului de proprietate prevăzut de art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile bancare aferente, precum și completarea și comunicarea la organul fiscal a declarațiilor fiscale;
 • q) calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliară, operațiunile bancare aferente;
 • r) verificarea și înregistrarea în Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA;
 • s) obținerea certificatelor de atestare fiscală privind creanțele de la bugetul general consolidat ale defuncților și comunicarea certificatelor de moștenitor potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • ș) audierea martorilor în procedura succesorală și a minorilor în procedura divorțului;
 • t) obținerea numărului certificatului de divorț de la Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date și comunicarea certificatului de divorț la serviciul de stare civilă;
 • ț) verificarea studiilor de piață în vederea comparării cu valoarea de tranzacționare declarată de părți pentru încasarea impozitului și tarifului;
 • u) verificarea documentației pentru îndeplinirea procedurilor privind exercitarea dreptului de preempțiune;
 • v) verificarea existenței sarcinilor, sechestrelor și urmăririlor de orice natură;
 • w) întocmirea și comunicarea de rapoarte cu date din actele și procedurile instrumentate către instituțiile publice, potrivit legii;
 • x) efectuarea evaluărilor de risc a părților, verificarea beneficiarilor reali, a sursei fondurilor, a existenței sancțiunilor internaționale și întocmirea și comunicarea raportărilor în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • y) arhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului public, cu evidențierea cheltuielilor percepute pentru această operațiune, conform anexelor nr. 1—3;
 • z) alte servicii prestate părților în legătură cu actul sau procedura notarială îndeplinită, cu respectarea dispozițiilor art. 83 din lege;
 • aa) asigurarea, pentru persoanele surde sau hipoacuzice, precum și pentru persoanele cu surdocecitate, la cerere sau din oficiu, în mod gratuit, în limita a 100 lei/oră, a unui interpretautorizat al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; în cazul în care durata totală a interpretării este mai mică de o oră, tariful se calculează pentru o oră întreagă, iar dacă durata totală a interpretării depășește o oră, tarifarea se face pentru fiecare oră întreagă de interpretare efectivă, pentru fracțiunea de oră de interpretare rezultată în urma calculării duratei totale a interpretării tarifarea urmând a se face din jumătate în jumătate de oră.

La solicitarea persoanelor interesate și pe cheltuiala acestora, notarul public poate îndeplini, în numele și pe seama lor, și unele operațiuni conexe serviciului notarial, după cum urmează:

a) solicitarea și obținerea în numele persoanei interesate a oricăror înscrisuri și informații, precum și a oricăror operațiuni de cadastru și carte funciară care, potrivit legii, nu sunt date în obligația notarului, cum ar fi:

 • 1. interogarea bazelor de date ale cărților funciare și cadastrului, efectuarea de verificări în arhivă în vederea identificării operațiunilor necesare actualizării informațiilor din cartea funciară și cadastru;
 • 2. obținerea de copii ale înscrisurilor/documentaților/ ortofotoplanurilor/PAD-urilor/planurilor parcelare care au stat la baza operațiunilor de carte funciară și cadastru;
 • 3. orice alte operațiuni solicitate în materie de cadastru și carte funciară sau pentru înscrierea/notarea de acte și fapte juridice care, potrivit legii, nu sunt în obligația notarului;

b) solicitarea și obținerea în numele persoanei interesate a oricăror înscrisuri și informații sau efectuarea de operațiuni în registrele de publicitate care, potrivit legii, nu sunt date în obligația notarului, cum ar fi:

 • 1. interogarea bazelor de date ale registrului comerțului, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Național ONG, registrelor naționale notariale, Direcției pentru evidență a persoanei și administrare a bazelor de date, direcțiilor de impozite și taxe locale, Depozitarului Central, instituțiilor bancare etc.;
 • 2. obținerea de înscrisuri/documentații/autorizații/certificate/ avize sau copii ale acestora din bazele de date de la pct. 1 sau de la orice alte autorități;
 • 3. orice alte operațiuni necesare actualizării informațiilor în bazele de date de la pct. 1 sau la orice alte autorități și care, potrivit legii, nu sunt în obligația notarului.

Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligația de a cere părților să declare valoarea convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punându-le în vedere consecințele nedeclarării valorii reale a tranzacției. În cazul în care notarul public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părți, ținând seama și de studiul de piață pentru bunurile imobile sau de înscrisuri ori informații publice pentru bunurile mobile, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivată.

Parallax

Vizualizari
4006
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri