Claudiu Zamfir

Directiva Copyright 2019: Ce vom mai putea posta pe Facebook și alte prevederi-cheie. Descarcă forma finală

Thumbnail

Ce vom mai putea posta pe Facebook, ce video-uri vom mai putea vedea pe YouTube, ce limite financiare vor avea startupurile online care vor fi scutite de complicații, ce drepturi vor câștiga creatorii. StartupCafe.ro a extras câteva prevederi-cheie din noua Directivă Copyright, cu modificările din forma finală, adoptată de Consiliul Uniunii Europene, text care urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE, pentru a intra în vigoare.

Luni, Consiliul UE (miniștri ai culturii din statelele membre) a adoptat forma finală a controversatei „Directive Copyright”, sau, după denumirea oficială, Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE.

Noua directivă va primi la rândul ei un număr în momentul în care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Din acel moment, se consideră că legea europeană va intra în vigoare, iar Comisia Eurpeană și statele membre vor demara dezbateri cu toate părțile implicate pentru a asigura aplicarea uniformă a aplicării obligației de cooperare dintre platformele online și titularii de drepturi de autor.

2 ani de la publicarea directivei în Jurnalul Oficial al UE vor avea la dispoziție România și celelalte state UE să transpună directiva în legislația națională, în caz contrar riscând sancțiuni din partea Uniunii Europene (procedura de infringement).

DIRECTIVA DREPTURILOR DE AUTOR 2019 - principalele prevederi

 • Facebook, YouTube, Google News - cum sunt definiți

Direct vizate de obligațiile prevăzute de directivă sunt platformele pe care se postează conținut online, denumite „prestatori de servicii online de partajare”. Aici vorbim în primul rânde de Facebook, YouTube, Google News.

Art. 2 - Definiții:

„Prestator al unui serviciu online de partajare de conținut” înseamnă un prestator al unui serviciu al societății informaționale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează și le promovează în scop lucrativ.

NU sunt prestatori de servicii online de partajare de conținut:

 • Prestatorii de servicii precum enciclopediile online fără scop lucrativ,
 • arhivele educaționale sau științifice fără scop lucrativ,
 • platformele de elaborare și de partajare de softuri cu sursă deschisă,
 • prestatorii de servicii de comunicații electronice definite în Directiva (UE) 2018/1972,
 • piețele online,
 • serviciile cloud destinate întreprinderilor,
 • serviciile cloud care le permit utilizatorilor să încarce conținuturi pentru propriul uz.

De asemenea, la articolul 17 directiva prevede anumite concesii pentru startup-urile din domeniul platformelor online, astfel încât acestea să nu fie afectate în aceeași măsură ca giganții Facebook sau YouTube.

Aceste startup-uri sunt definite prin următoarele limite:

 • funcționează de mai puțin de 3 ani pe piață,
 • au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR,
 • numărul lor mediu de vizitatori unici pe lună nu depășește 5 milioane, calculat pe baza anului calendaristic precedent.

Vom vedea la art. 17 în ce măsură sunt menajate aceste startup-uri la respectarea unor cerințe obligatorii pentru giganții social media.

 • Drepturile autorilor, negociate la grămadă între organizațiile de creatori și platformele online

Articolul 12 - Acordarea de licențe colective cu efect extins

(1) Statele membre pot prevedea, în ceea ce privește utilizarea pe teritoriul lor și sub rezerva garanțiilor prevăzute în prezentul articol, că, atunci când un organism de gestiune colectivă ce intră sub incidența normelor naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/26/UE, încheie un acord de licență în conformitate cu mandatele sale din partea titularilor de drepturi, pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate:

(a) un astfel de acord poate fi extins pentru a se aplica drepturilor titularilor de drepturi care nu au autorizat respectivul organism de gestiune colectivă să îi reprezinte prin atribuire, licență sau alt tip de înțelegere contractuală; sau
(b) în ceea ce privește un astfel de acord, organismul deține un mandat legal sau se prezumă că acesta reprezintă titularii de drepturi care nu au acordat organismului o autorizație în acest sens.

Statele membre se asigură că mecanismul de acordare a licențelor menționat la alineatul (1) se aplică numai în domenii de utilizare bine definite, în care obținerea de autorizații din partea titularilor de drepturi pe bază individuală este în mod obișnuit atât de oneroasă și nepractică încât tranzacția de acordare a licențelor necesare devine puțin probabilă, ca urmare a naturii utilizării sau a categoriilor de opere sau alte obiecte protejate în cauză, și se asigură că un astfel de mecanism de acordare a licențelor protejează interesele legitime ale titularilor de drepturi.

 • Ce vom putea posta liber pe Facebook, din articolele de presă

În privința articolelor de presă, Directiva va permite utilizatorilor unor rețele sociale ca Facebook sau LinkedIn, de exemplu, să posteze și să distribuie / partajaeze doar linkuri și cel mult un scurt fragment din articol. Nu se precizează însă cât înseamnă „scurt”:

Articolul 15 - Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor online

(1) Statele membre acordă editorilor de publicații de presă stabiliți într-un stat membru drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea online a publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ale societății informaționale.

Drepturile prevăzute la primul paragraf NU se aplică utilizării publicațiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali.

Protecția acordată în temeiul primului paragraf NU se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri.

Drepturile prevăzute la primul paragraf NU  se aplică în cazul utilizării unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte dintr-o publicație de presă.

(2) Drepturile prevăzute la alineatul (1) lasă intacte și nu afectează în niciun fel drepturile de care beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce privește operele și alte obiecte protejate încorporate într-o publicație de presă. Drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate împotriva respectivilor autori și alți titulari de drepturi și, în special, nu îi pot priva de dreptul de a-și exploata operele și alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care sunt încorporate.

Atunci când o operă sau un alt obiect protejat este încorporat într-o publicație de presă pe baza unei licențe neexclusive, drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate pentru a interzice utilizarea de către alți utilizatori autorizați. Drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate pentru a interzice utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate a căror protecție a expirat.

Drepturile prevăzute la alineatul (1) expiră după doi ani de la publicarea publicației de presă. Respectivul termen se calculează începând de la data de1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicație de presă a fost publicată.

Alineatul (1) nu se aplică publicațiilor de presă publicate pentru prima dată înainte de … [data intrării în vigoare a prezentei directive].

(5) Statele membre prevăd că autorii operelor încorporate într-o publicație de presă primesc o parte corespunzătoare din veniturile pe care le obțin editorii de presă în urma utilizării publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale.

 • Răspunderea Facebook sau a YouTube pentru ce postează utilizatorii

Companiile online - și mai ales Google (care deține YouTube) - s-au plâns că noua directivă le trage pe ele la răspundere pentru ceea ce postează utilizatorii, în cazul unor încălcări ale drepturilor de autor.

Articolul 17 din directivă se referă la această răspundere a platformelor online , dar vine și cu mici  concesii făcute doar startup-urilor de pe internet:

Articolul 17 - Utilizarea conținutului protejat de către prestatorii de servicii online de partajare de conținut

(4) Dacă nu este acordată nicio autorizație, prestatorii de servicii online de partajare de conținut răspund pentru actele neautorizate de comunicare publică, inclusiv pentru punerea la dispoziția publicului, a operelor protejate prin drept de autor sau a altor obiecte protejate, cu excepția cazului în care prestatorii de servicii demonstrează că:

(a) au depus toate eforturile pentru a obține o autorizație; și

(b) au depus, în conformitate cu cele mai ridicate standarde de diligență profesională din domeniu, toate eforturile pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor obiecte protejate specifice în privința cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informații relevante și necesare; și în orice circumstanță

(c) au acționat cu promptitudine, la primirea unei notificări suficient de justificate din partea titularilor de drepturi, pentru a opri accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor, și au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a acestora în conformitate cu litera (b).

Pentru a stabili dacă prestatorul de serviciu a respectat obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (4) și în lumina principiului proporționalității, trebuie luate în considerare, printre altele, următoarele elemente:

(a) tipul, audiența și dimensiunea serviciului și categoria de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii serviciului; și
(b) disponibilitatea unor mijloace adecvate și eficiente și costurile acestora pentru prestatorii de servicii.

 • Concesiile pentru startup-uri:

Art. 17:

(6) Statele membre prevăd că, în ceea ce privește noii prestatori de servicii online de partajare de conținut ale căror servicii au fost puse la dispoziția publicului în Uniune de mai puțin de trei ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR, calculată în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1, condițiile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alineatul (4) se limitează la respectarea alineatului (4) litera (a) și la acționarea cu promptitudine, la primirea unei notificări suficient de justificate, pentru a opri accesul la opere și alte obiecte protejate notificate sau pentru a elimina operele sau alte obiecte protejate respective de pe site-ul lor.

În cazul în care numărul mediu lunar de vizitatori unici ai unor astfel de prestatori de servicii depășește 5 milioane, calculat pe baza anului calendaristic precedent, prestatorii de servicii demonstrează, de asemenea, că au depus toate eforturile pentru a preveni noi încărcări ale operelor și altor obiecte protejate notificate în privința cărora titularii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.

 • Prevenirea cenzurii

Directiva vine și cu prevederi care ar trebui să împiedice platformele online, ca dintr-un exces de zel (sau de teama de anu fi sancționate pentru încălcarea drepturilor de autor) să elimine și conținutul care repsectă copyright-ul:

Art. 17:

(7) Cooperarea dintre prestatorii de servicii online de conținut și titularii de drepturi nu trebui să conducă la împiedicarea disponibilității operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori, care nu încalcă dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excepții sau limitări.

Statele membre se asigură că utilizatorii din fiecare stat membru se pot baza pe oricare din următoarele excepții sau limitări existente atunci când încarcă și pun la dispoziție conținuturi generate de utilizatori în cadrul serviciilor online de partajare de conținut:

(a) citate, critici, recenzii;
(b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodiere sau pastișe.

(8) Aplicarea prezentului articol nu trebui să conducă la nicio obligație generală de supraveghere.

70) (...) Utilizatorii ar trebui să aibă dreptul de a încărca și de a pune la dispoziție conținuturi generate de utilizatori în scopuri specifice precum citarea, critica, recenzia, realizarea de caricaturi, parodieri sau pastișe. (...)

(9) Statele membre prevăd ca prestatorii de servicii online de partajare de conținut să instituie un mecanism eficace și rapid de soluționare a plângerilor și a căilor de atac care să fie disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora în caz de litigii privind oprirea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de aceștia sau eliminarea acestora.

Directiva Copyright by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
4149
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri