Claudiu Zamfir

Autorizarea platformelor de schimb crypto în România, sub amenințarea amenzilor de 50.000 lei - procedura propusă de Ministerul Finanțelor

crypto-romania-dreamstime

Ministerul Finanțelor a propus o procedură de autorizare a platformelor de schimb de criptomonede pe teritoriul României, care prevede inclusiv amenzi de 10.000-50.000 de lei pentru exchange-urile crypto cu abateri, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

Reglementarea exchange-urilor de criptomonede nu este nouă nici în România. Încă din 2020, în iulie, când lumea era ocupată mai mult cu pandemia COVID, Guvernul a dat Ordonanța de urgență 111/2020, prin care s-a modificat Lega nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Modificarea a fost introdusă ca obligație a României de a se conforma Directivei europene 2018/843, privind combaterea spălării banilor.

Prin ordonanța de urgență de acum 3 ani au fost introduse în rândul entităților raportoare pentru combaterea spălării banilor două categorii de operatori crypto:

 • „furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare” și
 • „furnizorii de portofele digitale”.

Monede virtuale au fost definite atunci drept „o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic”.

De asemenea, furnizorul de portofel digital a fost definit drept „o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală”.

Tot aici s-a prevăzut ca acești operatori, români sau din alte state UE, să trebuiască să fie autorizați sau înregistrați pentru a funcționa pe teritorul României, de către Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, care funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor.

Mai departe, tot ordonanța de urgență a dispus atunci ca autorizarea să se facă după o procedură, care urma să fie decisă prin hotărâre de guvern, separat.

De aceea, în luna mai 2023, Ministerul Finanțelor a propus un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic.

Procedura propusă se referă :

 • autorizarea operatorilor de schimb crypto români,
 • înregistrarea persoanelor juridice constituite în mod legal și autorizate/înregistrate pentru a furniza servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană.

O măsură aparte se referă la automatele tip ATM de crypto. Procedura propusă prevede aici că „este interzisă desfășurarea activității de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de portofele digitale prin intermediul automatelor de schimb pentru alte persoane decât cele pentru care a fost parcursă procedura de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, pe platforma digitală cu acces la distanță”.

Condițiile generale propuse pentru autorizarea/înregistrarea exchange-urilor crypto în România sunt:

 • deținerea unei platforme digitale cu acces la distanță pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale conectată lacel puțin un domeniu de internet înregistrat în România;
 • serverul cu platforma digitală cu acces la distanță să fie amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru;
 • deținerea a cel puțin unui cont bancar în monede fiduciare prin care își desfășoară operațiunile, deschis în Romania.

Platformele crypto românești trebuie să îndeplinească, în mod specific, pentru autorizare, și alte condiții:  

 • deținerea ca obiect de activitate a codului CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n c a;
 • activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale pe teritoriul României se desfășoară prin intermediul sistemului informatic al entității care conține cel puțin un sistem de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, un sistem de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, de înregistrare, de identificare, de evaluare și monitorizare a clienților, în funcție de risc, în baza actelor de identitate/de înmatriculare ale acestora, precum și un sistem pentru păstrarea informațiilor privind: fiecare operațiune de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, fiecare comision, precum și fiecare plată/încasare făcută în monede fiduciare și/sau în monede virtuale, în/din conturile și/sau portofelele digitale ale clienților;
 • entitatea, reprezentanții legali, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019, nu au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și pentru cele prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acesteia, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019 sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitatea împotriva utilizării sale abuzive în scopuri infracționale, în sensul că dețin cunoștințele necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și au o bună reputație profesională și morală;
 • entitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată restante administrate de către organul fiscal central, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform procedurii aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații. Procedura reglementată prin acest act normativ se aplică tuturor situațiilor în care Comisia are competența de autorizare;
 • entitatea a obținut avizul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României.

Pentru exchange-urile crypto din alte state UE, Elveția sau Spațiul Economic European, înregistrarea în România necesită, în plus față de condițiile generale:

 • entitatea este autorizată și/sau înregistrată într-un stat membru, de autoritățile competente, pentru a desfășura activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale;
 • reprezentantul autorizat al entității nu a fost condamnat pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și este persoană potrivită și competentă, care poate proteja entitatea împotriva utilizării abuzive în scopuri infracționale, în sensul că deține cunoștințele necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și are o bună reputație profesională și morală.

Amenzi de 10.000-50.000 lei pentru abateri contravenționale

Propunerea de procedură prevede și amenzi contravenționale pentru anumite abateri ale platformelor crypto, dacă nu constituie infracțiuni.

De exemplu, se prevăd amenzi de 10.000-30.000 de lei pentru platformele care nu informează Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, din Ministerul Finanțelor, cu privire la orice modificare a datelor și a informațiilor avute în vedere la momentul autorizării/înregistrării, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care aceasta a survenit.

Tot 10.000-30.000 de lei amendă se va aplica și pentru exchange-urile crypto care nu afișează în mod vizibil pe site-ul pe care își desfășoară activitatea, listele cursurilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, precum și comisionul practicat, dacă acesta există. „Înălțimea admisă a literelor și a cifrelor sau a simbolurilor grafice convenționale ale monedelor virtuale și ale monedelor fiduciare afișate pentru operațiunile schimb este de minimum 8 mm, grosimea de 1 mm, distanța dintre litere, cifre și semne de punctuație sau a simbolurilor grafice ale monedelor, de minimum 1 mm, iar distanța dintre cuvinte, de minimum 2 mm” - mai prevede propunerea de procedură. Aici nu se specifică dimeniuni care pot varia în funcție de dispozitove sau de diverse formate pe care sunt urmărite platformele online.

Aceeași amendă se prevede și pentru platformele care încalcă anumite obligații de informare a consumatorilor, care se referă la:

 • publicarea autorizației sau certificatul de înregistrare pe site,
 • publicarea la loc vizibil pe platforma online a denumirii și adresei sediului social, datelor de contact ale reprezentantului autorizat precum și adresei sediului social, dacă acesta este persoană juridică (în situația în care deține un certificat de înregistrare valabil, platforma are obligația de a publica și seria, numărul și data, precum și perioada de valabilitate a acestuia),
 • informărea privind riscurile la care se expun clienții care dețin monede virtuale și/sau portofele digitale, care trebuie să includă cel puțin riscurile financiare și cele de securitate informatică, dar fără a se limita la acestea;
 • publicarea regulamentului pentru operațiunile desfășurate pe platforma digitală cu acces la distanță;
 • serviciul de asistență în scopul utilizării platformei, oferit de platformă;
 • publicarea informațiilor privind modalitățile de plată și o descriere a serviciilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
 • publicarea termenilor și condițiilor de utilizare de către client a platformei digitale cu acces la distanță.

Amenzi de 10.000-30.000 de lei sunt propuse și pentru platformele crypto care  își suspendă temporar activitatea și încalcă obligația de a notifica clienții și Comisia de autorizare din Ministerul Finanțelor, cu privire la această decizie, și de a publica un anunț în acest sens pe site-ul pe care operează, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data întreruperii activității. De asemenea, platformele respective au obligația de a notifica Comisia și clienții cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de reluarea activității.

Amenzi de 25.000-50.000 de lei sunt prevăzute pentru platformele românești care furnizează servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a portofelelor digitale, după caz, pe teritoriul României, fără să dețină autorizație Comisia de la Finanțe. Aceeași amendă este prevăzută și pentru platformele străine care operează în România fără certificat de înregistrare de la Comisie.

Tot 25.000-50.000 de lei amendă riscă și platformele crypto care încalcă o serie de obligații, ca:

 • la crearea unui portofel digital, să solicite datele de identificare ale clientului prevăzute în documentele care atestă identitatea persoanei fizice respectiv în actul de înființare al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;
 • să țină un registru electronic care să cuprindă deținătorii de portofele electronice, tranzacțiile efectuate, respectiv cumpărările și vânzările de monede virtuale, pe tipuri de monede virtuale și sumele în monedă fiduciară plătite/încasate sau, după caz, transferate, asociate cu informațiile de identificare ale tuturor clienților care accesează platforma digitală cu acces la distanță precum și date privind localizarea geografică a adresei IP a clientului, pe care să-l pună la dispoziția autorităților de control, la solicitarea acestora;
 • să aloce numere unice de identificare pentru fiecare tranzacție înregistrată și/sau portofel digital furnizat;
 • să notifice Comisia de la Finanțe cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării datelor de contact, domiciliului, sediului social/sediului declarat, domiciliului fiscal declarat, reprezentanților legali, reprezentantului autorizat, împuterniciților, administratorilor, beneficiarilor reali, persoanelor care dețin funcții de conducere, acționarilor semnificativi sau asociaților entităților autorizate sau înregistrate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ. Termenul de comunicare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;

Aceeași amendă este prevăzută și pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice care încalcă deciziile Comisiei de la Finanțe privind restricționarea și respectiv deblocarea accesului către site-urile și aplicațiile mobile prin intermediul cărora se desfășoară activități de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale în România.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale organelor sale subordonate, ale Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Descarcă de AICI proiectul de HG
Descarcă de AICI nota de fundamentare

Parallax

Vizualizari
4666
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri