Claudiu Zamfir

Propunere oficială de aministie fiscală 2019: Mici SRL, PFA și alți contribuabili să fie iertați de penalități, dacă plătesc principalul

Thumbnail

UPDATE. Firmele, persoanele fizice autorizate și alți contribuabili care au datorii sub 1 milion de lei la stat vor putea fi iertați de dobânzi și penalități dacă vor plăti datoria principală, potrivit propunerii de amnistie fiscală prezentate marți de ministrul Finanțelor, Eurgen Teodorovici. S-a publicat și proiectul de ordonanță de urgență, în care sunt prevăzute situațiile în care datornicii au datorii peste 1 milion de lei sau sub 1 milion de lei, nefiind prevăzuți și cei care au fix 1 milion de lei. Descarcă proiectul de OUG de la finalul articolului.

Propunerea de amnistie - printr-o viitoare ordonanță de urgență - prevede mai multe scenarii, pentru contribuabilii cu datorii sub 1 milion de lei și pentru cei cu datorii de peste 1 milion de lei.

Potrivit MFP, în acest moment sunt aproape 23.000 de persoane fizice, PFA, persoane cu profesii liberale, întreprinderi indviduale care cumulează datorii de aproape 1,5 miliarde de lei , aproape 700 de milioane de lei repreizintă principalul și 800 de milioane de lei accesoriile.

La capitolul societăți comerciale cu capital privat 100%, sunt peste 285.000 de datornici la stat, care cumulează peste 25,7 miliarde de lei, din care 16,6 miliarde de lei sunt datoriile principale și peste 9 miliarde de lei accesoriile. 

Thumbnail

Amnistie fiscală firme mici 2019 (propunere)

Firmele mici s-ar încadra în scenariile pentru contribuabilii cu datorii sub 1 milion de lei.

Pentru aceștia se propune anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

Scenariile: 

A. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
        -  stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;
        - stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019,
         - depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
       - depunerea,  până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.
 
 B. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate  suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
    - declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;
    - obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată (30 noiembrie 2019)
    - stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019;
    - depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;
    - depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019.

 C. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
    - obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;
    - accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și nestinse la 31 decembrie 2018;
    - stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019
    - depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
    - depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

 D. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu următoarele condiții:
- diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;
- cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
 
De asemenea și contribuabilii la care urmează a începe inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență vor putea depune declarații rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, acestea vor fi luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la lit. B, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală eventualele declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

 Facilitățile prevăzute la lit. A - D  sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile prevăzute la lit. A-D se vor acorda de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

 Vor putea beneficia de facilitățile prevăzute la lit. A-D și debitorii care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei și nu doresc să beneficieze de măsurile de restructurare menționate anterior.

Amnistie fiscală la datorii peste 1 milion de lei

MFP propune măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei:

1. Aplicarea măsurii pe o perioadă limitată de timp (6 luni) astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restructura datoriile bugetare, care implică și o restructurare a companiei;
 
2. Posibilitatea accesării acestei forme de restructurare a datoriilor de către toţi contribuabilii, persoane juridice de drept public sau privat, care au obligații de plată şi dificultăți financiare generate de disfuncționalități de natură structurală, și au datorii mai  mari de un milion de lei prin notificarea organului fiscal competent cu privire la intenția de restruturare și apelarea la un expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare similar planului de reorganizare în cazul insolvenței;

3.Întocmirea unui plan de restructurare de către expertul independent pe baza unei analize referitoare la situația debitorului;
Planul de restructurare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele :
    a) prezentarea cauzelor și amploarea dificultăților financiare ale debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depăşirea acestora;
    b) situația patrimonială a debitorului;
c) informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
d) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, care conduc la revitalizarea debitorului;
e) testul creditorului privat prudent.

4. Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri din care una din măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:
a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală.
d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 30%, 40% sau 50%, după caz,  din totalul acestora.

5. Amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării dacă planul de restructurare se finalizează cu succes;

6. Stabilirea unor condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:
a) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare cu termene de plată în anul 2019;
b) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
c) din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;
d) plata eșalonată a obligațiilor bugetare restante în termenul maxim de 7 ani și plata obligațiilor curente pe 2019;

7. Stabilirea unor condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:
    e) plata obligațiilor bugetare scadente după 2019 și a celor suplimentare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale, dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 30%;
    f) plata, în două rate egale, până la datele de 30 noiembrie 2019 și 30 iunie 2020 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 40% din totalul obligațiilor bugetare principale și plata obligațiilor curente pe 2019;
c) plata până data de 30 noiembrie 2019 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 50% din totalul obligațiilor bugetare principale și plata obligațiilor curente pe 2019;

8. Instituirea unui regim de supraveghere a debitorului cu privire la implementarea măsurilor incluse în planul de restructurare, inclusiv a măsurilor de restruturare a obligațiilor bugetare;
 
9. Suspendarea executării silite pe perioada derulării planului de restructurare;

10. Posibilitatea debitorului de a a modifica planul de restructurare în cazul în care constată că măsurile incluse în plan inclusiv măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare cu excepția înlesnirilor la plată, nu pot fi realizate, din motive obiective, în termenele stabilite.
În cazul măsurii de înlesnire la plată sunt reglementate anumite condiții care impun debitorului o conduită prudentă în sensul de a-și plăti obligațiile curente iar în cazul în care constată că acestea sunt împovărătoare, de a solicita încluderea în înlesnire și a acestor obligații, concomitent cu ajustarea planului de restructurare.

11. Cauzele care conduc la eșuarea planului de restructurare, respectiv atunci când măsurile de restructurare nu sunt realizate în termenele stabilite și după notificarea debitorului acesta nu prezintă un plan de restruturare ajustat sau nu se încadrează în termenele stabilite de persoanele care efectuează supravegherea;
 
12. Pentru obligațiile bugetare care formează obiect al restruturării nu se datorează și nu se calculează obligații accesorii pe perioada de implementare a planului;
 
13. Anularea sumelor amânate la plată la finalizarea planului de restructurare;

14. Instituirea obligaţiei organului fiscal de a solicita deschiderea procedurii insolventei, în formă simplificată, în condiţiile Legii nr. 85/2014, în situaţia în care:
Debitorul nu depune cererea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, organul fiscal competent respinge cererea de restructurare și nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei eșalonări la plată conform Codului de procedură fiscală, în situaţia în care planul de restructurare eșuează.

Propunere Amnistie Fiscala 2019 by Claudiu on Scribd

Proiectul de OUG privind facilitățile fiscale pentru cei cu datorii la stat:

Proiect OUG Restructurare by Claudiu on Scribd

Nota de fundamentare:

nfproiectOUGrestructurare by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
15621
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri