Claudiu Zamfir

Măsura 1, sesiunea II: A început procedura de plată a microgranturilor de 2.000 EUR. Termen strâns pentru beneficiari să semneze contractele

Thumbnail

În cursul zilei de marți, 29 martie 2022, a început procedura de plată pentru aplicanții admiși la cea de-a doua sesiune a Măsurii 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro,  iar acum beneficiarii trebuie să aibă grijă să nu depășească termenul de 5 zile pentru semnarea și transmiterea contractelor în sistemul electronic.

Procedura de plată a început cu aplicanții care au atribuite numere RUE între 1 și 20.000, a precizat, miercuri, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

„Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.) a început procedura de plată și fac apel către toate structurile asociative să ne ajute în diseminarea informației pentru ca beneficiarii să nu se mai afle în situații administrative care ar putea fi evitate. Către profesioniștii și antreprenorii care au aplicat pe Măsura 1, am rugămintea de a citi contractul și de a respecta clauzele acestuia. Vrem să nu mai fim în situația în care banii să revină la bugetul M.A.T. Doresc să atrag atenția asupra termenului de 5 zile și rog aplicanții să se încadreze în limita de timp pentru a evita situația nedorită de respingere la finanțare din acest motiv”, a declarat ministrul Constantin-Daniel Cadariu.

Plățile pentru cea de-a doua sesiune a Măsurii 1 se vor realiza în două tranșe. Aplicanții admiși care au atribuite numere RUE între 1 și 20.000 vor accesa www.granturi.imm.gov.ro, respectiv partea de front office, modulul „Contractare”. Ulterior, vor completa contul IBAN al societății cont curent sau cont de grant) și vor descărca contractul de finanțare generat. Acesta trebuie să fie semnat cu semnătură electronică și mai apoi reîncărcat și transmis în aplicație. Termenul pentru a îndeplini această procedură este 5 zile de la data transmiterii deciziei de acceptare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Măsura 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” este parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare. Amintim că pentru prima sesiune a Măsurii 1, toți cei 17.369 de aplicanți admiși au beneficiat de migrogranturile în valoare de 2.000 euro.

Plata granturilor pentru beneficiarii cu numerele RUE 20.001-33.555 se va realiza după terminarea etapei de evaluare a celor 13.554 de solicitări.

Ce prevede Procedura de implementare a Măsurii 1:

6.7 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2 la procedură) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte aferente cererii de finantare, la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul prezentei măsuri aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării măsurii. Aplicanții la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

(2) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare.  

(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.7.(3), sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație.

(4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat va fi recuperat, împreună cu dobânzile accesorii aferente, şi în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).

(5)  Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii 1 vor fi  verificate pe bază de eșantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE.

(6) Eșantionul de 1% prevăzut la art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

(7) Toate plățile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar.

6.8.  Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea mesajului privind semnarea contractului de finanțare din partea AIMMAIPE și în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră. Institutia financiara partenera va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari in termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor in contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finantare nerambursabila intre Minister si beneficiar (care din ele este ultima), în baza contractelor de finanțare ale acestora semnate cu AIMMAIPE și va încarca în aplicație dovada plății;

6.9 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi  a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

Cheltuieli eligibile la Măsura 1:

4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare .

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;

(7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

Descarcă de AICI toată Procedura Măsurii 1.

Consultă un tutorial PDF și VIDEO  pentru partea de contractare la Măsura 1.

 

Procedura de Lucru Aplicatie de Inscriere by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
11590
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Vlad
Grigoras
Buna ziua,
Achizitia de software se poate considera "tehnologie" conform punct 7 din cheltuieli eligibile?
Multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri