Claudiu Zamfir

Măsura 1: S-au închis înscrierile. Câți solicitanți au cerut microgranturi de 2.000 Euro

Thumbnail

Antreprenorii, liber-profesioniștii și alți solicitanți eligibili au finalizat, marți, 23 noiembrie 2021, la ora 20.00, sesiunea de înscrieri la Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro, ediția a doua, numărul total de aplicanți fiind mai mare decât la ediția precedentă.

În perioada de o lună pusă la dispoziție (25 octombrie, ora 10.00 - 23 noiembrie, ora 20.00) s-au înscris în sistemul informatic de granturi IMM  33.555 aplicanți (SRL fără angajați, PFA, întreprinderi individuale, profesii liberale, medici de familie, ONG etc).

La prima ediție a Măsurii 1, în perioada 12-21 octombrie 2020, se înscrisesră 29.250 aplicanți la microgranturile de câte 2.000 euro din fonduri europene și de la buget.

De precizat însă că la ediția a doua, 2021, a fost extinsă lista categoriilor de beneficiari eligibili, introducându-se întreprindrile individuale și familiale, o serie de liber-profesioniști, medici de familie etc. De asemenea, perioada de înscrieri a fost de trei ori mai lungă acum.

La ediția a doua a Măsurii 1, a fost pus la bătaie un buget de circa 65 milioane euro. Banii ajung pentru aproximativ 32.500 de beneficiari, dar, din experiența anterioară, vor fi și respingeri.

Măsura 1 - ce urmează după înscrieri

Solicitanții trebuie să fie atenți mai departe la termenul de contestații, dacă au fost respinși. Solicitanții admiși la finanțare trebuie să aibă grijă la notificarea de admitere și la termenul de semnare a contractului de finanțare, să nu piardă banii.
De asemenea, după primirea microgranturi, la implementare, beneficiarii să nu uite de raportul de progres, pentru a nu li se retrage finanțarea.

Extras din procedura de implementare pentru Măsura 1:

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect.

(2) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum și cele trimise pe adresa de corespondență. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă prin intermediul aplicației în front-office Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit în aplicația electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

(4) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri de implementare conduce, de asemenea, la respingerea proiectului.

6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.3. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestaţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2021.

6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

  • datele de identificare ale solicitantului;
  • obiectul contestaţiei;
  • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  • dovezile pe care se întemeiază;
  • semnătura reprezentantului legal.

Contestația împotriva deciziei de respingere/recuperare se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, efectuare plăți, raport de progres, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adresează AIMMAIPE de care aparține aplicantul și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.

6.5 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

6.6. Termenul de soluţionare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin modulul „front office” al aplicației.

6.7 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera, după introducerea de către aplicant a oricărui cont bancar care aparține aplicantului, contractul de finanțare (Anexa nr. 2). Aplicanții vor intra în front-office, modulul „Contractare”, vor completa contul IBAN al societății (cont curent sau cont de grant), vor descărca contractul de finanțare generat, contract pe care îl vor semna cu semnătură electronică, reîncărca și transmite în aplicație în maxim 5 zile de la data transmiterii deciziei de acceptare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte aferente cererii de finanțare, la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul prezentei măsuri aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării măsurii.

(2) MEAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente aplicanților declarați acceptați la finanțare.  

(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEAT/AIMMAIPE constată că aplicanții nu depun documentele prevăzute la 6.7.(3), sau nu transmit contractul de finanţare semnat până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație, sau, după caz, este declanșată procedura de recuperare a ajutorului acordat împreună cu dobânzile aferente.

  • Numărul de call center disponibil pentru suport și asistență tehnică este 0219059 .
  • Procedura de implementare și restul documentației necesare accesării Măsurii 1 pot fi descărcate de AICI.
  • Consultă AICI OUG 130/2021, forma consolidată.

 

Parallax

Vizualizari
9322
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri