Claudiu Zamfir

Procedura oficială la Măsura 1, ediția 2021 - microgranturi de 2.000 euro pentru SRL, PFA, profesii liberale

Thumbnail

SRL-urile, PFA-urile, profesiile liberale, întreprindeirle individuale și alți potențiali solicitanți ai microgranturilor de câte 2.000 de euro vor trebui să îndeplinească o serie de condiții la finanțare, prevăzute în Procedura de implementare a Măsurii 1, ediția a doua, publicată vineri de Ministerul Economiei, ca document oficial și final.

Reamintim că luni, 18 octombrie încep preînscrierile (Etapa 1) la Măsura 1 - ediția 2021. Potențialii beneficiari vor putea să-și deschidă profil cu user și parolă pe portalu de granturi IMM, realizat de STS pentru Ministerul Economiei.

Apoi, lunea următoare, pe 25 octombrie, vor începe înscrierile propriu-zise, în care potențialii beneficiari vor cere efectiv microgranturile de câte 2.000 de euro, cu ajutorul profilului creat, completând formularul de finanțare pe portalul de granturi IMM (Etapa 2).

Până atunci, hai să vedem care sunt principalele nouătăți din Procedura finală față de propunerea de procedură de acum 3 săptămâni.

Categoriile de beneficiari de microgranturi:

 • a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019. Așadar, au fost introduse în mod explicit microîntreprinderile. Ele erau oricum eligibile, dar unii dintre beneficiari credeau că, dacă nu sunt menționate ca atare, nu se încadrează în rândul IMM-urilor.
 • b) (1) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și Organizații Non-Guvernamentale (ONG) cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Așadar, au fost menționate explicit profesiile liberale ca beneficiari. Profesiile liberale vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă corespondența activității profesiei cu codul CAEN conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

ONG-urile vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă activitatea economică pentru care solicită finanțare.

 • c) (1) PFA/cabinete medicale indiviuale (CMI), dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.

Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).

Măsura 1 - microgranturi 2021 - condiții noi la acordare

Procedura finală actualizează o serie de prevederi ale OUG 130/2020, modificată prin  Legea 220/2020 și OUG 199/2020. De asemenea, se vor aplica anumite condiții reinterpretate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), ca finanțator, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Condiții:

 • a) solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională înainte de data depunerii cererii de finanțare, cel puțin din anul 2019, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020. Așadar, SRL-urile care s-au înființat în anul 2020 sau 2021 nu pot să intre la finanțare, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.
 • b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.  Aici vorbim despre condiția privind cifra de afaceri pe anul 2019. SRL-urile trebuie „să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare”. „Pentru firmele înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro”.  În ambele cazuri, anul de referință este anul 2019, după cum a precizat MIPE într-o adresă către MEAT.

Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II, ONG, profesii liberale (alți profesioniști). În schimb, beneficiarii din categoria b (PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști) trebuie să aibă cod CAEN care se regăsește în anexa 1 la OUG 130 (modificată):

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811    Tipărirea ziarelor
1812    Alte activități de tipărire n.c.a.
1813    Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814    Legătorie și servicii conexe
1820    Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680    Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212    Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213    Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220    Fabricarea instrumentelor muzicale
3230    Fabricarea articolelor pentru sport
3240    Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250    Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299    Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761    Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762    Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763    Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778    Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811    Activități de editare a cărților
5812    Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813    Activități de editare a ziarelor
5814    Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819    Alte activități de editare
5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
5829    Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912    Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913    Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914    Proiecția de filme cinematografice
5920    Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010    Activități de difuzare a programelor de radio
6020    Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110    Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120    Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201    Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203    Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312    Activități ale portalurilor web
6391    Activități ale agențiilor de știri
6399    Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6920    Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220    Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311    Activități ale agențiilor de publicitate
7312    Servicii de reprezentare media
7320    Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410    Activități de design specializat
7420    Activități fotografice
7430    Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490    Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722    Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230    Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510    Învățământ preșcolar
8520    Învățământ primar
8551    Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552    Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553    Școli de conducere (pilotaj)
8559    Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001    Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002    Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003    Activități de creație artistică
9004    Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101    Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102    Activități ale muzeelor
9103    Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104    Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311    Activități ale bazelor sportive
9312    Activități ale cluburilor sportive
9313    Activități ale centrelor de fitness
9319    Alte activități sportive
9321    Bâlciuri și parcuri de distracții
9329    Alte activități recreative și distractive n.c.a.

 • beneficiarii își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019.
 • nu depăşesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană. Plafonul în vigoare este 1,8 milioane de euro pentru toate ajutoarele cumulate - un plafon foarte înalt și permisiv și nu se pune probla să fie depășit de acești beneficiari.
 • O altă condiție exclude de la finanțare beneficiarii care au luat bani de la Măsura 1 pe anul 2020 și Măsura 2. De asemenea, nici cei care urmează să primească banii la Măsura 2 (cei care nu i-au primit încă, dar sunt calificați la finanțare) nu pot obține bani de la Măsura 1, acum.
 • Încă o condiție la finanțare este cea potrivit căriea codul CAEN actualizat Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 (etapa de cerere a finanțării) doar pentru entitățile eligibile supuse autorizarii la Registrul Comerțului (ONRC), conform art. 15 din Legea 359/2004.

Microgranturi 2021 - cheltuieli eligibile

Ca și înainte, cu cei 2.000 de euro vor putea fi făcute o serie de cheltuieli eligibile:

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social / punctul / punctele de lucru unde se desfășoară activitatea;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. (cheltuieli de tipul taxelor și impozitelor către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividente, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit, alte obligații de plată la bugetul de stat. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, II, IF, sunt eligibile și impozitele și taxele pe CNP). Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetele locale și amenzile de orice fel.

Noutate: Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului,  dar nu mai vechi de 1 februarie 2020, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare.

Descarcă de AICI:

- ProceduraSESIUNEA2MICROGRANTURI13102021.doc  
- Anexa-1-FormularInscriereM1-6.docx
-
  Anexa-2-Contract-de-finantareM1-6.doc 
Anexa-3-AdeverintaCMIPFAcovidM1-6.docx   
- Anexa-4-listaaimmaipeM1-6.doc   
- Anexa-5-DeclaratieIMM-M1-6.doc   
- Anexa-6-Calcul-intreprinderi-M1-6.doc   
- Anexa-7-Declaratie-ajutor-de-stat-M1-6.doc   
- Anexa-8-Raport-de-progresM1-6.docx 
Anexa-9-ModelImputernicireM1-6.docx   

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
31647
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Letitia
Malespin
Cum se poate resemna si reincarca declaratia de reprezentant legal cu o semnatura actualizata valabila, daca a fost deja incarcata anul trecut cu o semnatura care nu mai este valabila (sunt traducator autorizat liber profesionist si deci am crezut ca suntem eligibil conf anexei 1, dar in final traducatorii autorizati nu au fost eligibili neputand fi inregistrati ca PFA la reg com)

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri