Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Granturi IMM de 500.000-2,5 milioane EUR pentru firme din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, cu afaceri în IT, industrii creative, sectorul agroalimentar și alte domenii, vor putea obține granturi de câte 500.000-2,5 milioane EUR pe proiect, pentru activități de cercetare-dezvoltare, în cadrul unei linii de finanțare scoase în dezbatere publică.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a lansat în dezbatere publică, recent, proiectul de Ghid al solicitantului, lista de coduri CAEN eligibile și celelalte anexe necesare pentru viitorul apel de proiecte Acțiunea 1.2 –  Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare, din cadrul Programului Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Fondurile europene sunt destinate microîntreărinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj,
 • Gorj,
 • Mehedinți,
 • Olt,
 • Vâlcea.

Firmele eligibile vor putea obține banii europeni pentru 4 tipuri de activități principale în proiecte:

 • activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală), inclusiv studii de fezabilitate (pentru cercetare industriala).
 • achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală), inclusiv studii de fezabilitate (pentru dezvoltare experimentala).
 • achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală.
 • achizitii aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină.

Bugetul apelului de proiecte va fi de 25,55 milioane EUR (din care 21,7 milioane EUR de la UE și restul din bugetul de stat).

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține granturi IMM de câte 500.000 - 2,5 milioane EUR pe proiect, sub formă de ajutor de minimis și ajutor regional de stat.

Partea de ajutor de minimis se acordă în limita plafonului de 300.000 EUR/firmă pe ultimii 3 ani fiscali. Intensitatea sprijinului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis, ceea ce înseamnă că antreprenorii nu vor trebui să vină cu bani de acasă pentru acest tip de cheltuieli.

Partea de ajutor regional de stat variază ca intensitate între 25% și 75% în fincție de natura investiției și de dimeniunea firmei beneficiare. Investițiile pot fi de cercetare industrială, de dezvoltare experimentală sau în studii de fezabilitate (pentru activităţi de cercetare-dezvoltare). Restul de 25%-75% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de stat regional cad în sarcina beneficiarului.

Poți trimite și tu observații și propuneri de îmbunătățire a ghidului, până pe data de 29 martie 2024, pe aresa de e-mail: office@adroltenia.ro . În luna mai 2024, ADR Sud-Vest Oltenia ar urma să publice varianta finală a Ghidului solicitantului, iar în iulie ar trebui să deschidă sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021, conform calendarului orientativ al programului.

Condiții de eligibilitate a firmelor la granturile IMM de cercetare-dezvoltare din Oltenia

Conform proiectului actual de ghid, firmele din cele 5 județe ale regiunii Oltenia vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a putea spera la finanțare, printre care:

1. Solicitantul este societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Să fie IMM, în conformitate cu Legea 346/2004:

 • microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mici - au între 10 și mai puțin de 50 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii - au între 50 și mai puțin de 250 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 2 ianuarie 2023 (prima zi lucrătoare din anul 2023) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2023. Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).

Coduri CAEN eligibile la finanțare

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72...), înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC). â

Activitatea secundară a întreprinderii. Doeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
Domeniul de activitate eligibil pentru productie corespunde cu unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa X la prezentul ghid.

Anexa X la proiectul de ghid cuprinde circa 220 de coduri CAEN eligibile, din care enumerăm câteva:

 • 6202    Activități de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6201    Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 5821    Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activităţi de editare a altor produse software
 • 8621    Activități de asistenta medicala generala
 • 8623    Activități de asistenta stomatologica
 • 2120    Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 1051    Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
 • 1061    Fabricarea produselor de morarit
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

La momentul demarării activității de cercetare-dezvoltare (CD), solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate cercetarea-dezvoltarea (clasa CAEN 72..), autorizat la sediul (principal sau secundar) indentificat ca laborator de cercetare-dezvoltare (locul de implementare a proiectului). Solicitantul se va angaja (prin declarația unica) ca, până la demararea activității de CDI, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și să autorizeze activitatea cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), la locul de implementare.

 La momentul demarării activității de producție, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) , identificat ca loc de implementare.

Activitatea de cercetare aplicată (cercetare industriala, dezvoltare experimentală) care se va realiza prin proiect este în strînsă legătură cu domeniul de specializare inteligentă selectat, respectiv cu activitatea economică (CLASA CAEN) în care se va realiza produsul/procesul/tehnologia/serviciul inovativ rezultat în urma cercetării. Locul de implementare pentru cele 2 etape trebuie sa se regaseasc la aceeasi adresa Aria de cercetare propusă prin proiect se concentrează pe unul din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă:

 • SISTEME DE TRANSPORT: Vehicule și componente pentru vehicule rutiere; Vehicule și tehnologii pentru transportul feroviar.
 • INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MATERIALE: Sisteme, instalații, echipamente, mașini / utilaje pentru construcții și alte industrii ; Sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu / Protecția mediului; Sisteme, echipamente, tehnologii pentru sectorul agroalimentar, aeronautic, sanitar; Materiale avansate, compozite; Materiale recuperate, materiale din bioresurse.
 • AGROALIMENTAR: Alimente sigure, sănătoase, optimizate nutrițional (funcționale) ;  Soiuri noi (inclusiv hibride) rezistente la efectele schimbărilor climatice; Agricultura ecologică; Controlul calității alimentelor; Biofertilizatori, biocatalizatori; Utilizarea produselor agricole în scopuri nealimentare; Conservarea și protecția naturii.
 • SĂNĂTATE ȘI WELLNESS - STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS: Terapii medicamentoase personalizate;  Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos; tratamente balneare/ SPA; Soluții și sisteme pentru combaterea răspândirii infecțiilor; Prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor netransmisibile și rare (inclusiv genetice); Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos.
 • TIC și DIGITALIZARE: Smart city, smart village;  Produse inovative în domeniul IT cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism; Digitalizarea economiei.
 • INDUSTRII CREATIVE: Activități culturale și de creație.

Activități și cheltuieli eligibile propuse IMM-urilor din Oltenia

Ca activități de bază, partea din proiectul de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare: cercetare industrială, incusiv studii de fezabilitate aferente cercetarii inductriale; dezvoltare experimentală incusiv studii de fezabilitate aferente cdezvoltarii experimentale:

 • Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; Modernizarea si extinderea/ schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
 • Costuri cu personalul: Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de cercetare: cercetători, tehnicieni și alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajaţi în proiect;
 • costurile aferente cercetării contractuale, cunoștinţelor și brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină,
 • costurile aferente serviciilor de consultanţă și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
 • costuri cu achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

Pe partea de ajutor de minimis pot intra la finanțare:

 • detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare  cunoștinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
 • achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
 • utilizarea standardelor, etc. Serviciile de consultanţă pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării, acestea fiind achizitionate în vederea obţinerii de informaţii, proceduri, metode, instrumente, instrucţiuni privind modul de organizare, funcţionare/ derulare şi conducere a activităţilor firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului.
 • achiziţia de servicii suport pentru inovare ( eg. încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;)
 • achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv
 • achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;
 • elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare;
 •  pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);
 •  revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare;
 •  punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative)
 • Activitati de promovare a produsului/tehnologiei/serviciului nou obtinut , respectiv a rezultatului cercetarii-dezvoltarii
 • Activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). Taxele de participare la aceste evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.

Activitate de bază în cadrul unui proiect reprezintă activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului.

Ca activități conexe activității de bază, se vor putea face investiții finanțabile prin ajutor de minimis, cum ar fi:

 •  Servicii de consultanță
 • Servicii de proiectare și asistență tehnică
 • Activitățile de publicitate și informare obligatorie aferente proiectului

 

Parallax

Vizualizari
3684
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri