Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022 prin Acțiunea 4.1.1-POC: Bucureștiul-exclus, firmele profitabile-avantajate, deosebiri față de vechea Măsură 3. Grila de punctaj propusă

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat miercuri proiectul de ordonanță de urgență pentru granturile IMM de investiții de la Acțiunea 4.1.1-POC, o schemă de finanțare care înlocuiește fosta Măsură 3, dar care exclude de la finanțare o serie întreagă de firme care au putut aplica la vechea linie de ajutor de stat anulată.

Conform draftului de OUG, Acțiunea 4.1.1-POC va cuprinde două măsuri de sprijin: Măsura 1 va acorda ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 de euro, iar Măsura 2 va acorda ajutoare de stat regionale de câte 50.000-500.000 euro (deci nu maximum 1 milion euro, cum se știa până acum).

Principalele caracteristici la amble măsuri de granturi sunt, pe scurt:

 1. Bucureștiul și o parte dintre localitățile din județul Ilfov vor fi excluse de la finanțare. Motivul este că Acțiunea 4.1.1-POC a tot fost amânată până când a ieșit din cadrul temporar de ajutoare de stat COVID-19, care expiră la 30 iunie 2022, și nu-l mai prelungește Comisia Europeană. „Această măsură se realizează prin  regulamentul general GBER (State aid General Block Exemption Regulation), pentru că expiră cadrul temporar COVID, iar Bucureștiul este considerat ca fiind mai dezvoltat, conform regelmentărilor Uniunii Europene” - a explicat ministrul Marcel Boloș, contactat de StartupCafe.ro.
 2. Firmele înființate din anul 2019 încoace vor fi excluse de la finanțare.
 3. Proiectele care au  rată internă de rentabilitate peste 5,5% vor fi și ele excluse de la granturi.
 4. În schimb, vor fi favorizate la punctaj firmele care au avut scădere a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019. Acest criteriu a fost introdus pentru a se încadra la facilitatea europeană React EU, care finanțează companii afectate de criza COVID-19.
 5. Totuși, firmele trebuie să fi fost pe profit în 2019. De remarcat că nu a mai fost introdus expres criteriul de excludere a firmelor care și-au schimbat acționariatul în ultimul an, însă condiția profitului pe anul 2019 descurajează cumva „piața paralelă” cu firme care erau neviabile și înainte de criza COVID și care ar fi fost tranzacționate acum special pentru a fi folosite la accesarea de granturi.

Astfel, noua Acțiune 4.1.1-POC vine cu un set de condiții prin care o serie întreagă de firme care se calificau la finanțare la vechea Măsură 3 sunt excluse acum de la granturi. Așadar mulți dintre antreprenorii care au plătit consultanți și au făcut proiecte la Măsura 3, anulată de fostul Guvern Cîțu, nu vor mai putea acum să revină să aplice la noua schemă de granturi pentru investiții.

Bugetul total alocat pentru Acțiunea 4.1.1-POC este de 412 milioane de euro, fonduri europene și de la stat.

„Prin publicarea acestui proiect, MIPE răspunde solicitărilor mediului de afaceri, această măsură fiind una așteptată de reprezentanții IMM-urilor în condițiile în care primele demersuri pentru acordarea de granturi pentru investiții au fost făcute în anul 2020. Propunerea de act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin sub formă de granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții necesare retehnologizării, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de minimis și ajutorului de stat” - spune MIPE, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Descarcă de AICI proiectul de OUG privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență. în proiectul de OUG sunt anexate codurile CAEN eligibile, contribuția domeniului la soldul negativ al balanței comerciale a României, precum și Harta ajutoarelor regionale pentru regiunile României care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.

Cei interesați au la dispozție 10 zile să trimită propuneri de modificare în formularul de AICI sau pemail: acte.normative@mfe.gov.ro .

Cele două măsuri de granturi prin Acțiunea 4.1.1-POC sunt propuse astfel:

 • I. Măsura 4.1.1-1 - ajutor de minimis

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis.

Fonduri alocate: 58.823.529 euro, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT EU și 8.823.529 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Beneficiari estimați: 600 de entități.

Valoarea grant: min. 50.000 euro – max. 200.000 euro. Granturile pentru nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor in procent de 5% pentru cabinete medicale individuale si microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.

Ajutoare de minimis - beneficiari eligibili

Ajutoarele de minimis de la Măsura 1 a Acțiunii 4.1.1-POC vor pute fi accesate de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM), cabinete medical individuale (CMI), precum și entități economice asimilate acestora, care își desfășoară activitatea în Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistență socială, Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative.

Beneficiarii îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional in perioada 2022 – 2027 pentru investiţii iniţiale,  care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027;
 • e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 • f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri;
 • i) proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%]. Proiectele cu o rată internă de rentabilitate mai mare de 5,5% nu sunt admise la finanțare.
 • j) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1  din  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Granturi investiții prin Măsura 1: criterii de evaluare

 Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 • a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;  
 • b) Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
 • c) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
 • d) Apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 5, la prezenta ordonanţă de urgenţă. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică / Banca Naţională a României;  
 • e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Ajutoare de minimis: cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții prin Măsura 1 vor putea face următoarele categorii de cheltuieli cu ajutoarele de minimis:

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b)  Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

 • 1.  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
 • 2. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum și orice alte categorii de cheltuieli de natură similară;
 • 4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 5. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare şi inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

c) Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitală sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

d) Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1.    plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;
 • 2.    plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;

f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătura cu obiectul cererii de finanţare.

 • II. Măsura 4.1.1-2 ajutoare de stat regionale pentru retehnologizare

La Măsura 2 a Acțiunii 4.1.1-POC se vor acorda granturi sub formă de ajutare de stat regionale, pentru investiții necesare retehnologizării.

Fonduri alocate Măsurii 2: 352.941.176 euro, din care 300.000.000 euro FEDR-REACT EU și 52.941.176 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Valoare grant: între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019. Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare care poate atinge valori minime și de 70% pentru firmele mijlocii, în anumite județe.

Granturile nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.

Granturi de investiții prin Măsura 2: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Ce firme vor putea beneficia de ajutorul de stat: IMM-uri care își desfășoară activitatea în  domenii din Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției); Clasa F – Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Beneficiarii Măsurii 2 a Acțiunii 4.1.1-POC trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027;
 • f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 • g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • i) proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între  [0% ÷ 5,5%];
 • j) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Măsura 2- ajutoare de stat regionale: criterii de evaluare

Criteriile de selecție la Măsura 2 a Acțiunii 4.1.1-POC includ:

 • a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;  
 • b) Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
 • c) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
 • d) Apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică / Banca Naţională a României;  
 • e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Ajutoare de stat regionale pentru retehnologizare: cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții vor putea utiliza fondurile de la Măsura 2  pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b)  Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

 • 1.  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
 • 2. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
 • 3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum și orice alte categorii de cheltuieli de natură similară;
 • 4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 5. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

c) Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitală sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

d) Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;
 • 2.    plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătura cu obiectul cererii de finanţare.

Grila de punctaj propusă pentru Acțiunea 4.1.1-POC:

Clic pentru a extinde

Thumbnail

 

Parallax

Vizualizari
20880
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
ALEXANDRU
MARINESCU
Schimbare ministru - schimbare criterii ! b) Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 2019 puncteaza ciudat , adica cine are scadere mare e profitului la 2020 fata de 2019 pierde puncte !!!! Nimic despre conditiile de eligibilitate anterioare ( lispa sarcinilor ) etc .
poza de profil
Filip
One
Ce gluma e tara asta! Serios!
Ce legatura are porcaria asta cu Masura 4.1.1? Si ce legatura avea oricum 4.1.1 cu Marlsura 3? Niciuna! Ne prefacem ca muncim la stat si ne batem joc de mediul privat pe banii lor. Mai bine faceati loterie cu banii si ii dadeati cuiva cat se mai putea. Macar la pacanele s-o pricepe cineva din minister, ma gandesc.
poza de profil
Oana
NR
A observat cineva faptul ca primele doua criterii sunt contradictorii?
- La primul se puncteaza scaderea cifrei de afaceri;
- La al doilea, se obtine punctaj maxim daca rata profitului nu a scazut.
Ori daca cifra de afaceri scade, este evident ca scade si rata profitului.
Poate ar trebui semnalizata aceasta anomalie a ghidului.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri