Claudiu Zamfir

Ajutoare de stat IMM: S-au închis înscrierile la granturile de 50.000-200.000 Euro, număr imens de aplicanți

Thumbnail

Vineri, 29 ianuarie 2021, la ora 20.00, s-a închis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru investiții, destinate IMM-urilor, pentru redresarea din criza COVID-19, concurența la finanțare fiind imensă.

27.736 de aplicanți au depus proiecte la Măsura 3, pe portalul de granturi IMM, în perioada 3 decembrie 2020 - 28 ianuarie 2021. Doar în ultima săptămână au fost depuse 18.253 de proiecte, adică două treimi din numărul total al aplicațiilor.

Vineri dimineața, la ora 10.00, erau depuse 20.453 de proiecte, la o valoare totală a cererilor de aproape 12 miliarde de lei, adică peste 2,4 miliarde de euro, de aproape 5 ori bugetul disponibil (de 550 de milioane de euro cu tot cu confinanțarea estimată a beneficiarilor), conform datelor oficiale comunicate de Ministerul Economiei.

Vinerea trecută, 22 ianuarie 2021, la ora 9.00, erau depuse 9483 de dosare la Măsura 3, valoarea solicitărilor transmise ajungând la aproape 5,6 miliarde de lei, adică 1,15 miliarde de euro. Practic, încă de acum o săptămână bugetul Măsurii 3 a fost depășit de 2 ori. Reamintim că bugetul Măsurii 3 este de 550 milioane euro, din care 415,87 milioane euro fonduri europene, 62,38 milioane euro de la bugetul de stat și 71,74 milioane euro contribuția beneficiarilor (estimată).

Având în vedere că în ultima săptămână numărul de aplicanți s-a triplat, este posibil ca valoarea cererilor să se fi triplat și ea, adică necesrul de finanțare să depășească de 6 ori bugetul disponibil.

Aceasta a fost „săptămâna de foc”, așa cum am atras atenția anterior pe StartupCafe.ro. Ca strategie, antreprenorii cu experiență așteaptă până în ultimele zile ale sesiunii de depunere, pentru vedea cât de mare este concureneța la ajutoarele de stat, ca să se orienteze dacă ar fi bine sau nu să supraliciteze cu aportul propriu la investiție. La punctaje egale, procentul cofinanțării este cel mai important criteriu de departajare și practic aici este miza. În București-Ilfov, cofinanțarea minimă este de 30%, iar în restul țării, de 15%, dar pentru punctaj mare antreprenorii trebuie să asigure aport propriu mai mare și cu atât mai mare în condiții de concurență acerbă, ca să câștige la balotaj.

În aceste condiții, Ministerul Economiei a anunțat că a luat măsuri pentru evitarea unor eventuale scurgeri de informații despre valoarea cererilor depuse.  

„Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a primit recent sesizări provenite din partea celor implicați în procesul de aplicare la Măsura 3, parte din schema de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Ca răspuns la acestea, Ministerul a limitat accesul la datele aplicațiilor aferente Măsurii 3 pentru toate persoanele implicate în procesul de analiză și evaluare, până la finalizarea înscrierilor” - a precizat, joi, Ministerul Economiei.

Măsura 3 - ce urmează

Conform procedurii oficiale, aplicanții trebuie să fie atenți, în perioada următoare, la profilul din aplicația de înscrieri, pentru a primi în front office scrisoarea de admitere sau de respingere la finanțare și, eventual, să facă contestație în termenul legal. De asemenea, în cazul celor admiși, termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021.

Iată ce prevede procedură, pintre altele:

6.1.(1) Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în planul de investiții, completarea tuturor câmpurilor, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiții, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de investiții sau respingerea acestuia;

(2) Aplicanții au obligația de a urmări adresa de email cu care s-au înregistrat în aplicația electronică cât și informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în front office, în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la emitent în 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral completate se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere.

6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.3 Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

  • datele de identificare ale solicitantului;
  • obiectul contestaţiei;
  • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  • dovezile pe care se întemeiază;
  • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5.

6.5 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

6.6. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin front office.

6.7 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit) respectând procentul pentru care a obținut punctaj, în maxim 20 zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

(2) Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021.

(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se încarcă dovada cofinanțării sau nu semnează acordul de finanţare în termenul prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere la finanțare, transmisă automat de către aplicație.

(4) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de stat.  

(5) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

(6) Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinantare).

(7) Pentru locațiile de implementare declarate în afara regiunii București-Ilfov pentru care procentul de co-finanțare a fost punctat diferit, rezilierea acordului de finanțare și recuperarea ajutorului de stat se face și în situația în care locația implementării și/sau echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate în Regiunea București-Ilfov în perioada de implementare/monitorizare a măsurii.

(8) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

(9) Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

a)         O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare/plată (Anexa 10), dar nu mai târziu de data de 30.06.2022;

b)        Perioada de 3 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 5 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

(10) În termen de maxim 12 luni  din momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a cererii de plată/rambursare (Anexa 10), a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc raportul de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

(11) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperat şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor prezentei proceduri.

(12)  Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, conform planului de investiții, la momentul  depunerii electronice a cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată (Anexa 10), se anexează facturile însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ /  dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

(13) În sensul prezentei măsuri se consideră că:

- valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

- beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea  denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

- beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj la cofinanțare.

(14) Realizarea achizitiilor se efectuează conform Ordinului MFE nr 1284 din 2016, sub sancțiunea  declarării ca neeligibile la finanțare disponibil la adresa https://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Ordin_MFE_1284.pdf

(15) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi  certificate prin vizita la faţa locului sau on-line a reprezentanţilor instituției bancare partenere. Reprezentanţii instituției de credit partenere vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(16) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la contractul de finanțare (Anexa 2), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;

(17) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunță la implementarea planului de investiții fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor și proiectelor derulate de minister/AIMMAIPE în următorii 3 ani.

6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată din partea AIMMAIPE și în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră.

(2) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de stat către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

(3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanțare (Anexa 2). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

6.10. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit notificarea privind acordul de principiu.

6.11. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementarea proiectului de investiții.

6.12 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

6.13. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.

6.14. (1) Decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de investiții, aferent cofinanțării este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj la momentul evaluării electronice, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită.

(2) Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.

(3) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:

- După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de plată însoțită de raportul de progres și documentele justificative aferente acestuia.

- AIMMAIPE efectuează verificarea cererii de plată, raportului de progres și a documentelor justificative și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, documentele se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică.

 - AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.

- Sumele primite de beneficiar în baza documentelor încărcate în aplicație de către AIMMAIPE nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

- În termen de maximum 10 zile lucrătoare  de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

- Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

- Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

(4)Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

- După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de rambursare, raportul de progres și documentele justificative aferente acestuia.

- AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, acestea se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

(4) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.

Consultă AICI procedura și anexele pentru Măsura 3.

Parallax

Vizualizari
14574
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
De ce
nu merge?
Regiunea Nord-Vest cred ca a avut cea mai mare cerere cu o depăsire de 11 ori a bugetului alocat și aprox. 4.000 de proiecte depuse. Abia apoi este Regiunea Bucuresti-Ilfov și Regiunea Centru cu o depășire de 8 ori a bugetului alocat. Chiar și în regiunile cu rate de absorție mici (NE și SV-Oltenia) s-a depășit de 5 ori bugetul alocat. Așteptăm cu interes datele oficiale.
Ziua de azi nu a fost o surpriză. Ca de obicei s-au depus cele mai multe poriecte (8015), mai multe decât în toată luna decembrie la un loc (5467).

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri