Claudiu Zamfir

Start-up Nation 2017: Domeniile in care antreprenorii vor putea obtine pana la 200.000 RON de la stat. Descarca lista Codurilor CAEN, modelul de plan de afaceri si schema de ajutor aippimm.ro

Imagine principala
Start-up Nation 2017: Domeniile in care antreprenorii vor putea obtine pana la 200.000 RON de la stat. Descarca lista Codurilor CAEN, modelul de plan de afaceri si schema de ajutor aippimm.ro
​Microintreprinderi si firme mici si mijlocii (IMM) dintr-o multitudine de domenii din productie, tehnologia informatiei (IT), afaceri creative, servicii si comert vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat de pana la 200.000 de lei, conform listei codurilor CAEN eligibile, publicate vineri de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. S-au mai publicat si moelul de plan de afaceri care va trebui depus a inscrierea in program, precum si shema de ajutor de minimis, care cuprinde cheltuielile eligibile, conditiile pe care trebuie sa le intruneasca firmele candidate, procedura de derulare a programului.

"Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start Up Nation modificate in urma aprobarii amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul schemei precum si modelul de plan de afaceri" - a anuntat  sursa citata.

Totusi, aceste documente trebuie sa fie aprobate printr-un ordin de ministru, insa mai este nevoie si ca Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta 10/2017, prin care se instituie programul Start-up Nation, sa fie promulgata de presedintele Iohannis si publicata in Monitorul Oficial.

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului Start-up Nation România se intinde pe 18 pagini si structureaza o multitudine de domenii de business in cele 4 sectoare economice care vor primi punctaje diferie in program: Productie (industrie prelucratoare), Industrii creative, Servicii, Comert.

La "Productie", care va avea cel mai mare punctaj pe domenii, a fost introdus si codul CAEN 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).


Coduri CAEN Start-up Nation by Claudiu on ScribdGrila de evaluare on-line a planurilor de afaceri:
Schema de ajutor de minimis exclude expres anumite domenii de la finantare.

NU beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

 • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20002:
031 - Pescuitul

032 - Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

c)  activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
ii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)

051 - Extracţia cărbunelui superior
052 - Extracţia cărbunelui inferior
061 -  Extracţia petrolului brut
062 -  Extracţia gazelor naturale
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0892 – Extracţia turbei
091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau  contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Cati bani sunt in joc

Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei. Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

Prin Program se va finanta implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
 
Alocaţie Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Prin implementarea programului în anul 2017, statul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Cine va putea lua acesti bani de la stat

Schema se va aplica pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare (inlcusiv in Bucuresti, Ilfov si mediul rural, pentru care insa va fi nevoie de o rectificare bugetara, asa cum au aratat anterior oficialii Guvernului, citati de Start-upCafe.ro ).

Vor putea beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online  următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • c)  este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • d)  au capital social integral privat;
 • e)  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • f)  sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • h)  sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • i)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
Alte conditii pot fi consultate in schea de minimis care poate fi descarcata de la finalul articolului.

Ce isi vor putea cumpara firmele cu banii de la stat

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 • c) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • d)  (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

 Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 • e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 • f) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • g) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • h) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • i) Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;
 • j) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a  8000 lei fără TVA;
 • k) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize1, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • l) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 • m) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • n) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Alte conditii pentru achizitii:

 • Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a acestora.

 • Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Termen pentru semnarea acordurilor de finantare

Firmele candidate se vor putea inscrie in program on-line, pe site-ul aippimm.ro, insa data deschiderii nu a fost anuntata exact, momentan. Finalul lunii mai sau inceputul lunii iunie este ultimul termen avansat de reprezentantii ministerului de resort.

Dupa procedurile de selectie, termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie 2017.

În maxim 1 an de la semnarea acordului, dar nu mai târziu de  29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului teritorial pentru IMM-uri, de care apartine firma.

Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere.

Sunt prevazute cele doua sisteme de plata: prin rambursarea cheltuielilor efectuate de antreprenori, respectiv prin cerere de plata.

Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora în cazul decontării prin rambursare sau prezentarea facturilor în cazul mecanismului decontării cererilor de plată.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de rambursare /decontare cereri de plată aferent planului de afaceri aprobat.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021 - mai arata Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in documentul publicat.

Resurse utile:


Citeste mai multe despre programul Start-up Nation Romania:

Start-up Nation: Antreprenori care vor fi exclusi de la cei max. 44.000 Euro de la stat. Noi conditii si restrictii. Vezi si grila de punctaj


Cealalta
fata a programului Start-up Nation: Antreprenorii vor depinde de pixul
rectificarii bugetare. PLUS Ce salariu iti vei putea da prin firma, cu
banii statului


Parallax

Vizualizari
16424
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
salarii salutSalariile raman deductibile 6 sau 12 luni?siexista vreo modalitate de a cere clarificari de la MMACA?
poza de profil
Articolul 7.9 - nu prea suna incurajator :( "În situaţia în care, pe perioada contractuală precum şi pe durata celor 3 ani de monitorizare, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program."Inteleg ca daca e sa nu mearga si NU vrei sa returnezi minimis-ul din banii proprii ca firma e falimentara atunci trebuie sa tii firma activa 3 ani incepand cu 2018...deci 2021...

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri