Claudiu Zamfir

Programul de digitalizare a IMM: Condițiile la accesarea granturilor PNRR de câte 20.000-100.000 EUR. Ghidul final, planul de afaceri, manualul de înscriere și alte documente

Fonduri-Vlad Ispas-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au acum la dispoziție Ghidul solicitantului cu toate condițiile de accesare a granturilor de câte 20.000-100.000 de euro din Programul pentru digitalizarea IMM, precum și modelul de plan de afaceri, manualul de înscriere la finanțare în sistemul electronic PNRR și alte documente necesare sesiunii programate să se deschidă pe 1 februarie 2023.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat AICI Ghidul solicitantului și alte documente necesare în Programul pentru digitalizarea IMM, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR este 01.02.2023, ora 10.00 - 31.03.2023, ora 24:00, conform calendarului estimativ.

Bugetul totalo al apelului de proiecte este de 347,5 milioane euro, echivalentul în lei (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022: 1 euro = 4.9189 lei), împărțită pe următoarele câmpuri de intervenție conform Anexei VII la Regulamentul (UE) 2021/241, respectiv:

 • 34,75 milioane EUR aferent componentei 012 Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale
 • 312,75 milioane EUR aferent componentei: 010 Digitalizarea IMM-urilor.

Alocarea bugetului pe regiuni de dezvoltare este următoarea:

alocare regiuni

Din acești bani se vor acorda IMM-urilor granturi astfel:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, de către beneficiari.

Programul de digitalizare a IMM: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) beneficiare ale granturilor de digitalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eliguibilitate, printre care:

 1. să fie înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Legea nr. 301/2011, și să aibă sediul social în România.
 2. calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021.
 4. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 5. au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 6. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 7. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate", așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
 9. nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
 11. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 12. nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 14. nu desfășoară comerț sexual;
 15. nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 16. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 17. nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 18. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
 • i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 • ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)  utilizează IoT;
 • vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • vii. utilizează CRM;
 • viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • ix. utilizează tehnologia de AI;
 • x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

Domenii CAEN interzise - sunt prevăzute și excepții pentru cei care nu au avut venituri pe codurile CAEN excluse

În cadrul programului de digitalizare a IMM-urilor non-IT  nu sunt eligibile următoarele domenii de activitate:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii,
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în anumite cazuri.
d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
f) ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
g) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021) în domeniile din următoarele clase CAEN:

 • i. 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • ii. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • iii. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • iv. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • v. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • vi. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • vii. 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Totuși, un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, mai puțin lit. g), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Și firmele care au autorizate coduri CAEN de IT excluse (cele de la lit. g) vor putea lua finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu o CONDIȚIE: să-și asume printr-o declarație că vor prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN de IT enumerate la lit. g., conform situațiilor financiare aferente anului 2021, în etapa de contractare a proiectului.

Programul de digitalizare a IMM - cheltuieli eligibile

Beneficiarii care vor fi selectaăți la finanțare vor putea face o serie întreagă de categorii de cheltuieli eligibile în proiecte, printre care:

 • a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
 • k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Cheltuielile prevăzute la lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență, definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Rederesare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de beneficiar.

 

Parallax

Vizualizari
33169
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri