Claudiu Zamfir

Măsura 2: Începe plata ajutoarelor pentru ultimele firme rămase în așteptare. Atenție la termenele și condițiile de implementare

Thumbnail

A început procedura de plată pentru ultimii beneficiari admiși la finanțare, în așteptare, la Măsura 2 de ajutoare de stat de câte 2.000-150.000 de euro, capital de lucru, a anunțat marți Ministerul Antreprenoriatului și Turismului într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Astfel, ar urma să se facă plăți pentru firmele situate în jos în lista RUE după numărul 17.000. Un număr de 2885 de firme figureazăca fiind admise în așteptare, dar unele dintre ele și-au restrâns între timp activitatea și au renunțat la angajați.

Sesiunea de înscrieri la Măsura 2 a avut loc în perioada 22-28 octombrie 2020.

„Am reușit să deblocăm situația celor aproximativ 3.000 de beneficiari care nu și-au primit sumele cuvenite, astfel încât, în cel mai scurt timp, să finalizăm toate plățile restante”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, care spune că plățile totale prin Măsura 2 se apropie de 1 miliard de euro.

 

Aplicanții sunt îndrumați să urmarească partea de front-office a aplicației informatice unde vor avea posibilitatea descărcarii contractelor, semnării acestora cu semnatură electronică și reîncărcării documentelor semnate împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în termen de maxim 20 de zile de la primire.

„Vreau să atrag atenția asupra acestui termen de 20 de zile de la primire și rog aplicanții să se încadreze în termenul procedural pentru a evita situația nedorită de respingere la finanțare din acest motiv”, a semnalat Constantin-Daniel Cadariu.

Pentru aplicaţiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru au fost în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care s-au adăugat de la bugetul de stat cei 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicațiilor eligibile a căror valoare excedează plafonul contractului de finanţare.

Pentru acest program de sprijin s-au înregistrat 22.226 cereri de finanţare, din care, până la data de 10 decembrie 2021, au fost plătite 13.836 de contracte.

Amintim că Măsura 2 - „Granturi pentru capital de lucru” are ca obiectiv acordarea de sprijin financiar întreprinderilor a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Atenție la termenul de 20 de zile și la raportul de progres

Tremenul de 20 de zile mențăionat de Cadariu este prevăzut la punctul 6.8 din Procedura de implementare a Măsurii 2.

„Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai târziu de data limita prevăzută in schema de ajutor/OUG nr 130/2020 , împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).

Aplicantii/solicitantii  care nu semneaza si nu transmit contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație.

De asemenea, aplicanții vor avea la dispoziție maximum 180 de zile din momentul plății grantului să efectueze cheltuielile și să depună raportul de progres.

Tot în procedură este menționată și obligația beneficiarilor cu proiecte cu grant peste 10.000 euro (48.395 de lei - la cursul folosit în Măsura 2) să publice două anunțuri/comunicate de presă în mass-media (online sau tipărite). Primul anunț/comunicat de presă - de începere a proiectului - se publică în mass-media după ce se primesc banii de la stat. Comunicatul de presă de finalizare a proiectului  - al doilea anunț obligatoriu - nu are neapărat un termen de publicare specificat. În practică, firmele (îndrumate de consultanți) l-au publicat pe site-urile media/ziare cu câteva zile înainte de încărcarea facturilor și a altor documente de plată și transmiterea raportului de progres, pentru a plăti comunicatul din grant.

Comunicatele de presă/anunțurile sunt cheltuială eligibilă din grant.

Prevederile procedurii Măsurii 2:

6.8 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai târziu de data limita prevăzută in schema de ajutor/OUG nr 130/2020 , împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit). Aplicantii/solicitantii  care nu semneaza si nu transmit contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație.

După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Aplicanții la măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.

(2) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare.  

(3) În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat. În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(3), solicitanții vor primi Decizie de respingere a finanțării cu recuperare a ajutorului de stat semnata electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație.

(4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1

(5)  Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi  verificate pe bază de eșantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE. Eșantionul se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a contractului de finanțare din partea AIMMAIPE și în contul deschis pentru proiect de beneficiar la instituția parteneră.

(2) Instituția de credit, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile, efectuează plățile în conturile bancare de proiect indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat. Toate plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect si nici plăti in numerar ale cheltuielilor eligibile.

6.10 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi  a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

6.12. Toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate sa realizeze cel puțin un Anunț/comunicat de presa privind începerea și finalizarea proiectului, vor aplica etichete autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect, vor aplica Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României si sigla Instrumentelor Structurale în România pe site-urile realizate prin proiect , iar bunurile achiziționate prin proiect vor purta obligatoriu etichete autocolante conform Manualului de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.

7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MEEMA /AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2) sau în legislația măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun MFE –MEEMA pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5.UIP MEEMA/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare. Menținerea locurilor de muncă existente la data înscrierii și după caz creșterea numărului de locuri de muncă  pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogare a bazelor de date a instituțiilor statului.

7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Masura „Granturi pentru capital de lucru”.

8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

8.1.  Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

8.2.1. MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției şi asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de stat se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.3. Furnizorul de ajutor și administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

8.4.2. Administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.

8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

8.7. (1) Administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat și administratorul măsurii timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.

(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către administratorul măsurii toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

(3) Administratorul măsurii va pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, la termenele stabilite de către acesta, orice informații cu privire la ajutoarele de stat acordate.

(4) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.

8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

8.10. Ajutorul de stat va fi recuperat integral și în situația în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de finanțare, se constată că beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în OUG nr. 130 / 2020 ghidul solicitantului, Indrumarului si/sau prezentei proceduri.

9. Confidenţialitate

9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii UIP MEEMA/AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

9.2. MEEMA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

10. Informare și Publicitate

10.1 Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.

10.2. Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.

10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.

Desarcă de AICI toată procedura de implementare a Măsurii 2

Parallax

Vizualizari
10075
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Marinel
Stoica
Buna ziua. Daca la momentul depunerii cererii (octombrie 2020) aplicantul avea 6 angajati si acum, la finantare are un numar de 5 angajati se mentine eligibilitatea pentru masura 2? Multumesc.
Claudiu
Zamfir
Buna ziua! Procedura prevede: 3.2. (3) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (...) e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice (Registru salariatilor din Revisal, asumat de reprezentantul legal) pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri ;
poza de profil
Marinel
Stoica
Daca am inteles bine, in momentul platii ajutorului financiar trebuie sa avem numarul de salariati din momentul aplicarii, chiar daca o perioada, de la aplicare pana la semnarea contractului, am avut mai putin cu un angajat? Multumesc pentru raspuns.
poza de profil
Marinel
Stoica
poza de profil
daniel
pahomi
salut.ce se mai aude la masura 1 reloaded?multumesc
Claudiu
Zamfir
Salut! Se face , ca sunt bani europeni, sunt alocati, interesul statului este sa aiba beneficiari multi, dar mai dureaza putin,ca s-au adunat toate acum, personalul la agentii e destul de mic, iar la M1 sunt dosare multe

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri