Claudiu Zamfir

Fonduri UE: S-au prelungit înscrierile la finanțările de max. 1,5 milioane Euro pentru investiții în magazin online, procesare și marketing de fructe și produse agricole

Thumbnail

S-a prelungit sesiunea de înscrieri la fondurile europene cu valori maxime de câte 600.000 euro - 1,5 milioane euro pentru antreprenorii din domeniul procesării produselor agricole și a fructelor, potrivit Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR).

 • La submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, cu un buget total de 182.777.722 Euro, termenul de înscrieri s-a prelungit până pe 7 februarie 2022, ora 16.00 (inițial, sesiunea a fost programată în perioada 14 octombrie 2021 - 14 ianuarie 2022).
 • La submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, cu un buget de 20.471.752 de Euro, termenul de depunere a proiectelor s-a prelungit până pe 14 februarie 2022, ora 16.00 (inițial, perioada de înscrieri era programată în 14 octombrie 2021 - 14 ianuarie 2022).

 

Fonduri UE procesare produse agricole 2021 - submăsura 4.2

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

-    pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici:

 • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

- pentru întreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise  în cadrul fișei;
 • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

-    pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;
 •  1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Practic, antreprenorii trebuie să contribuie și ei cu minimum 50-60% din valoarea investițiilor eligibile plus cheltuielile ne-eligibile plus TVA (deductibil).

Beneficiarii de grant care pentru cofinanțarea investiției vor accesa sprijinul prin intermediul creditelor de co-finanţare PNDR, vor fi selectați de către intermediarii financiari (bănci sau instituţii de credit selectate) în baza criteriilor economico-financiare cuprinse în condițiile de creditare proprii pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții finanțate.

Cine va putea lua fondurile UE: Condiții de eligibilitate

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată / întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Fonduri nerambursabile 2021: Cheltuieli eligibile la submăsura 4.2-PNDR

Banii europeni vor putea fi cheltuiți pentru o serie întreagă de investiții corporale și necorporale, cum ar fi:

 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare
 • Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 • Branşamente şi racorduri la utilități,
 • Sisteme de supraveghere video,
 • Laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;  
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing,  de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare.
 • Vor putea fi cumpărate, de exemplu, autocisterne, autoizoterme, rulote și autorulote alimentare.
 • Echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor,
 • Magazin fizic și magazin on-line, rulote alimentare, automate alimentare.
 •  Implementa unor sisteme de management a calităţii şi de siguranţă alimentară.
 • Tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software necesar.
 • Deschiderea unui site (pentru promovarea și comercializarea propriilor produse), designul etichetelor, creare de marcă înregistrată sau brand (în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro).
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Submăsura 4.2a - procesarea și marketingul produselor pomicole

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro şi mici:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși. 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

   
2. Întreprinderi mijlocii:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

 

3. Întreprinderi mari:
Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro.

Restul de 50% sau 60% din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile vor trebui asigurate de beneficiari. Totuși, antreprenorii vor putea să mai obțină 20 de puncte procentuale în intensitatea sprijinului pentru investiții colective.

Cine va lua fondurile UE pentru procesarea și marketingul fructelor

Fondurile nerambursabile pentru procesarea și marketingul produselor pomicole vor putea fi accesate de agenții economici cu orice fel de formă de organizare juridică, inclusiv: persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprindeir familiale (IF), societate cu răspundere limitată (SRL), cooperative agricole, societăți cooperative, grupurile și organizațiile de producători.

De asemenea, solicitanții vor îndeplini o serie de condiții suplimentare, printre care:

 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata în sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative). Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul).
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv.
 • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.
 • Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției. În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

Ce afaceri se vor finanța cu fondurile nerambursabile

Afacerile care se vor putea finanța cu fondurile nerabursabile se referă la procesarea și marketingul produselor pomicole prevăzute în Anexa I de la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) în scopul obținerii de produse Anexa I, dar și non-Anexa I, în multe cazuri. În principiu, este vorba în principu de procsarea și marketingul fructelor.

Afacerile de procesare pot cuprinde de exemplu producția de gemuri, sucuri naturale, vinuri de fructe, cidru, țuică și altele.

„Printre activitățile eligibile în cadrul submăsurii 4.2a se numără înființarea, extinderea şi modernizarea unităților ce colectează, condiționează și procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice” - a precizat Ministerul Agriculturii.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual). Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

Se finanțează astfel construcțiile destinate unei etape sau întregului flux tehnologic, cele destinate infrastructurii interne şi de utilităţi, sau cele pentru sistemele de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect.

Sunt, de asemenea, eligibile cheltuielile cu unităţile mobile de procesare și cele pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile ca și mijloace de transport autoizoterme, remorci și semiremorci izoterme cu sau fără agregate de frig sau de control al temperaturii, cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/ produsul finit rezultat din proiect, rulote și autorulote alimentare.

Dintre cheltuielile generate de investițiile eligibile în active necorporale amintim pe cele privind organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului, achiziţionarea de software.

Cheltuieli eligibile- submăsura 4.2a PNDR

Cu fondurie europene, vor putea fi efectuate o serie de cheltuieli eligibile, printre care:

- Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);

- Infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

-  Unităţi mobile de procesare.

 - Pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

- Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate: autoizoterme, remorci și semiremorci, cisterne, utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare, rulote și autorulote alimentare în scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte.

- Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

-Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile

- Cheltuieli cu activități de marketing (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare.

- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

- Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

- Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, cum ar fi: onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

- Cheltuielile de consultanță  - managementul proiectului.

- În cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Parallax

Vizualizari
18484
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri