Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Max. 350.000-1,5 milioane EUR pentru fermieri, să-și cumpere tractoare, combine și alte utilaje agricole. Ghidul propus la submăsura 4.1 PNDR

bani-euro-tractor-dreamstime

Fermierii români vor putea obține ajutoare cu valori maxime de câte 350.000-1,5 milioane EUR pe proiect, să-și achiziționeze tractoare, combine și alte utilaje și echipamente agricole, în cadrul unei noi linii de finanțare europeană care urmează să se lanseze în cadrul Programului Naționale de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Ministerul Agriculturii au lansat, miercuri, în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în Exploatații Agricole 2024.

Este o finanțare care urmează să se deschidă din fondurile europene rămase din vechiul PNDR 2014-2020.

Bugetul estimat este de 203,8 milioane de euro, potrivit calendarului emis anterior de Ministerul Agriculturii, dar suma exactă rămasă se va cunoaște la momenul lansării sesiunii.

Din acești bani, fermierii selectați la finanțare prin Submăsura 4.1 vor putea obține fonduri nerambursabile astfel:

 • I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dim. economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea ajutorului se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

 • a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare.
 • b) Investițiilor legate de agricultura ecologică.
 • c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.
 • d) Investițiilor colective (se aplică formelor asociative).

Calculator SO (standard output), AICI.

În termen de 10 zile calendaristice, poți trimite și tu propuneri sau observații privind ghidul propus, pe adresa de e-mail pndr@madr.ro .

După publicarea ghidului final, proiectele se or depune online, pe site-ul AFIR.

„Sesiunea, care urmează a fi lansată în perioada următoare, este dedicată Cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectorul vegetal. Sprijinul acordat prin acest pachet al componentei submăsurii va contribui la îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților  agricole și a creșterii calității produselor obținute, la restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale, precum și la încurajarea dezvoltării formelor asociative. (...) Vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr”, a precizat Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Descarcă de AICI proiectul de Ghid al solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole 2024.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor de finanțări europene PNDR 4.1

Proiectul de ghid propune o serie întreagă de condiții de eligibilitate a solicitanților, printr care:

1. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de:

 • minimum 8.000 SO;
 • iar în cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea Planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, tinerilor care s‐au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii Cererii de sprijin pentru aceasta submăsură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimensiunea minimă, la depunerea Cererii de finanțare, trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească 100 000 euro SO;

2. Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale și a celor mixte (pentru toate culturile vegetale, inclusiv pentru cele furajere aferente fermei zootehnice) prin achiziția de utilaje agricole;
 • Investiții necorporale legate de achizițiile simple: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, ca și componentă secundară a proiectului.

3. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

4. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico‐ economice. Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N‐2 și N‐3 (dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0).
 • Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care au înregistrat doar cheltuieli din exploatare, (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor, avize, cheltuieli administrative, întreținere cont bancar etc.) şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii de venituri din exploatare (în acest caz nu se consideră venituri din exploatare plățile APIA și lucrările efectuate în regie proprie).
 • Pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile exceptate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate /efectuarea cheltuielilor de exploatare și, în funcție de situație, orice alt document ce poate furniza informații suplimentare relevante. Pentru solicitanții de tip forme asociative a căror activitate agricolă a fost indirect afectată de calamități naturale, se vor atașa documente care demonstrează situația de calamitate la nivelul propriilor membri.
 • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.

5. Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției, în conformitate cu legislația în vigoare.

6. Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar‐veterinar și de siguranță alimentară. Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse la momentul contractării, dacă este cazul.

 7. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. Criteriul se consideră îndeplinit dacă în urma verificării situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, rezultă că profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

 8. În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD. Se verifică corelarea informațiilor din Cererea de finanțare cu cele din Avizul de conformitate. Totodată, se verifica dacă minimum 50% din terenurile agricole care fac obiectul proiectului se regăsesc în zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat‐ ITI.

Investitii eligibile din banii europeni

Conform proiectului de ghid al solicitantului, din banii obținuți prin Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, fermierii selectați la finanțare vor putea face o serie de investiții, cum ar fi:

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, etc). Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.

Parallax

Vizualizari
2850
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri