Claudiu Zamfir

Fondurile UE de max. 1 milion Euro pentru firme: Nouă modificare la schema Acțiunea 4.1.1-POC. Consultanții cer amânarea înscrierilor

Thumbnail

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat un nou ordin, miercuri, 16 martie 2022, prin care modifică din nou schema de ajutoare de stat în valoare totalp de 358 de milioane de euro, pentru firmele micro, mici și mijlocii, iar acum consultanții reuniți într-o asociație profesională cer amânarea înscrierilor la Acțunea 4.1.1-POC.

Prin noul ordin 305/2022, ministrul Dan Vîlceanu a mai modiciat o dată partea de cheltuieli eligibile din schema de ajutor de stat. Față de ordinul său de vinerea trecută, nr. 277/2022, ministrul a adăugat la cheltuielile eligbile „cheltuieli cu renovarea clădirilor (modernizare), montaj diferite echipamente de eficiență energetică, echipamente pentru surse regenerabile, furnizarea de servicii energetice”.

Prin această schemă firmele românești afectate de crza COVID-19 ar urma să aibă acces la fonduri UE de câte 50.000-1 milion de euro pe proiect.

Iată noua listă de tipuri de cheltuieli eligubile din schema de ajutor de stat, listă publicată miercuri, 16 martie 2022, în Monitorul Oficial:

6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:

— cheltuieli cu renovarea clădirilor (modernizare), montaj diferite echipamente de eficiență energetică, echipamente pentru surse regenerabile, furnizarea de servicii energetice;
— cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;
— cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului;
— cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
— cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
— active necorporale;
— mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială).  În conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, disponibilă AICI.

— cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului
— cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

 

 

 

Monitorul Oficial Partea I Nr. 259 by claus_44 on Scribd

Proiectul consolidat de ghid al solicitantului (din 18 februarie 2022) prevede următoarele cheltuieli:

Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului se vor încadra pe categorii astfel:

1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63 - cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare);

2. Cheltuieli pentru consultanţă  (14/45) - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
·    plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
·    plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului (14/49, 14/47). Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.
Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază
3.1. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) (15/54) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto - Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride).
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
3.2. Active necorporale (15/55) sau (22/76)– se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

4. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului  (8/16) - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.
ATENȚIE!
Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Consultanții AMCOR cer amânarea înscrierilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat oficial că vrea să deschidă înscrierile la Acțiunea 4.1.1-POC pe data de 21 martie 2022, timp de 5 zile, în portalul IMM Recover.

După toate aceste bâlbe ale MIPE, consultanții din domeniul fondurilor UE cer acum amânarea sesiunii cu 10 zile.

Iată mesajul Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR):

AMCOR, în calitate de asociație profesională care reprezintă în România interesele firmelor de  consultanță în management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, vă transmitem această adresă la  solicitarea membrilor Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR) pe care îi reprezentăm.
Solicităm amânarea cu 10 de zile a termenului de deschidere a platformei de aplicare, ținând cont că până la această dată potențialii solicitanți au fost bulversați de incoerența și neconcordanța informațiilor prezentate în documentele oficiale, respectiv GS publicat în nenumărate versiuni, începând cu August 2021 până în Februarie 2022, care au modificat atât condițiile de eligibilitate, cât și condițiile de departajare a proiectelor, dar și tipurile de cheltuieli eligibile menționate în Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID 19 - Investiții productive, publicată în Monitorul Oficial în 3 versiuni, ultima fiind pe data de 16.03.2022. Un alt argument în susținerea acestei propuneri ar fi acela că autoritățile le-au promis beneficiarilor un tutorial cu modul de încărcare pe platformă cu minimum 7 zile înaintea deschiderii liniei, promisiune care nu a fost respectată. În plus evaluatorii nu au fost încă selectați, ceea ce susține de asemenea amânarea termenului de lansare.

În vederea asigurării unei guvernări deschise, transparente, participative și responsabile față de potențialii solicitanți vă rugăm să tratați cu maximă seriozitate întreg procesul de accesare a fondurilor nerambursabile și asigurarea cadrului necesar pentru elaborarea unor planuri de afaceri fezabile întocmite în conformitate cu standardele europene pornind de la necesitățile reale ale mediului de afaceri.

Ținând cont de valoarea finanțării nerambursabile acordate în cadrul acestei linii de finanțare, precum și de criteriile tehnico-economice ce trebuie respectate, complexitatea planurilor de afaceri nu poate fi negată. Prin urmare, este necesară acordarea unei perioade suficiente pentru pregătirea proiectelor de investiții.

De asemenea, pe lângă solicitarea de prelungire a termenului cu 10 zile, solicităm corelarea cu schema, oferirea de instrucțiuni pentru solicitanți și oferirea de asigurări că platforma funcționează.

Membrii noștri ne-au semnalat și alte probleme existente în gestionarea informării cu privire la Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID 19 - Investiții productive pe care dorim să vi le aducem în atenție:
- pe data de 16 martie 2022 a fost publicată pe IMM Recover o știre nouă cu privire la măsura 4.1.1, în care se oferta contact de la Ministerului Investițiilor și Proiectelor europene, inclusiv Helpdesk, însă din zecile  de încercări ale membrilor noștri, nu au reușit să intre în contact telefonic, iar prin e-mail primirea unui răspuns durează foarte mult;
- reprezentanții ministerului nu au făcut dezbateri cu privire la modul de întocmire, evaluare și implementare a acestor proiecte;
- nu există până la acest moment procedura de evaluare și implementare, prin urmare proiectele depuse vor fi “în voia sorții”, urmând a fi elaborate acum și evaluate după proceduri publicate ulterior, consultanții fiind puși în postura de a ghici “intenția” finanțatorului;
- modificările apărute în Monitorul Oficial nu mai sunt comunicate nici pe site-ul MIPE și nici pe site-ul MAT;
- nu este publicat un Ghid final și nu există o informare certă cu privire la termenul de deschidere a sesiunii;
- nu există un buget corelat cu toate cheltuielile care se prevăd prin proiect;
- în lipsa unei informări corecte, din partea autorităților, considerăm că mulți consultanți vor fi puși în situația de a scrie proiecte care este posibil să fie considerate ulterior ca fiind neconforme sau neeligibile și vor fi considerați unicii responsabili în fața clienților lor deși această situație nu depinde numai de ei;
- considerăm că ar trebui să existe și o informare corectă și a asumare din partea autorităților.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele abordate mai sus.

MIPE: lansarea s-a stabilit pentru martie 2022

Miercuri, 16 martie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în consultare un proiect de ordonanță de urgență pentru desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca entitate publică care să asigure securitatea cibernetică și dezvoltarea de noi măsuri în cadrul sistemului informatic integrat - IMM RECOVER.

În motivarea acestei propuneri de OUG, MIPE spune subliniază că deschiderea apelului de proiecte la Acțiunea 4.1.1-POC săa stabilit pentru luna martie.

„Având în vedere faptul că data de inițierea a apelului de proiecte aferent măsurii  4.1.1. în cauză a fost stabilită pentru luna martie 2022 în contextul constrângerii existente în Comunicarea CE – cadru temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, iar acordarea ajutoarelor de stat trebuie realizată până la data de 30.06.2022, este necesară desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca entitate publică care să asigure securitatea cibernetică și dezvoltarea de noi măsuri în cadrul sistemului informatic integrat - IMM RECOVER, pentru măsura menționată anterior, implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acest context de interes public general constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată având în vedere riscul neacordării ajutoarelor de stat în valoare totală de 358 milioane euro până la data limită de aplicare a cadrului temporar, respectiv 30.06.2022, cu impact asupra absorbției sumelor alocate prin Programul Operațional Completivitate” - afirmă MIPE.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
7146
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri