Claudiu Zamfir

Start-Up Nation 2022: Finanțare de max. 200.000 lei pentru antreprenorii din România și Diaspora. Procedura și punctajul propuse după consultare

Thumbnail

Antreprenorii din România și românii din diaspora care vor să facă afaceri în țară vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat prin programul Start-Up Nation 2022, condițiile de finanțare și cheltuielile eligibile fiind propuse într-un nou proiect de procedură de implementare, emis vineri, 8 aprilie 2022, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în urma consultării publice.

Ca element de noutate față de proiectul de procedură precedent, apare finanțarea separată pentru românii din diaspora, care revin în România și fac aici investiții. În schimb, NU se finanțează investiții pentru mineri de criptomonede și nici pentru videochat.

De asmenea, vor fi excluși de la finanțare antreorenorii care au vândut în proporție de peste 49% firme calificate la finanțare în edițiile trecute ale programului Start-Up Nation.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021  de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora –  20.031.000 lei. Antreprenorii care vin din diaspora pot aplica doar cu firmă deschisă în România, pentru investiții pe teritoriul României, la fel ca aplicanții din România.

Ajutorul financiar maxim care va fi acordat unei firme este de 200.000 de lei, dacă își asumă crearea a minimum 2 noi locuri de muncă full time prin proiect. Aplicanții care își asumă crearea unui singur loc de muncă prin proiect vor putea primi maximum 100.000 de lei.

În ambele cazuri, firma beneficiară trebuie să pună și ea măcar 5% din investiția eligibilă, restul de 95% fiind ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei (sau 100.000, după caz). Antreprenorii vor putea obține și credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului, cu sprijinul băncilor partenere care vor fi selectate în program.

Înscrierile online ar urma să se facă pe portalul de granturi IMM folosit din anul 2020 odată cu ajutoarele de stat COVID. Mai întâi se deschid pre-înscrieri, în care aplicanții își vor face profil de utilizator cu parolă. Apoi, în faza a doua va avea loc înscrerea propriu-zisă în program, cu profilul atribuit. Înscrierea propriu-zisă ar urma să dureze 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a spus anterior că ediția a treia a Start-Up Nation va fi lansată cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie  și cel târziu în prima jumătate a lunii mai.

Modificările operate acum la proiectul de procedură SUN 3 vin în urma ședinței din 5 aprilie a Comitetului de monitorizare, unde au venit și preprezentanți ai antreprenorilor și ai consultanților pentru finanțări.

Următorii pași impuși de legislația ajutoarelor de minimis sunt avizele de complementaritate cu fondurile europene, aprobarea de către Guvern a memorandumului de încadrare în politicile fiscal-bugetare ale schemelor de ajutor, avizele Consiliului Interministerial de Ajutor de Stat și avizul Consiliului Concurenței.

Ulterior, procedura de implementare va fi aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Descarcă de AICI forma consolidată a proiectui de procedură Start-Up Nation 2022 și a grilei de punctaj.

Start-Up Nation 2022: Condiții de eligibilitate

Pentru a putea primi fnanțarea Start-Up Nation 2022, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligiblitate, printre care:

 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • Firma este înființată de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • Firma  nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • Solicitanții  nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • Beneficiarul creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare.
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN.
 • Firma este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Această condiție este valabilă și pentru antreprenorii care vin din Diaspora.
 • Aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora trebuie să îndeplinească toate aceste condiții plus dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii. Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la înscriere sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.

Interdicții de finanțare la Start-Up Nation 2022

O serie de firme vor fi excluse de la finanțarea Start-Up Nation:

 • Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;
 • Nu sunt eligibile societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;
 • NU se finanțează nici sistemele de minare/stocare pentru criptomonede.
 • De asemenea, NU se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
 • La fel ca în anii trecuți, nu se finanțează afacerile din agricultură și pescuit și nici cele legate de tutun, alcool, arme etc.

Start-Up Nation 2022: cheltuieli eligibile

Proiectul de procedură prevede o serie întreagă de cheltuieli eligibile, pe care le vor putea face antreprenorii cu banii de la stat:

- Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

- În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

- Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

- Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

- Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

- Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

- În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

- Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice.

- Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

- Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț.

 • Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;
 • Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

- Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică.

 • Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.  
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.
 • Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

- Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;    

- Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

- Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;  

- Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.

 • Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

- Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

În plus, la achiziții trebuie avut grijă și la o serie de restricții și condiționări:

 • Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR). 
 • În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.
 • În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
 • Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
 • Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Start-Up Nation, ediția a treia: grila de punctaj

Grila de puncta propusă de MAT în urma consultărilor publice favorizează firmele cu activități de producție și industrii creative, firmele care pun cofinanțare proprie mai mare de 15% din cheltuielile eligibile, antreprenorii debutanți și antreprenorii care au făcut cursuri antreprenoriale și IT, pecum și proiectele care cuprind investiții prietenoase cu mediul.

La ediția a treia a Start-Up Nation nu va mai conta foarte mult numprul de locuri de muncă noi, pentru ca antreprenorii să nu mai promită angajări pe care nu le pot susține, cum s-a întâmplat la ediția 2018 a programului. La punctaje egale, primul criteriu de departajare este domeniul de activitate.

Thumbnail

La punctaje egale va prevala

- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
- valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
- data şi ora înscrierii în program.

 

ProiectSUNavizatCCDIMM 08.04.2022 by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
41069
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Dulapul
Bebelusului
Foarte bun articolul...dar as dori sa vin cu urmatoarele completari care poate voi, cei de la Startup Cafe, le puteti adresa Ministerului:
1. Pachetul de digitalizare a sarit de la maxim 25 000 (in varianta depusa in dezbatere publica) la MINIM 25 000 (in varianta din 8.04.2022)????
2. Treaba aia cu listele separate pt Diaspora poate ar trebui putin detaliata (daca ma incadrez la Diaspora, mai pot "concura" si la Start Up Classic? Adica la Diaspora sunt 100 locuri, pe cand la Clasic sunt 2500. Pai mai bine tac si nu zic nimic de intoarecere din Diaspora si atunci am sanse mai mari, nu?)
3. Creditul punte este bagat pe gat fortat sau numai eu inteleg asta din Procedura? Ce s-a intamplat cu cererea de plata? Daca eu am reusit sa conving furnizorul sa imi accepte cererea de plata, de ce ar trebui sa mai trec si pe la banca sa mai las si acolo niste banuti? Sau poate am 40 000 Euro de care ma pot dispensa si vreau sa platesc din banii mei? Plus ca nu s-a mentionat nimic de aceste institutii partenere (in trecut erau BT, BCR si banca statului degeaba aka CEC).
Poate totusi voi, cei de la Start Up Cafe, puteti sa va puneti si sa le puneti aceste intrebari celor care au "gandit"acest ghid (deoarece sunt convins ca a fost mult brain storming in spatele lui si multe ore de munca).
poza de profil
Crinel
Jurj
Criterii aferente debutului în afaceri.
Daca am infiinat un PFA gricol in acelasi an, cu 2-3 luni mai devreme se considera ca sunat sau nu debutant?
poza de profil
George
Ione
Oare de ce nu se finanteaza si serviciile de datacenter/cloud? Sau astea sunt considerate utilitati?
poza de profil
D
Marian
Am parcurs procedura de implementare, insa articolul face o treaba mai buna in a evidentia punctele importante.
Concluziile mele: dupa atata timp in care nu s-a intamplat nimic, si am asteptat cu sufletul la gura un program startup nation fresh, bine gandit si care chiar sa ajute startupurile, am ramas complet dezamagit de conditii.
Schimbari bune:
1.Lipsa criteriului cu numarul cat mai mare de angajati - in trecut startupurile au fost complet date afara de companii mari prin schema cu mutatul angajatilor, practic pentru anii anteriori programul ar trebui redenumit retroactiv in orice altceva pentru ca e jignitor sa contina cuvantul startup in nume.
2. Punctaj pentru aport propriu, un plus din punctul meu de vedere. Pentru a garanta ca vei da tot posibilul sa nu ajungi la faliment merita sa ai si putin skin in the game.
In rest, punctele negative anuleaza orice speranta:
1. Maxim 60.000 lei pentru salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii mi se pare revoltator. Abia iti ajung sa tii un salariat 1 an (jumatate din salarii ajung oricum inapoi la stat), nu mai zic de al doilea angajat (ajungi sa dai mai mult pe cei 2 angajati inapoi statului in taxe decat ai voie sa aloci pentru salariile lor...), apoi chirie, utilitati (tot mai scumpe), care ocupa un procent mare din cheltuieli si sunt o povara pe un startup. Conditia asta a dat in cap chiar startupurilor pe care programul pretinde ca vrea sa le ajute.
2. Suma maxima a ramas la anticul prag de 40.000 euro, doar ajustata la inflatie, suma de acum 5 ani este mult prea mica. Daca mai vorbim de ce poti face cu acesti bani, din nou, majoritatea startupurilor vor ramane dezamagite. Pe scurt, 40.000 sunt combinatia perfecta dintre a primi ceva sa iti dea un avant nerealist in primele 3 luni, si a te chinui apoi ca pestele pe uscat dupa, si in final faliment.
3. Se tot vorbeste de promovarea si incurajarea IT-ului, si a solutiilor create in Romania, dar programul asta incurajeaza fix opusul. Cand vad "pachetul de digitalizare" apoi citesc mai departe "site de prezentare" nu imi pot imagina decat ca cei care au gandit acele masuri traiesc cu 20 de ani in urma. Site de prezentare? De asta aveai nevoie acum 10-20 de ani, acum ca sa fii competitiv ai nevoie de o aplicatie (si nu doar de prezentare), de un software complex, sisteme inteligente, AI, cloud etc. Dar ca sa poti implementa macar un proof of concept pentru asa ceva ai nevoie de programatori. Unul singur care sa poata schita ceva competitiv ar manca tot bugetul de 40.000euro in 8-12 luni. Dar stai, maxim pentru salarii.. 12.000 euro.. Nu mai zic de cloud. Nu pot intelege logica de a exclude de la finantare hostingul/cloudul, cand suntem in anul 2022 si fara online nu supravietuiesti, iar online inseamna cloud. Astea sunt cele mai mari costuri, nu siteul de prezentare. Site de prezentare iti faci singur cu un template de 50$ in ziua de azi. Cloudul in schimb e foarte necesar si nu ti-l poti face singur (sau poti dar cu buget care depaseste de 2-3 ori finantarea). Concluzia, doar bete in roate pentru oricine vrea sa inoveze cu o componenta de IT.
4. Punctajul pentru minim 60% investitii in echipamente, din nou foarte nerealist. Pentru agentii de orice gel, companii cu produse IT sau startupuri care doresc sa inoveze cu o componenta de IT, in afara de cateva laptopuri pur si simplu nu ai in ce echipamente sa investesti. Si in niciun caz echipamente care sa fie mult mai necesare decat capitalul de lucru. O sa vedem iarasi cazuri de bani aruncati pe tablete si imprimante care stau nefolosite in timp ce pe partea operationala e nevoie acuta de bani.
In final, numai bete in roate. Invatam sa ne descurcam singuri, decat sa ne legam la cap suportand toate conditiile, in schimbul unor bani practic inutilizabili in vreun scop cu adevarat util.
poza de profil
Vasile
Catalin
Aveti idee daca la punctul G sunt punctat, in cazul in care am o companie fara activitate? Compania e deschisa in 2019 deci nu pot aplica cu aceasi companie.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri