Claudiu Zamfir

Schema HoReCa2: Ministerul propune buget majorat la 750 milioane EUR și altă formulă de calcul pentru ajutoare

Thumbnail

Statul ar urma să acorde restaurantelor, hotelurilor, organizatorilor de spectacole, agențiilor de turism și altor firme afectate de scumpiri noi ajutoare, dintr-un buget de până la 750 de milioane de euro, prin Schema HoReCa2, conform unui proiect de ordonanță de urgență lansat miercuri de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Pe scurt, proiectul de OUG vine cu o serie de modificări față de schema HoReCa 2 propusă tot de MAT acum două săptămâni: bugetul promis crește de la 550 de milioane de euro la 750 de milioane de euro, se schimbă și formula de calcul pentru ajutoare și se mai lungește puțin și lista de coduri CAEN eligibile.  

Noile ajutoare promise de minister ar urma să combată „efectele negative care influenţează situaţia economică”, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor economice aplicate Federației Ruse.

Cei de la MAT spun că s-au înregistrat „creșteri ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021, si la gaze cu 23,2% raportat la aceeasi perioadă”.

În urma unei ședințe de consultări cu patronate din HoReCa și Turism, MAT a făcut acum un proiect de ordonanță de urgență privind instituirea schemei HoReCa2. Proiectul necesită aprobarea de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial.

„Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari” - se arată în propunerea de ordonanță de urgență a MAT. Banii ar urma să fie asigurați din bugetul de stat, dar momentan bugetul rectificat în august 2022 nu prevede decât credite de angajament de 50 de milioane de lei pentru HoReCa2. 

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, toți aplicanții vor primi bani, proporțional cu sumele cerute, chiar dacă mai puțin decât au solicitat.

Schema se derulează de la data intrării în vigoare a viitoarei ordonanțe de urgență până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație. Cadrul Temporar Ucraina al Uniunii Europene este programat să se încheie la finalul anului 2022, dar, teoretic, se mai poate prelungi, în funcție de evoluția situației, așa cum a fost și în cazul Cadrului Temporar COVID-19.

Înscrierile se vor face electronic, prin portalul de granturi IMM Recover.

Schema HoReCa2 - Valoarea ajutoarelor propuse

Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, astfel:

 • Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe întreprindere și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.
 • Pilonul 2 – compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe întreprindere și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.  

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni. Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe întreprindere.

Formula de calcul modificată - schema HoReCa2 (proiect)

În proiectul de OUG, Ministerul Antyreprenoriatului și Turismului, la cererea patronatelor, a modificat formula de calcul pentru Pilonul 1, astfel încât ajutorul să nu se mai raporteze la anul 2021. De asemenea, calculul ține cont de activitatea firmei pe codul CAEN eligibil.

Noile formule de calcul propuse prin proiectul de OUG:

      A) Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
    a) un raport de expertiză contabilă, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022;
b) o estimare a reprezentantului legal al societății aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;
    c) valoarea costurilor lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a costurilor cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.

Aplicația va calcula diferența dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și totalul costurilor cu energia electrică și/sau gazul (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și va aplica un procent de 25% la această diferență, rezultând valoarea denumită în continuare VSP1 (Valoare Solicitată Pilon 1).

B) Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
    a) În vederea calculului prețului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, aplicantul va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.
    b) În vederea identificării prețului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferent consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și va edita valoarile lunare în câmpul existent în sistemul informatic;
Aplicația informatică va calcula, pentru fiecare tip de cheltuială energie electrică sau gaz creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată ca diferență dintre prețul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) și 200% din prețul mediu unitar (P ref);
    c) În vederea calcului costului eligibil, în conformitate cu facturile lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a consumului cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numărul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuială în parte, iar aplicația va calcula 30% din produsul numărului de kilowati consumați în perioada eligibilă și creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată, după următoarea formulă simplificată:

i) CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)
ii) P (S) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă
iii) P (ref) -  prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință
iv) q (t) - numărul de unități de gaze naturale și/sau energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă
v) S – luna Septembrie 2022 din perioada eligibilă

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

Se calculează automat de către aplicația informatică totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VSP1+VSP2, denumit în continuare VTS (Valoare Totală Solicitată);

Se calculează automat, de către aplicația informatică, prorata per aplicant, ca procent al Valoarii Totale Solicitată (VTS) din bugetul solicitat aferent tuturor aplicanților declarați admiși la finanțare în urma etapei de preverificare;

Calendar propus pentru Schema HoReCa2

Schema ar urma să se implementeze astfel:

 • 12 luni pentru etapele de înscriere, preverificare automată, contractare, verificare administrativă și de eligibilitate post-contractare, dar nu mai târziu de termenele maxime impuse de Cadrul Temporar Ucraina;
 • 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de până la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, echivalent în lei, perioade de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor. În cazul în care termenele, condițiile și plafoanele prevăzute în Cadrul Temporar Ucraina vor suferi modificări ulterioare aprobării prezentei scheme, acestea se vor aplica de drept și prezentei scheme de ajutor de stat.

Beneficiari eligibili la Schema HoreCa2

Beneficiarii de ajutor de stat prin Schema HoReCa 2 vor fi structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Aceste afaceri trebuie să fie deținute de sau organizate ca întreprinderi înființate în baza:

 • Legii societăților nr. 31/1990,
 • Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată,
 • sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SRL-D).

Alte condiții:

 • Beneficiarii sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul/codurile CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este / sunt eligibil/eligibile în cadrul Schemei și autorizat/ autorizate la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Aplicanții au obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022, în termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.
 • Beneficiarii își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de pînă la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și cel puțin 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

Lista codurilor CAEN eligibile în proiectul de ordonanță de urgență HoReCa2:

 •  întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie,  conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate  de organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2 8230 și 9329,
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990,  
 • întreprinderi care desfășoară activități de interpretare și creație artistică conform codurilor CAEN 9001, 9002, 9003, 9004.

Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei scheme, respectiv anii 2021 și 2022, iar în acest sens aplicația informatică va verifica  automat istoricul privind autorizarea codurilor CAEN. În situația în care informațiile nu sunt concludente, vor fi solicitate clarificări.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor:

 • licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism,
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare,
 • autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică,
 • autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile,
 • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente,
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru.

Descarcă de AICI proiectul de OUG privind schema HoReCa2.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de schemă de ajutor de stat se trimit la MAT în termen de 10 zile, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro

Parallax

Vizualizari
14213
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri