LISTE Domeniile in care PFA, SRL si alte mici afaceri vor putea lua fonduri europene de pana la 200.000 Euro in toata tara: De la pensiuni si service-uri auto la cabinete medicale si software, la sate

de Claudiu Zamfir 29 martie 2017
​Si in anul 2017, antreprenorii romani vor putea obtine fonduri eropene de pana la 200.000 de euro pentru mici afaceri intr-o serie intreaga de domenii, potrivit proiectelor de ghiduri ale solicitantului, cu anexe, pentru submasurile 6.4 si 6.2 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, destinate investitiilor in mediul rural din toata tara. Listele cuprind si anul acesta coduri CAEN din cele mai variate, de la pensiuni si service-uri auto la cabinete medicale si productie de software.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat miercuri propunerile de ghiduri ale solicitantului si anexele cu domeniile de activitate ale micilor afaceri care vor fi incluse si anul acesta la finantarile de pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro din submasurile 6.2 si 6.4 ale Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Cele doua linii de finantare, mult-asteptate de antreprenori in fiecare an, ofera bani europeni pentru investitii in activitati non-agricole la sate, in toete regiunile de dezvolare ale tarii, inclusiv in judetul Ilfov.

Cele doua submasuri au si scopul de a diversifica activitatea de business in mediul rural, iar domeniile de diversificare acoperite sunt:
 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
 • Furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
 La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi microînrerinderi si întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați).

Ca forma juridică, vor fi eligibile o serie intreaga de firme private 100%, printre care:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

De asemenea, firmele trebuie sa aibă sediul social si activiatea în spațiul rural din toate regiunile de dezvoltare.

Perioada aferentă consultării publice pentru aceste ghiduri ale solicitantului cu anexe este de 10 zile. Cei interesați pot deja transmite propunerile de modificare sau completare pe adresa de e-mail consultare@afir.info .

După această perioadă de consultare publică, statul va publica un ghid final, în luna aprilie, potrivit calendarului anuntat anterior de AFIR.

În ghid se va specifica și perioada în care antreprenorii vor putea depune pe site-ul AFIR (afir.info) sau la sediile agenției planurile de afaceri și alte documente necesare pentru a cere finanțarea europeană.

Cele două linii de finanțare se prezintă, potrivit proiectelor de ghiduri, astfel:

Submăsura 6.2 - pana la 70.000 de euro, fonduri europene

Sprijinul public nerambursabil in Submăsura "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale":
 • 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
 • 50.000 de euro/ proiect pentru restul activităților eligibile.

Avantajul aici este că nu este nevoie de contribuție proprie a antreprenorului la finanțarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Atenție! Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

La această linie de finanțare, solicitanții vor fi fie start-upuri, fie firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care cer finanțarea.

Cheltuieli eligibile la submăsura 6.2:
 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare, vor fi  eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziţionarea de teren NU poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Prin urmare, suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. NU se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se va constata că suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

Lista codurilor CAEN acceptate în submasura 6.2 PNDR:

Lista Coduri CAEN 6 2 by Claudiu on ScribdLista codurilor CAEN acceptate numai pt dotarea cladiilor, în submasura 6.2 PNDR:

Lista Coduri CAEN Dotari 6 2 by Claudiu on Scribd


Submăsura 6.4 - Până la 200.000 euro nerambursabili

In Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"-  sprijinul public nerambursabil este mai mare, ajungând la 200.000 de euro, însă antreprenorii trebuie sp contribuie și ei la investitiția din proiect. Firmele care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost vor putea obține maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:
 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism; precum si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
 • 70% pentru celelalte afaceri eligibile.

Restul de necesar de finanțare trebuie pus de antreprenori.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Spre deosebire de cealaltă linie de finanțare, la Submăsura 6.4 pot fi finanțate și planuri de afaceri pentru dezvoltarea activităților non-agricole existente.

Costuri eligibile specifice:

a) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor vor putea fi considerate acoperite doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)    dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b)    sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
c)    sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d)    sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
e)    sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
 • Ambulanță umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
 • Mașină de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect.
 • în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Lista Codurilor CAEN acceptate in submasura 6.4 PNDR:

Lista Coduri CAEN 6 4 by Claudiu on Scribd
Lista Codurilor CAEN acceptate numai pentru finantarea dotarilor:

Lista Coduri CAEN 6 4 Dotare by Claudiu on ScribdResurse:

76790 vizualizari
adauga comentariu 0 comentarii