Claudiu Zamfir

Amenzi dublate pentru cei care se abat de la norme in constructii: constructori, proiectanti, investitori, proprietari, administratori. Descarca noua lege

Imagine principala
Amenzi dublate pentru cei care se abat de la norme in constructii: constructori, proiectanti, investitori, proprietari, administratori. Descarca noua lege
Firmele si persoanele fizice care efectueaza lucrari de constructie si amenajari de cladiri, precum si cele care comanda si beneficiaza de astfel de servicii risca, incapend cu 24 august 2016, amenzi de doua ori mai mari decat in prezent, pentru anumite abateri de la normele de calitate in domeniu, potrivit unei noi legi.

Luni, 25 iulie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea 163/2016, de modificare a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, prin care se dubleaza unele amenzi pentru constructori, verificatori de lucrari si investitori in constructii, asa cum sunt deficiti de legea veche.

Constructorii intra sub incidenta legii si ca firme, si ca persoane fizice. Si proiectantii, investitorii, proprietarii, administratorii de cladiri si verificatorii de lucrari risca amenzi.

Potrivit legii din 1995, investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente.

Verificatorii de proiecte sunt specialisti atestati care efectueaza verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, pe domenii si subdomenii.  

Noua lege, publicata luni in Monitorul Oficial, prevede dublarea unor amenzi pentr diferite fapte savarsite de diferiti actori implicati in constructie.

Noile amenzi sunt urmatoarele:

20.000 lei - 40.000 lei pentru:

 • a) executarea unei constructii noi, a unei interventii la o constructie existenta, precum si desfiintarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia.
 • b) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale si care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile;
 • c) incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare la data contractarii proiectarii si, respectiv, a executiei lucrarilor;
 • d) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
 • e) receptionarea constructiei de catre investitor cu incalcarea prevederilor legale;
 • f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile. Odata cu constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii, proiectantul are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie;
 • g) insusirea de catre specialisti verificatori de proiecte atestati a proiectelor incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
 • h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respecta prevederile reglementarilor tehnice in vigoare la data contractarii acestora, precum si stabilirea unor solutii care conduc la incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
 • i) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control si/sau de autoritatile competente, conform prevederilor legale;
 • j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. f) si art. 27 lit. g) din Legea 10/1995 si Legea 163/2016. Acestea prevad obligatii pentru investor si pentru proprietar. 
"art. 22. Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: (...) f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie". 

 Art. 22, g) Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: darea in folosinta a constructiei dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, preluarea acesteia si obtinerea autorizatiilor potrivit legii".

10.000 lei la 20.000 lei pentru:

 • a) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
 • b) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de management al calitatii, precum si realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
 • c) depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati si/sau neindeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit reglementarilor in vigoare;
 • d) neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile elaborate in aplicarea prezentei legi, privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale in etapele de realizare a constructiilor, de exploatare si interventii la constructiile existente si in etapa de postutilizare a acestora de catre factorii implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia;
 • e) nepredarea cartii constructiei de catre investitor proprietarului, respectiv documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, la receptia finala a lucrarilor de constructii;
 • f) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate;
 • g) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
 • h) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si neexecutarea, in conditiile legii, a lucrarilor de reparatii si consolidari;
 • i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
 • j) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite, in conditiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor ori neconcordantelor aparute in timpul executiei constructiilor, respectiv a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
 • k) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. h) si art. 28 lit. a) si c) in cele doua legi. Aici sunt obligatii pentru investitori si pentru proprietari.
"Art. 22. Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:  h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi".

Art. 28, a) si c) "Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei; si c)  efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale". 

3.000 lei - 10.000 lei pentru:

 • a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
 • b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
 • c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
 • d) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare;
 • e) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, ca urmare a convocarii facute de executant;
 • f) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
 • g) nesesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;
 • h) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control;
 • i) refuzul expertilor tehnici atestati de participare la evaluarea starii tehnice a unor constructii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
 • j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. e): "Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor".

Aceste prevederi vor intra in vigoare de la 24 august 2016.

De asemenea, noua lege 63/2016 adauga la sistemul calitatii in constructii inca 3 componente fata de cele existente. Astfel, sistemul calitatii in constructii va cuprinde in total:

a) activitatea de reglementare in constructii;

b) certificarea performantei si a conformitatii produselor pentru constructii;

c) agrementul tehnic in constructii;

d) verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor;

e) verificarea calitatii lucrarilor executate, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si auditul energetic al cladirilor;

f) managementul calitatii in constructii;

g) acreditarea si/sau autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii;
 h) activitatea metrologica in constructii;

i) receptia constructiilor;

j) urmarirea comportarii in exploatare si interventii la constructiile existente, precum si postutilizarea constructiilor;

k) exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii;

l) atestarea tehnico-profesionala si autorizarea specialistilor care desfasoara activitate in constructii.

m) certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici care presteaza servicii de proiectare si/ sau consultanta in constructii;

n) certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici care executa lucrari de constructii;

o) perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor.


Aceste ultime 3 elemente ale sistemului calitatii in constructii vor intra in vigoare dupa 18 luni de la data publicarii legii in Monitorul Oficial, adica din ianuarie 2018.

Resurse utile:

Descarca de AICI noua Lege 163/2016
Parallax

Vizualizari
15995
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Autoritatile locale... Se vor supune acestor reguli? Deocamdata, multe proiecte sunt facute dupa ureche, fara avize, autorizatii...etc

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri