Claudiu Zamfir

Fonduri europene de maximum 70.000 Euro sau 200.000 Euro pentru PFA, SRL si alte mici afaceri in Delta Dunarii. De la pensiuni si artizanat pana la IT si cabinete medicale. Descarca propunerile de ghiduri ale solicitantului

Imagine principala
Fonduri europene de maximum 70.000 Euro sau 200.000 Euro pentru PFA, SRL si alte mici afaceri in Delta Dunarii. De la pensiuni si artizanat pana la IT si cabinete medicale. Descarca propunerile de ghiduri ale solicitantului
​Persoanele fizice autorizate (PFA), societățile cu răspundere limitată (SRL) și alte tipuri de firme vor putea lua fonduri europene de pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru mici afaceri in zona Deltei Dunarii, potrivit proiectelor ghidurilor solicitantului lansate in dezbatere publica, pentru Submasurile 6.2 si 6.4 din cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Fondurile sunt destinate diverselor afaceri non-agricole în mediul rural, de la pensiuni turistice și artizanat până la tehnologia informației (IT).

Mult-asteptați de antreprenorii romani, banii europeni din submasurile 6.2 si 6.4 - afaceri neagricole in mediul rural, din cadrul PNDR, au si o varianta pentru investiții teritoriale integrate in zona Deltei Dunarii. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), din subordinea Miniserului Agriculturii, a scos în dezbatere publică proiectele ghidurilor solicitantului pentru submasurile 6.2 si 6.4 ITI Delta Dunarii.

La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi microînrerinderi si întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați).

Ca forma juridică, vor fi eligibile o serie intreaga de firme private 100%, printre care:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

De asemenea, firmele trebuie sa aibă sediul social si activiatea în spațiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării (localitățile sunt enumerate in proiectele de ghiduri).

Finantarile urmaresc diversificarea afacerilor. Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurilor sunt:

 • activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea stuf si papură în scop tradițional, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4;
 • activități turistice (ex: servicii turistice și agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare/ reparații ambarcațiuni, mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

Listele cu codurile CAEN eligibile vor fi publicate ca anexe la ghidurile solicitanului, după ce vor fi stabilite variantele finale.

Solicitantii vor putea depune cererile de finanțare si planurile de afaceri on-line, pe site-ul afir.info, din momentul deschiderii oficiale a apelului de proiecte, care va fi anunțată de AFIR după stabilirea formei finale a ghidurilor solicitantului.

Detaliind, cele două linii de finanțare se prezintă astfel, conform proiectelor de ghid al solicitantului lansate in dezbatere publică:

Submăsura 6.2 - pana la 70.000 de euro, fonduri europene

Sprijinul public nerambursabil in Submăsura "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" ITI Delta Dunării
 • 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
 • 50.000 de euro/ proiect pentru restul activităților eligibile.

Avantajul aici este că nu este nevoie de contribuție proprie a antreprenorului la finanțarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Atenție! Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

La această linie de finanțare, solicitanții vor fi fie start-upuri, fie firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care cer finanțarea.

Cheltuieli eligibile la submăsura 6.2:
 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare, vor fi  eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziţionarea de teren NU poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Prin urmare, suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. NU se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se va constata că suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

Submăsura 6.4 - Până la 200.000 euro nerambursabili

In Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"- ITI Delta Dunării, sprijinul public nerambursabil este mai mare, ajungând la 200.000 de euro, însă antreprenorii trebuie sp contribuie și ei la investitiția din proiect. Firmele care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost vor putea obține maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:
 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism; precum si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
 • 70% pentru celelalte afaceri eligibile.

Restul de necesar de finanțare trebuie pus de antreprenori.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Spre deosebire de cealaltă linie de finanțare, la Submăsura 6.4 pot fi finanțate și planuri de afaceri pentru dezvoltarea activităților non-agricole existente.

Costuri eligibile specifice:

a) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor vor putea fi considerate acoperite doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)    dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b)    sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
c)    sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d)    sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
e)    sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
 • Ambulanță umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
 • Mașină de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect.
 • în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Resurse utile:

Descarca de AICI propunerea de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.2 ITI Delta Dunarii

Descarca de AICI propunerea de Ghid al solicitantului pentru submasura 6.4 ITI Delta Dunarii


NOTA: Institutia responsabila pentru programul descris in acest articol de presa este Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Redactia
StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda
consultanta in domeniu. 

Parallax

Vizualizari
204
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri