Claudiu Zamfir

Fonduri UE: Ce cheltuieli pot fi facute din bani europeni 2014-2020

Imagine principala
Fonduri UE: Ce cheltuieli pot fi facute din bani europeni 2014-2020
​Guvernul a publicat in Monitorul Oficial conditiile de baza pentru
care vor fi considerate eligibile la decontare din fonduri europene
cheltuielile efectuate in proiectele derulate de firme si alti
beneficiari prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020.documente


(11 Iun 2015)
DOC,
53KB

Publicata joi,
Hotărârea nr. 399/2015 (privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014-2020) prevede urmatoarele conditii cumulative, cu caracter
general, de eligibilitate pentru cheltuieli:

1. să fie angajată de
către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1
ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi
31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul
tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;

2.
să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile
legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori
de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de
plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi
realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată
fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131
alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

3. să fie în conformitate cu prevederile programului;

4.
să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare,
încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi
beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art.
125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

7.
să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea
prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Atentie, insa, la completarile aferente diverselor scheme si variante folosite:

Cheltuielile
realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic
sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a
cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent
dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar (În
conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013).

În cazul operaţiunilor aflate sub incidenţa ajutorului
de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene, prevederile hotararii se completează cu
normele ajutorului de stat aplicabile.

În cazul cheltuielilor
aferente instrumentelor financiare, aceste norme se completează cu
normele specifice instrumentelor financiare.

În cazul cheltuielilor
aferente instrumentului strategie de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii, prevederile alin. (1) se completează cu
prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile
efectuate în cadrul unui proiect major pot fi incluse într-o aplicaţie
de plată potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013. În cazul în care, în aplicarea art. 102 din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013, Comisia Europeană refuză să contribuie integral
sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile rambursate
beneficiarilor până la data aducerii la cunoştinţă a deciziei vor fi
recuperate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar declaraţia de
cheltuieli transmisă Comisiei Europene după adoptarea acestei decizii
este rectificată corespunzător.

Procedura prevede si exceptii:

Contribuţia
în natură este considerată eligibilă, in conformitate cu prevederile de
mai sus, dacă îndeplineşte prevederile art. 69 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi următoarele condiţii
specifice: obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau
construit din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice;
imobilele definite conform prevederilor legale în vigoare trebuie să
fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea
operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul
invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare
la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.

Amortizarea
este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi
aplicabile (de mai sus) şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile efectuate în cadrul
operaţiunilor sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin.
(2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Cheltuielile din cadrul
schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu
prevederile art. 131 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile
realizate în cadrul proiectelor majore, aşa cum sunt definite la art.
100 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care s-a transmis o
notificare către Comisia Europeană, cu respectarea prevederi lor art.
102 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sau s-a stabilit
admisibilitatea de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor
art. 1 alin. (4) lit. c), dar care nu au fost aprobate corespunzător
prevederilor art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt
eligibile în conformitate cu prevederile art. 65 din acelaşi regulament,
dar numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de
rambursare de către beneficiari.

Eligibilitatea achizitiei de imobile

Costul
achiziţiei de teren, cu sau fără construcţii, este eligibil în limita a
10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor
utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri,
din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit art. 69
alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Procentul de
eligibilitate poate fi mai mare, în cazuri excepţionale şi justificate,
numai pentru operaţiunile privind conservarea mediului, iar condiţiile
specifice fiecărei situaţii şi limitele acestora vor fi stabilite prin
ghidurile solicitantului şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu prevederile contractului /deciziei/ordinului de finanţare;

b) achiziţia este făcută de către sau în numele unei instituţii publice;

c)
terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, cu respectarea
clauzelor/condiţiilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare şi pe
perioada stabilită.
În cazul în care se achiziţionează o clădire în
vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul
atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul
achiziţiei terenului, dacă respectă conditiile de mai sus.

Costul de
achiziţie al imobilelor deja construite este eligibil dacă sunt
îndeplinite prevederile art. 2, precum şi următoarele condiţii
specifice:


a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul
social european în aplicarea art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.
1.304/2013, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 98
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 2 alin. (2);

b) imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 10 ani;

c) imobilul este strict necesar implementării operaţiunii;

d)
costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator,
independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.
99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme că
preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul
caracteristicile tehnice ale imobilului.

Cheltuielile cu masinile

Cheltuielile
pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport,
achiziţionate inclusiv în conditii de leasing, sunt eligibile dacă sunt
indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor
eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru
fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.

Prin
excepţie, cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte
mijloace de transport, achiziţionate inclusiv in leasing sunt eligibile
peste plafonul echivalentului a 15.000 euro, fără TVA, dacă
autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate
transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate
exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii.

Caracteristicile
tehnice ale autovehiculelor şi mijloacelor de transport trebuie să fie
adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.

Pentru detalii si informatii suplimentare, descarcati documentul atasat.
Parallax

Vizualizari
2561
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri