Claudiu Zamfir

Investiția minimă la viza pentru investitorii străini. Plan de afaceri semnat și stampilat pe fiecare pagină. Laufer: Voi elimina ștampila

Imagine principala
birocratie

Statul a publicat nivelurile minime de investiții și procedurile pe care cetățenii din afara Uniunii Europene trebuie să le îndeplinească pentru a putea obține viza de lungă ședere ca investitori străini în România. Dacă ai un partener de afaceri extra-UE care vrea să se implice activ în businessul din România, poate ar fi bine să îi spui despre toate aceste condiții și demersuri necesare. Vezi cum îi explici cum e cu ștampilele în România, că dosarul trebuie semnat și ștampilat pe ficare filă, deși guvernul s-a lăudat că a scos obligativitatea ștampilelor din partea firmelor. UPDATE: La solicitarea StartupCafe.ro, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a dat asigurări că va emite un ordin pentru eliminarea ștampilei din procedura pentru investitorii străini

Cetățenii din afară Uniunii Europene și Spațiului Economic European care vor să stea pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp și să aibă aici propria afacere trebuie să fie acționari sau asociați cu atribuții de conducere sau administrare ai unei firme și să obțină avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A).

Cu acest acest aviz ei pot obține o viză de lungă ședere. Avizul se cere de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri din București, dar se depune în străinătate, la ambasadele și consulatele României, conform datelor de la Inspectoratul pentru Imigrări

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe pagina sa oficială miercuri procedura de obținere  a avizului tehnic, intrată în vigoare din iunie 2017.

Acest minister pune la dispoziție și un model de plan de afaceri care trebuie depus, în care investitorul străin trebuie să detalieze viitoarea afacere din România. Printre altele, investitorul trebuie să spună de exemplu dacă are studii sau exeriență în domeniul respectiv.

În plus, planul de afaceri trebuie semnat și ștampilat pe fiecare pagină în parte și doar formularul are 13 pagini, dar planul completat poate fi si mai mare.

În schimb, Guvernul Cioloș a eliminat obligația ștampilei din partea firmelor în relația cu statul, încă din anul 2015, prin ordonanța 17/2015, iar aproi, Guvernul Grindeanu a introdus și prevederi de sancționare disciplinară a funcționarilor care mai cer ștampilă.

Art. 5, alin 1 din ordonanta 17/2015, aflată în aplicare în prezent, spune că ”persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice”.

”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.

Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale", prevede ordonanța de urgență 49/2017, publicată în Monitorul Oficial în 30 iunie și care urmază  să se aplice de la 30 iulie.

Procedura de obținere a avizului tehnic a fost emisă în 31 mai 2017 și publicată în Monitrul Oficial în 21 iunie.

Contactat miercuri de StartupCafe.ro, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer,  a promis că va da un ordin de ministru pentru eliminarea ștampilei și din procedura de obținere a avizului pentru cetățenii străini care vor viza de ședere ca investitori. El a explicat că atunci când a fost făcută noua procedură privind avizul pentru investitorii străini nu era încă emisă ordonanța de urgență 49/2017 și funcțonarii guvernamentali au dorit să mențină ștampila pentru investitori străini ca măsură de siguranță pentru evitarea cazurilor în care sunt folosite firme-fantomă de exemplu.
 
UPDATE O să dau mâine sau în zilele următoare un ordin de ministru pentru a elimina ștampila și la obținerea avizului de specialitate necesar persoanelor străine care solicită viză de lungă ședere în România, în scopuri de business” - a declarat, pentru StartupCafe, Ilan Laufer.

Ministrul a dat asigurări că eliminarea ștampilei va intra în vigoare în timp util, în condițiile în care OUG 49/2017, care introduce sancțiuni pentru funcționariicare cer ștampile, va intra în vigoare din 30 iulie 2017.

De menționat totuși că procedura curentă de acordare a avizului de specialitate pentru investitorii extra-UE a fost facută prin ordin dat de fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu, în Guvernul Grindeanu. Laufer, care era atuci secretar de stat, a fost numit ministru în noul guvern Tudose, învestit în 29 iunie.

Condițiile la avizul pentru viza de investitor străin

Potrivit procedurii, cetăţeanul străin interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 1. să deţină calitatea de asociat/acţionar al societăţii care urmează să beneficieze de investiţie; 
 2. să deţină şi să exercite atribuţii de conducere în societatea care urmează să beneficieze de investiţie; 
 3. să dispună de fonduri necesare desfăşurării activităţii în valoare de cel puţin 100.000 euro pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru străinii acţionari ai unei societăţi pe acţiuni; 
 4. să investească cel puţin 100.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea în care deţine calitatea de asociat şi să creeze cel puţin 10 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de asociat al unei societăţi cu răspundere limitată sau să investească cel puţin 150.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea pe acţiuni în care deţine calitatea de acţionar şi să creeze cel puţin 15 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de acţionar al unei societăţi pe acţiuni; 
 5. proiectul de investiţii să fie necesar, pertinent şi util derulării activităţii autorizate a fi desfăşurată, să demonstreze eficienţa tehnico-economică, rentabilitatea, sustenabilitatea şi viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui în care s-a finalizat investiţia; 
 6. societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru; 
 7. societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; 
 8. în cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari care solicită eliberarea avizului tehnic de specialitate se va proceda conform cerinţelor art. 43 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Această prevedere spune că În cazul societatilor cu doi sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei pe care societatea urmeaza sa o realizeze sau numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.

Documente care trebuie depuse la Ministerul pentru Mediul de Afaceri

Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, cetăţeanul străin trebuie să depună o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură) în două exemplare semnate şi ştampilate de administratorul societăţii (sau mandatar cu procură specială/împuternicire avocaţială, după caz), însoţită de următoarele documente: 

 •    a) copia paşaportului solicitantului; 
 •    b) planul de afaceri  în original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan.  Planul de afaceri va trebui să demonstreze necesitatea investiţiei, precum şi calendarul creării şi ocupării noilor locuri de muncă cu normă întreagă. De asemenea, în cadrul planului de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii realizării acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită aprobarea investiţiei; 
 •    c) extras de cont, în original, emis de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin solicitant al avizului şi care să confirme disponibilitatea sumelor necesare investiţiei în suma prevăzută de art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 •    d) copia legalizată a ultimului act constitutiv al societăţii; 
 •    e) copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) şi ultima balanţă de verificare contabilă, dacă este cazul; 
 •    f) procură notarială/împuternicire avocaţială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare; 
 •    g) copia actului de identitate al deponentului; 
 •    h) documente justificative pentru dovedirea calităţii de asociat/acţionar în societăţile cu istoric de funcţionare (unde este cazul), inclusiv certificat constatator detaliat al societăţii emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (O.N.R.C.) şi valabil la data depunerii; 
 •    i) documente justificative privind plata; 
 •    j) certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat sau, după caz, la bugetele locale - atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru. 

 

Dosarul pentru avizul de specialitate trebuie depus la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, în România.Potrivit procedurii de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, depunerea dosarului pentru avizul de specialitate se face astfel:

 • Toate documentele depuse trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate. Dosarul va avea ca primă filă un opis cu documentele enumerate la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta procedură. Ordinea actelor în dosar va respecta succesiunea din articolele menţionate, iar opisul va fi alcătuit pe baza acestei succesiuni.
 • Fiecare filă a dosarului va fi numerotată, ştampilată şi semnată de către solicitant/ împuternicit. Pe fiecare copie, lângă semnătură şi ştampilă, se va consemna "conform cu originalul". Depunerea se va face în baza procurii notariale/împuternicirii avocaţiale pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului/atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât solicitantul cererii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare. După soluţionarea cererii, indiferent de soluţia emisă, dosarul va rămâne în arhiva M.M.A.C.A. 
 • Solicitanţii vor depune cererea de eliberare a avizului/atestatului tehnic împreună cu toată documentaţia necesară la sediul M.M.A.C.A (în București, pe Calea Victoriei - n.r.) în zilele de luni, marţi şi miercuri, în intervalul orar 10,00-14,00. Predarea dosarului complet, alcătuit conform prevederilor prezentei proceduri, se va face către persoana desemnată să primească documentele. În cazul în care persoana responsabilă cu preluarea documentelor va fi indisponibilă, atribuţiile acesteia vor fi preluate de către secretar. Eliberarea avizului/atestatului în original se va face în fiecare zi de joi, între orele 10,00-14,00, pe baza actului de identitate.

 

După obținerea avizului de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri din București, investitorul străin trebuie să depună la ambasada sau consulatul României (din țara sa) dosarul pentru obținerea vizei de lungă ședere:

- avizul tehnic de specialitate emis de M.M.A.C.A;

- certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;

- asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei;

- dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea. Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Mai departe,  funcționarii Ministerului pentru Mediul de Afaceri vor verifica investiția pe teren cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării avizului / atestatului tehnic de specialitate.

Procedura Acordare Aviz Tehnic de Specialitate by Claudiu on Scribd

Plan Afaceri by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
4362
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri