Claudiu Zamfir

Start-Up Nation 2018-2019: Înscrierea s-a închis, numărul dosarelor depuse și ce urmează

Thumbnail

Sesiunea de înscriere în programul Start-Up Nation 2018-2019 a ajuns la final, marți seara, la ora 20.00, firmele depunând un număr mai mare de dosare decât în ediția 2017, pentru ajutoarele de maximum 200.000 de lei fiecare.

În total, din 27 decembrie 2018, ora 10.00, până pe 12 februarie 2019, ora 20.00, figurează ca fiind depuse 33.514 dosare, față de circa 19.200 câte au fost în prima ediție a programului. Concurența la finanțare este anul acesta mai mare de 3 pe loc, dacă toate firmele calificate vor primi suma maximă.

Marți, 12 februarie 2019, în ultima zi a sesiunii au fost depuse 4.330 de dosare. Ultima firmă care figurează ca fiind înscrisă apare la ora 19.59 și se numește TAL BASAR FAMILY SRL-D.  În prima zi, între Crăciun și Revelion, pe 27 decembrie 2018, au fost efectuate un număr de 4.920 de aplicații în program.  

Lista celor înscriși poate fi văzută AICI.

Reamintim că în ediția aceasta firmele din București, Ilfov și Cluj au fost descurajate să participe la programul de finanțare, fiind depunctate cu 15 puncte din start.

În prezent, este încă în Parlament proiectul bugetului de stat pe anul 2019, prin care să se aloce fonduri programului Start-Up Nation 2018-2019. Conform proiectului făcut de Guvern, programul va avea alocate credite de angajament în limita a circa 2 miliarde de lei, prin care se vor putea semna contracte de finanțare cu 10.000 de firme care se vor califica la finanțare în Start-Up Nation. Pentru plăți, însă, va fi nevoie ca Guvernul să dea o rectificare bugetară, prin care să transforme creditele de angajament în credite bugetare, dar rectificarea nu poate veni mai devreme de iulie 2019. De asemenea, proiectul de buget prevede credite bugetare de 383 de milioane de lei, care ar ajunge pentru plata a circa 1900 de firme la valoarea maximă a finanțării, de 200.000 de lei.

Totul despre Start-Up Nation 2018, AICI.

Firmele vor fi punctate după următoarea grilă:

Thumbnail

 

START-UP NATION 2018-2019 - Ce urmează:

În conformitate cu punctajul obţinut, în maximum 5 zile, se va publica pe site-ul  www.aippimm.ro lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi  (care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori).

Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;  
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
  • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
  • data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

Planurile de afaceri care intră în verificare vor fi repartizate de către minister, în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare, la cele 9 agenții pentru IMM-uri.

Verificarea şi selecţia beneficiarilor. În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Planurile de afaceri care intră în verificare în limita bugetului vor fi repartizate de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la cele 9 agenții.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

  • a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
  • b) verificarea  planurilor de afaceri  (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Termenul de  verificare a planurilor de afaceri în limita bugetului este 31 mai al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie și 31 octombrie al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie pentru dosarele care pot intra la finanțare în urma eliberării de buget.

Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/ corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri transmisă automat de către aplicație.

În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numarului RUE şi în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al planului de afaceri pentru care s-a depus contestație. Termenul de soluţionare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.

După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 28 iunie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.

MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare.  

În vederea semnării Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

- cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;
- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
- documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
- documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost  declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele, documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, transmisă automat de către aplicație.

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi. Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră până la plata AFN.

Rezilierea acordului de finanțare și recuperarea alocației financiare nerambursabile se face și în situația în care echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepția situației în care echipamentele trebuie exploatate în locații diverse, precum utilajele pentru construcții). Acest lucru este permis doar în situația în care beneficiarul își deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un județ care are același punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, și declară mutarea activității la noul punct de lucru.

În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  28 iunie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE.

Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obținerii acestei facilități pot depune cererea de plată/ rambursare într-o singură tranșă. Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare.

Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități. În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției  (băncii) partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9). În sensul programului, depunerea ultimei cereri de rambursare/plată se consideră finalizată  după primirea tuturor clarificărilor, la data plății ultimei cereri de rambursare/plată.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
16900
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri