Claudiu Zamfir

Fonduri pentru firme 2019: Câte 500.000 Euro pentru afaceri cu grădinițe

Thumbnail

Firmele private și organizațiile neguvernamentale vor putea obține de la stat fonduri nerambursabile de maximum 500.000 de euro fiecare pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv, conform unei propuneri de hotărâre de guvern pentru instituirea unei scheme de ajutoare de minimis destul de controversate, Growth.

Ajutoarele ar urma să încurajeze înființarea de grădinițe cu profil sportiv, iar administratorul schemei va fi Comisia Națională de Prognoză,

Banii vor putea fi accesați de către persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiilor sau cluburilor sportive.

Vor fi excluse de la finanțare firmele din domenii ca pescuitul și acvacultura, producția primară de produse agricole, prelucrarea și comercializarea produselor agricole (în anumite condiții), precum și firmele din domeniile cărbunelui sau al transportului rutier de mărfuri.

Ajutorul nerambursabil acordat de stat firmelor beneficiare va fi de maximum 500.000 euro pe întreprindere, și va acoperi cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv plătit investitorului după terminarea lucrărilor  şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat va fi de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere. Aceasta înseamnă că firmele beneficiare nu vor fi obșigate să vină cu aprort propriu la finanțarea cheltuielilor eligibile în limita menționată.

În schimb, contribuţia proprie a beneficiarului va trebui să acopere diferenţa necesară finalizarii şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii.

Beneficiarul va avea obligaţia sa facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase pentru respectarea prevederilor de mai sus, fără ca acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanţare.

Plăţile aferente ajutoarelor acordate se vor efectua până cel târziu la 2 ani după finalizarea proiectului.

Bugetul maxim al schemei ar urma să fie de 2,35 miliarde de lei (aproximativ 500 milioane euro) defalcate astfel:  

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2019-2020;  
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2019-2022.

Schema de ajutor de ajutor de stat va fi multianuală, derulată până la data de 31 decembrie 2020.

HG Growth Investim in Copii... by on Scribd

FONDURI PENTRU GRADINIȚE GROWTH 2019: Condițiile pentru firme

Conform proiectului de HG, vor putea beneficia de banii de la stat întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • nu sunt întreprinderi în dificultate;
 • nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
 • fac dovada deţinerii terenului, inclusiv prin închiriere şi concesiune pe termen lung, pe care va urma să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

Dacă beneficiarii sunt societăţi comerciale, acestea trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiţii:

 • să fie constituite în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr.1/2005 privind organizarea şifuncţionareacooperaţiei, republicată;
 • să fi desfăşurat activitate şi să fi depus situaţii financiare pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral anterior datei depunerii cererii de finanţare;  
 • să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi/sau în anul fiscal anterior;  
 • să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior datei depunerii cererii de finanţare.

FONDURI PENTRU GRADINIȚE GROWTH 2019: Condiții pentru proiecte

Se vor finanța numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a)  clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare şi are toate facilităţile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
 • b)  clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi noi sau existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă;
 • c) obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
 • d) fac dovada existenţei unui număr minim de 10 angajaţi aferenţi proiectului.

Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.  

Beneficiarilor le va fi interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de minimis; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.   

Proiectele de investiţii beneficiare ale acestui program trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanţare.  

FONDURI PENTRU GRADINIȚE GROWTH 2019: Cheltuieli eligibile

Activităţile eligibile pentru a beneficia de finanţare în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis ar urma să fie: construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.

Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi cheltuielile pentru investiţia de bază, ar urma să fie:

 • cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor şi a clădirilor anexă;
 • cheltuieli privind dotarea grădiniţelor cu active corporale şi necorporale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.

FONDURI PENTRU GRADINIȚE GROWTH 2019: Obligațiile firmelor beneficiare

Beneficiarii de susţinere financiară vor avea următoarele obligaţii, în calitate de întreprinderi cărora le-a fost încredințat serviciul public:

a) să asigure locuri gratuite pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv, într-o cotă procentuală de:  

 • cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv.
 • de cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.

b) să faciliteze accesul copiilor la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife mai reduse, suportabile față de cele ale unor grădinițe comparabile care și-au realizat investitiile din surse proprii, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la acordarea ajutorului de minimis, corelate cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.

c) să asigure un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea gradinițelor pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

d) să menţină activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate prin acest program cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obţinută ca ajutor prin prezenta schemă.

e) să nu închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului prin prezenta schemă.

f) să afişeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program pe perioada derulării proiectului şi pe o perioadă de cel puţin 7 ani de funcţionare.

Gratuităţile prevăzute menționate vor fi acordate de către beneficiari pentru preşcolarii înmatriculaţi, ai căror familii au un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut, la momentul depunerii cererii de înscriere. Gratuitatea va fi valabilă pe durata unui an de învăţământ.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Comisiei Naționale de Prognoză, la coordonatele sale de CONTACT.

Parallax

Vizualizari
17355
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Vlad
Atanasiu
Teapa guvernamentala in stil PSD clasic. Cum s-ar zice, realizeaza tu intai proiectul integral cu banii tai, iar apoi ti-i rambursam si noi, in maxim 2 ani dupa ce l-ai terminat.
Art. 18. (2)Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la doi ani de zile după finalizarea proiectului.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri