Claudiu Zamfir

DOCUMENT: Noi credite garantate de stat pentru afaceri IMM și start-upuri (propunere)

Thumbnail

Firme mici și mijlocii, precum și start-upuri din România vor putea lua credite bancare cu garanții de stat, de până la 10 milioane de lei, pe o perioadă de maximum 10 ani, pentru investiții, prin viitorul program IMM Invest România, propus de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit unui proiect de ordonanță Ordonanță de urgență, Programul de susţinere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA va asigura creditarea bancară cu garanții de stat astfel:

 • Pentru proiectele de dezvoltare/inființare centre de agrement procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile,comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat, așa cum este aprobatde către Guvern prin Memorandumul privind politica publica privind implementarea Programului „Primul centru de agrement”. Valoarea maxima a 5 finanțării garantate de către stat pentru proiectele de dezvoltare/inființare centre de agrement este de 1.200.000 lei.

 

 • Pentru alte proiecte decât cele de dezvoltare/ înființare centre de agrement, sepot acorda garanții de stat pentru credite de investiții si/ sau credit/ linii de credit pentru capital de lucru contractate de către IMM-uri, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțăriacordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/ liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Se vor acorda două tipuri de credite:

 • Pentru investiții-  Durata maximă a finanțării va fi de 120 luni.
 • Pentru finanțarea capitalului de lucru - Durata maximă a finanțării va fi 24 luni în cazul acestor credite /linii de credit .

Liniile de credit vor putea fi prelungite cu maximum 24 luni.

Prin garanțiile de stat, se sepră ca băncile să acorde credite firmelor mai ușor și în condiții mai bune pentru beneficiari, având în vedere că cea mai mare parte a riscului de creditare este acoperită de stat.

Garanțiile sunt acordate de Ministerul Finanțelor, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

Prin acest sistem, în situația în care firma beneficiară nu-și mai poate plăti creditul la bancă,  beneficiarul îsi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către bancă.  Astfel, Fondul acoperă în pierderea suportată de bancă, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat si instituțiile de credit (50% sau 80% din credit).
Dobânzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat.

Deasemenea, firma beneficiară va trebui să pună și garanții colaterale. Acestea sunt garanţiile reale constituite de beneficiarul finanțării sau terți garanți, in favoarea băncii și a statului român, proporțional cu procentul de garantare.

În plus de aceste garanții, banca  poate lua în considerare și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, pentru diminuarea expunerii faţă de debitor.

Mai mult, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de administratori și/sau asociați/acționari ai firmei beneficiare, ce dețin individual sau cumulat minimum 50% din părțile sociale/acțiunile firmei, precum si întreprinzătorul persoană fizică autorizată ce desfăsoară activităţi economice în mod independent, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (F.N.G.C.I.M.M.), în calitate de mandatar al statului român, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune si diviziune.

Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de înscrisuri autentice. Acestea sunt executate de ANAF.

Pentru a putea intra în funcțiune noul program, e necesar ca Guvernul să adopte proiectul de ordonanță de urgență, iar Ministerul Finanțelor să emită norme de aplicare. De asemenea, anual se stabilește un plafon al garanțiilor acordate de FNGCIMM, prin hotărâre de guvern.

Credite pentru IMM si startupuri - beneficiarii eligibili

Potrivit propiectului de ordonanță de urgență, beneficiarul este eligibil în cadrul viitorului program va trebui să cumuleze o serie de condiții:

 • a) nu se află în dificultate, adică:

a1) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni (SRL/SA), atunci cand nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult deun sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situaţii financiareanuale ale societății; fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă;
a2) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele doua situatii financiare anuale ale societății (societate în nume colectiv, societate în comandita simpla, societate în comandita pe actiuni); fac excepție start-up-urile care nu au nicio situatie financiara anuală depusă;
a3) IMM-ul nu se află în nici una dintre următoarele situații: procedura de insolvență,procedură de executare silită (declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori), închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completata și semnata de beneficiarul finanțării.

 • b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice si/sau instituţia de credit parteneră;

 

 • c) nu figurează cu credite restante (inclusiv pentru finantarile tip leasing) în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau daca inregistreaza restante, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, C.R.C;

 

 • d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, C.I.P.;

 

 • e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

 

 • f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

 

 • g) este încadrat în categoriile de performanță financiară A, B sau C conform reglementărilor interne ale instituției de credit. Fac excepţie start-up-urile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale si întreprinderile individuale, care sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

 

 • h) nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume atorate bugetului general consolidat.

NU vor fi eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului firmele din domeniile: intermedieri financiare si asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc si pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de închiriere si leasing, activităţi de investigare si protecţie.

Finanțarea Start-upurilor și a IMM - ce se va schimba

Programul IMM Invest România are o titulatură nouă, dar reprezintă o continuare a unui program mai vechi, derulat în perioada 2013-2016, prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 92/2013.

Vechiul Program de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii a avut  un plafon de garantare de 2 miliarde lei. Garanțiile erau de maximum 50%, iar perioada maximă de finanțare bera de 2 ani. Așadar, noul IMM Invest România vine cu o extindere a garanțiilor de stat (până la 80%), a perioadei de finanțare și a sumei acordate.

Din plafonul de garantare de 2 miliarde de lei alocat vechiului program au fost emise 398 garanții în valoare totală de numai 68,2 milioane lei, valoarea finanțărilor aferente garanțiilor emise fiind de abia 178,75 milioane lei.

În cadrul vechiului program, rata totală de plată a garanţiilor a fost de 0,50% din totalul garanţiilor acordate, fiind executate 2 garanții în valoare de 201.920 lei.

Statul crede că în trecut programul de sprijin nu a atras foarte multe firme mici și mijlocii și start-up-uri din cauza ”comisionului de ganatare prohibitiv” de 3,8% pe an, perceput de Fondul Naționale de Garantare, precum și din cauza scăzut al băncilor” de a acorda împrumuturi acestor firme.

În schimb, noul ”Program ia în calcul acordarea de facilități destinate și întreprinderilor nou-înființate, de tip start-up, pentru care unul din principalele obstacole întâmpinate de către acestea îl constituie lipsa accesului la finanțare”.

proiect OUG IMM Invest by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
2720
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri