Claudiu Zamfir

Noi ajutoare de stat 2022: Până la 300 milioane euro, în total, pentru firme din România, în contextul crizei declanșate de războiul din Ucraina

Thumbnail

Firmele din România, inclusiv IMM-uri, care activează în industria prelucratoare vor putea obține noi ajutoare de stat printr-o schemă de finanțare în valoare totală maximă de 300 de milioane de euro, lansată în dezbatere publică momentan de către Ministerul Economiei, în contextul crizei provocate de răzvoiul Rusiei asupra Ucrainei.

Prin proiectul de hotărâre de guvern inițiat de Ministerul Economiei, se va institui o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în industria prelucrătoare.

Aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se va face în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului de stat se va efectua  în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro.

Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro.

Numărul maxim estimat al companiilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Pentru companiile  mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

Ajutoarele de stat se vor acorda firmelor din bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxime. Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat vor putea fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.

Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii, respectiv cele ale căror cheltuieli eligibile depăşesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

Puteți trimite la Ministerul Economiei propueneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, până pe 4 iulie 2022, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

După ce Guvernul va aproba hotărârea și se va institui schema de ajutor de stat, Ministerul Economiei va emite un ghid al solicitantului, cu toate aspectele tehice pentru aplicanți.

De principiu, înscrierile se vor face prin transmiterea la Minsterul Economiei a unei cereri de finanțare cu o serie de alte documente. Sesiunea de înscrieri ca dura 30 de zile lucrătoare, iar perioada va fi comunicată pe site-ul Ministerului Economiei cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunii.

Descarcă de AICI proiecyul de HG privind noua schemă de ajutoare de stat pentru firme din industria prelucrătoare românească, în contextul războiului din Ucraina.

Beneficiari eligibili la ajutoarele de stat pentru firme, în contextul războiului din Ucraina

Vor putea beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 3. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019;
 4. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 7. Beneficiarul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul. În ceea ce privește angajamentele asumate înainte de 31 decembrie 2019, orice pierdere de locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE intervenită între 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2021 nu se consideră transfer.
 8. minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Condiții de eligibilitate suplimentare:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 • au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;.

Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Economiei.

Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin trei ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se referă la investiţii în:

- active corporale și necorporale legate de demararea unei unităţi noi;
- extinderea capacităţii unei unităţi existente;
- diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate;
- schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
- crearea de noi locuri de muncă.

Aplicarea schemei de ajutor de stat ajută la crearea de noi locuri de muncă, cu impact direct asupra dezvoltarii regionale, respectiv ameliorarea sărăciei (combaterea inegalităților, injustiția socială) și încurajează achiziționarea de tehnologii verzi care vin în sprijinul protecției mediului înconjurător.

De asemenea, proiectul are impact favorabil asupra mediului de afaceri prin ajutorul financiar acordat în vederea sprijinirii dezvoltării sustenabile a întreprinderilor din sectorul industriei prelucrătoare și dezvoltării   lanțurilor valorice și a prezenței românești în cadrul lanțurilor valorice europene/internaționale.

Parallax

Vizualizari
12366
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri