Redactia StartupCafe.ro

Venit chirie 2023: Descarcă Formularul 168 PDF inteligent pentru înregistrarea contractului de închiriere la ANAF. Cum se procedeaza

chei-bani-euro-dreamstime

Agenția Națională de Administrare Fiscală a modificat recent formularul 168 în format PDF inteligent (editabil), pe anul 2023, pentru depunere la Fisc, necesar persoanelor fizice care obțin venituri din chirii și trebuie să-și înregistreze la ANAF contractul de închirere.

De la 1 ianuarie 2023 a redevenit obligatorie înregistrarea la organul fiscal competent a contractelor de închiriere, potrivit ANAF:

 • Contribuabilii (persoane fizice) care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (chirii) au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite anterior, în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii/ procedurii modificării cestuia, la organul fiscal competent.
 • În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 01 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Formularul 168 - Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune se depune de către:

 • persoanele fizice ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, care au obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal.
 • locatorii care solicită înregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei.

Sunt exceptate de la înregistrare contractele de arendă și cele din închirierile în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

 

Procedura de înregistrare la ANAF a contractelor de închiriere prin Formularul 168

Potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022 procedura de înregistrare a contractelor de locațiune prevede:

 • A. Înregistrarea contractelor de închiriere de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 alin.(6¹) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Organul fiscal competent este:

 • a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;
 • b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
 • c) organul fiscal, în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispoziţiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente .

Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune", prevăzută în anexa nr.2 (Formularul 168) a O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022, însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Cererea, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţă "Modificare" sau "încetare", după caz, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării, la organul fiscal, a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este, după caz, data înregistrării la registratura organului fiscal competent, data poştei sau data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.

Dovada înregistrării la organul fiscal competent ă contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

 • - copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;
 • - Copia cererii, însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent - pentru cererile depuse prin poştă cu confirmare de primire;
 • - copia cererii, însoţită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor - pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit compartiment de specialitate, înregistrează contractele de închiriere în evidenţa contractelor de locaţiune.

Înregistrarea Contractelor de închiriere în evidenţa organizată de către organul fiscal competent, se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

Organul fiscal competent notifică persoanele fizice care figurează în evidenţele fiscale cu venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare a contractelor de închiriere. Modelul şi conţinutul formularului „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere" este prevăzut în anexa nr. 3 a O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022.

Notificarea se întocmeşte în două exemplare, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal competent.

Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează Ia dosarul fiscal al acestuia.

 

 • B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, potrivit prevederilor Codului civil

Locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie prin înscris sub semnătură privată în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice, potrivit prevederilor art. 1798 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune cererea, prevăzută în anexa nr.2 la O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Cererea se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. La cerere se anexează copia contractului de locaţiune.

Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de locaţiune se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa ’'Modificare" sau "încetare", după caz, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.

Dovada înregistrării îa organul fiscal competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare a depunerii.

Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit compartiment de specialitate, înregistrează contractele de închiriere în evidenţa contractelor de locaţiune.

Înregistrarea Contractelor de închiriere în evidenţa organizată de către organul fiscal competent, se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

 

 

Parallax

Vizualizari
29437
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.594
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.88

publishing: 3.13

expertise: 0.08

rating: 1.594

Articole publicate : 517
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri