Claudiu Zamfir

Modificările propuse pentru PFA, alte activități independente, chirii, drepturi de autor, dividende, agricultură la impozite, CAS și CASS. Se va introduce declarația unică

Thumbnail

Ministerul Finanțelor Publice a publicat propunerea oficială pentru o nouă modificare a Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală, privind persoanele fizice autorizate (PFA) și alte persoane fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanță de urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative se prevede printre altele rețienerea la sursă a taxelor pentru drepturile de autor și introducerea unei declarații unice.

Pe scurt, MFP susține că proiectul său urmărește:

 • reducerea numărului de declarații depuse la organul fiscal de persoanele fizice care desfașoară activitati economice sau realizeaza unele categorii de venituri, de la 7 formulare  ( D200, D 201, D 220, D221, D600, D604  și D605) la o Declarație unică pentru persoanele fizice, care sa cuprinda toate informatiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate. Declarația unică se depune până pe 15 iulie în anul 2018, iar apoi, din 2019 și mai departe, până pe 31 martie.
 • neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate şi cunoașterea de către contribuabil a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal;
 • dobândirea calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
 • încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;
 • Din sfera veniturilor din activități independente vor fi excluse veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, care vor fi tratate distinct în cadrul unei categorii de venituri separate. Astfel, taxarea acestora se va face cu reținere la sursă. Persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care  beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din independente, vor fi în continuare scutite de impozitul pe venit și la drepturile de autor.

Proiectul de ordonanță de urgență are nevoie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Ulterior, Parlamentul poate modifica din nou prevederile, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență.

PFA, drepturi de autor, dividende, chirii și alte activități independente - ce prevede proiectul de OUG la impozit pe venit

La impozitul pe venit, aceste categorii de persoane fizice cu activități independente vor avea următoarele prevederi în viitoarea ordonanță de urgență, conform proiectului actual:

 • Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real, au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și  Subsecțiunea corespunzătoare.

 

 • Ca excepție, în anul 2018 declarația unică se depune până pe 15 iulie.

 

 • În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

 • Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv,  a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final.

 

 • În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți integrale a impozitului pe venitul estimat aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

 

 • Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

 

 • Contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, au obligația recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

 

 • În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem real, contribuabilii au următoarele obligații:

a) însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real,
b) determinarea venitului net anual  impozabil prin deducerea din suma stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real.

La drepturile de autor, impozitul pe venit va avea următoarele prevederi:

 • În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut.

 

 • Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, impozitul fiind final.

La veniturile din chirii, impozitul se va aplica astfel:

 • Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și  Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.

 

 • Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv,  li se aplică următoarele reguli:

- au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;
- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;
- contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
- efectueaza plata impozitului pe venit, oricand în cursul anului,  până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, impozitul fiind final;
- contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real,   prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului;
- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Impozitarea pe venitul din dividende:

 • În cazul veniturilor din investiții, câştigul net anual/ pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

 

 • Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil , până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câștigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.

Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Activități agricole, silvicultură și piscicultură - impozitul pe venit:

 • Contribuabilul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

 

 • Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs.

 

 • Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul asocierilor fără personalitate juridică și pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, completeaza Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

 

 • Contribuabilii care obţin venituri determinate în sistem real din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, au aceleași obligaţii fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat și datorat precum și plata acestuia,  ca și contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

 

 • În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.  

Bonificații

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit. Astfel:

a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

În cazul în care condițiile de la pct. a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

PFA, activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende - cum se vor plăti contribuțiile sociale

La contribuția de asigurări sociale (CAS) - activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală, sunt propuse următoarele:

 • Se va trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un  sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  de catre persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale  la venitul ales, cel puțin egal cu  12 salarii de bază e brute pe țară.

 

 • Persoana fizică face evaluarea  pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

 

 • Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul in curs.

 

 • Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau mai multe surse de venit, sub  plafonul de 22.800 lei, persoana fizică  nu datorează CAS pentru anul in curs. În această situație, poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază e brute pe țară.

 

 • Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea si depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 25% la venitul ales.

Cei cu dividende sau cu chirii nu plătesc contribuții la pensii pentru ele.

La persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală:

 • Se aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de catre platitorul de venit, în situația în care venitul  net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară ( plafonul de 22.800 lei in anul 2018). In acest caz, platitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

 

 • Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare  pe ţară,  în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

 

 • Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.  

 

Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente,  estimat a se realiza  este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare  la data depunerii declarației.

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii,  îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal  în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Plațile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Obligații pentru firmele care dau venituri din drepturi de autor. Proiectul de OUG prevede că plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor. Dacă la 15 martie anul urmator,

a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferente de CAS fata de venitul ales;
b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;
c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul  cel puțin egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri declarației unice.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) - PFA, activități independente, chirii, dividende, drepturi de autor

Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent.

Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse,  din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară.

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare  la termenul de depunere al declarației.

În situația în care în cursul anului fiscal, perrsoanele fizice care obțin venituri din activitățile mentționate anterior,  intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și cele care îşi încetează activitatea, au obligația depunerii la organul fiscal competent, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul,  în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul curent.

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual  cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat  se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10%  aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârșitul anului, declarat în  declarația unică  privind impunerea veniturilor persoanelor fizice și/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țară. Termenul de plată al contribuției este 15 martie  inclusiv, al anului următor  celui pentru care se datorează contribuția.

Termenul de depunere al declarației unice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

Platile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare  pe ţară,  în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.  

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută se plătește si se declara la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei și/ sau dacă nu realizează venituri.

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația unică  până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;
b) dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.
Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Proiect OUG impozit Cas Cass by Claudiu on Scribd

NF-OUG by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
27784
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Nu înțeleg de unde vor avea bani sa plătească pentru CASS, cei care declara ca nu au realizat venituri !
poza de profil
Anna
B
Cu toate ca e un articol bine structurat, nu mi-e clar ce se intampla cu CAS/CASS-ul incazul PFA-urilor cu norma de venit? Ok, se contribuie o suma minima, dar se recalculeaza pe baza veniturilor din anul precedent? Sau se plateste pe baza normei? Sau ramane contributia declarata?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri