Claudiu Zamfir

Rezultate preliminare Măsura 2-2022: LISTA RUE cu firmele eligibile și ne-eligibile la granturile de 5.000-120.000 EUR. Câte intră acum în buget după pre-evaluarea automată

Thumbnail

S-a afișat o listă preliminară a firmelor eligibile și ne-eligibile pentru ajutoarele de stat de câte 5.000-120.000 euro, în urma pre-evaluării automate a aplicanților la Măsura 2 -granturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, în baza OUG 61/2022. Atenție și la termenele de semnare a contractelor de finanțare, de contestații și clarificări!

UPDATE: La cursul valutar folosit în program, bugetul Măsurii 2-2022 în lei este de 1.236.975.000 lei. La acest buget, aplicând filtrul Excel pentru afișarea firmelor declarate eligubile în urma pre-evaluării automate, bugetul ajunge cu pățile până la numărul RUE 3729 - ultimul solicitant eligibil care s-ar califica la finanțare fiind  ATLANTIS INTERMEDIO PFD S.R.L., care aparține de agenția IMM Constanța. Aceasta ar însemna că un număr de 3509 firme sunt acum calificate la finanțare, conform rezultatelor preliminare.

Acestea sunt calculele pe hărtie, în momentul de față, dar se vor putea schimba în urma verificărilor ulterioare și a contestațiilor.

----

Știrea inițială:

Sunt 9.678 aplicanți eligibili și 1.283 respinși automat de sistem, în urma pre-evaluării automate, din totalul de 10.961 de cereri de finanțare depuse, conform listei publicate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. NU însemană că toate firmele eligibile sunt câștigătoare, pentru că bugetul actual disponibil este de doar 250 milioane euro.

Consultă AICI lista rezultatelor preliminare- statusul solicitanților pentru programul IMM AGRI-FOOD , Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro pentru fermieri și antrepreneori din sectorul agro-alimentar.

Descarcă de AICI Procedura Măsurii 2-2022 și anexele sale.

Ce urmează la granturile de la Măsura 2, conform MAT:

  • „În cazul aplicanților care vor primi decizie de respingere în urma pre-evaluării automate, pot fi formulate contestații în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în cererea de finanțare. 
  • Contestația se va transmite către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) de care aparține solicitantul prin intermediul aplicației electronice, termenul de soluționare fiind de 3 zile lucrătoare de la data primirii.
  • Ulterior, toți aplicanții acceptați, inclusiv în urma contestațiilor, sunt rugați să urmărească informațiile actualizate de pe platforma electronică granturi.imm.gov.ro. În limita bugetului alocat măsurii, vor fi transmise notificări privind admiterea la contractarea ajutorului de stat. Acestea se vor regăsi în contul solicitanților, care vor fi atenționați în acest sens și pe adresa de corespondență.
  • Procedural, aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.
  • Bugetul total alocat granturilor pentru capital de lucru este de 250.000.000 euro, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023”

 

Principalele prevederi din procedura Măsurii 2

 

  • Termenele cele mai importante

6.1. Pre-evaluarea și contractarea
(1) MAT prin AIMMAIPE încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover și a existenței declarațiilor pe propria răspundere aferente  cererilor de finanțare (formularele de înscriere – Anexa 1) depuse de beneficiari.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52, din Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiției de verificare până la data plății aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum și în concordanță cu criteriile de eligibilitate menționate în prezenta procedură.

(3) Aplicanții care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere.

(4) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii. Înainte de a se adresa instanței de judecată, solicitantul trebuie sa urmeze procedura plângerii prealabile.

(5) Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în cererea de finanțare (formularul de înscriere – Anexa 1) on-line cu documentele justificative depuse.

(6) Contestaţia se formulează în aplicația electronică şi va cuprinde:
-    datele de identificare ale solicitantului;
-    obiectul contestaţiei;
-    motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
-    dovezile pe care se întemeiază;
-    semnătura reprezentantului legal.

(7) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

(8) Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin e-mail/front office.

(9) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat obține decizie de soluționare a contestației în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanțelor a sumelor necesare în bugetul MAT.

(10) Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat (Anexa nr. 2) care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor - OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022. Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei și în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere, transmisă prin contul din aplicație.
Beneficiarii care au semnat și au transmis contractul de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

(11) În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MAT/AIMMAIPE până la data data plății, referitoare la respectarea condițiior de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de AIMMAIPE vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:
”În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată”.

(13) În situația în care MAT/AIMMAIPE/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentei proceduri, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin drept și după caz, grantul va fi recuperat.

6. 2. Verificarea și plata beneficiarilor
(1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării măsurii, în cadrul MAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare conform contractelor vor  fi repartizate de către minister.

(2) Verificarea formularelor și documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație și a datelor preluate automat de către aplicație. Pentru solicitanţii la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și documentele anexate cererii de finanțare (formularului de înscriere – Anexa 1), respectiv cu condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(3) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsură  postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări pe toată perioada de implementare a proiectului, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în aplicația electronică. Răspunsurile la clarificările solicitate se trimit la emitent în 2 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz.

(4) Dacă în urma verificărilor se constată că aplicantul a îndeplinit condițiile de eligiblitate și a respectat prevederile prezentei proceduri, AIMMAIPE va emite autorizarea la plată.

6.3. După semnarea contractului și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și depunerii cofinanțării și încarcă în aplicația electronică ordinele de plată.

6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, care are rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat.  Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE în conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.

6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi însoțit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operațiunile de încasări și plăti aferente proiectului, emis de bancă pentru întreaga perioada de implementare a proiectului.
Netransmiterea raportului de progres în termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

6.6. Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care cheltuielile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 din prezenta procedură.

6.8. (1) Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiate de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor în contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după autorizarea plății din partea AIMMAIPE și depunerea de către beneficiar a cofinanțării în contul menționat mai sus.

(2) Toate plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar aferente cheltuielilor eligibile.

6.9. Pentru plăţile efectuate în valută de către beneficiarul ajutorului de stat, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro valabil pentru luna mai 2022, respectiv 1 EUR=4,9479.

6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până la finalul primei zile lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

  • Măsura 2-2022: Cheltuielile eligibile

4.3.1. (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

(2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru trebuie sa fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.

(5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

(7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.

(8) Ca excepție față de punctul (7), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

(9) In cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel, cofinanțări în cadrul altor forme de sprijin.

  • Comunicate de presă în proiectele de la Măsura 2

10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.

10.4. Conform Manualului de identitate vizuală, obligațiile beneficiarului sunt:
•    Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului;
•    Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru proiectele de investiții pentru care valoarea contribuției publice este mai mică de 500.000 euro;
•    Utilizarea de autocolante și plăcuțe pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viață mai mare de un an.

StartupCafe.ro, site mass-media cu experiență de 7 ani în presa de business, va oferi și beneficiarilor de la Măsura 2 din 2022 serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor mass-media necesare în proiecte, în aceleași condiții de până acum.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
58888
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri